ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
 • พิมพ์

คำนำของ จงตามเรามา

ขณะที่ท่านเตรียมใช้ จงตามเรามา สอนเยาวชน จงไตร่ตรองคำถามและแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอย่างไร

 • ท่านสามารถเห็นพระผู้ช่วยให้รอดในความคิดท่าน—โดยมีสานุศิษย์อยู่รายรอบพระองค์หรือไม่

 • ท่านสังเกตเห็นสิ่งใดเกี่ยวกับวิธีการสอนและการนำของพระองค์

 • พระองค์ทรงช่วยผู้อื่นให้เรียนรู้ เติบโตทางวิญญาณ และเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณของพระองค์อย่างไร

ให้ความต้องการของเยาวชนมาก่อน

ดูวีดิทัศน์เรื่อง “ตัดสินใจว่าจะสอนอะไร,” หรืออ่าน การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด, 8

คำถามพึงพิจารณา

 • การเตรียมลักษณะนี้จะส่งผลอย่างไรต่อท่าทีที่เยาวชนรู้สึกเกี่ยวกับชั้นเรียนของพวกเขา

 • ท่านจะทำงานกับบิดามารดาและครูคนอื่นได้อย่างไรเพื่อเข้าใจสิ่งที่เยาวชนต้องการ

 • อะไรคือความต้องการของเยาวชนที่ท่านสอน ชั้นเรียนวันอาทิตย์จะช่วยได้อย่างไร

การค้นพบด้วยกัน

ดูวีดิทัศน์เรื่อง“ช่วยเราค้นพบพระกิตติคุณ,” หรืออ่าน “โครงร่างการเรียนรู้” ใน การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด, 9

คำถามพึงพิจารณา

 • เหตุใดจึงสำคัญที่เยาวชนจะค้นพบความจริงของพระกิตติคุณด้วยตนเอง

 • ท่านจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมสอนในวิธีนี้

การนำไปสู่การสนทนา

อ่าน“จุดประสงค์ของท่าน”” ใน การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด, 3 ดูวีดิทัศน์เรื่อง “การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด,” หรืออ่าน หน้า 4–5 ใน การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด

คำถามพึงพิจารณา

 • ท่านจะสามารถช่วยให้เยาวชนที่ท่านสอนเปลี่ยนใจเลื่อมใสได้อย่างไร

 • ท่านจะทำอะไรได้บ้างเพื่อทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

ขั้นต่อไปสำหรับครูและผู้นำของเยาวชน

  ,