tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
 • Paaki

Ko ha talateu ki he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú

ʻI hoʻo teuteu ke fakaʻaongaʻi ʻa e Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Aú ke akoʻi e toʻu tupú, fakakaukau ki he ngaahi fehuʻi mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ko ʻení.

Naʻe faiako fēfē ʻa e Fakamoʻuí?

 • Te ke lava ʻo sioloto ki he Fakamoʻuí—mo e haʻohaʻo takai ʻEne kau ākongá ʻiate Iá?

 • Ko e hā ʻokú ke fakatokangaʻi ʻi Heʻene founga faiakó mo e founga takí?

 • Naʻe anga fēfē ʻene tokoniʻi e niʻihi kehé ke nau ako, tupulaki fakalaumālie, mo ului ki Heʻene ongoongoleleí?

Ko hono fakamuʻomuʻa e ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupú

Mamata ʻi he foʻi vitiō “Determine What to Teach,” pe lau e Akoʻi ʻo e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí, 8.

Ngaahi Fehuʻi ke Fakakaukauʻi

 • ʻE tokoniʻi fēfē ʻe he teuteu he founga ko ʻení ʻa e ongo ʻa e toʻu tupú ki heʻenau kalasí?

 • ʻE founga fēfē haʻo fengāueʻaki mo e mātuʻá mo e kau faiako kehé ke mahino e meʻa ʻoku fie maʻu ʻe he toʻu tupú?

 • Ko e hā e ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupu ʻokú ke akoʻí? ʻE anga fēfē ha tokoni ʻa e ngaahi kalasi ʻo e Sāpaté?

Ko hono ʻiloʻi fakatahá

Mamata ʻi he foʻi vitiō “Help Us Discover the Gospel,” pe lau ʻa e “Fokotuʻutuʻu ki he Akó” ʻi he Akoʻi ʻo e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí, 9.

Ngaahi Fehuʻi ke Fakakaukauʻi

 • Ko e hā ʻoku mahuʻinga ai ke ʻilo ʻe he toʻu tupú ʻa e ngaahi moʻoni ʻo e ongoongoleleí ʻiate kinautolu peé?

 • Ko e hā te ke lava ʻo fai ke ke mateuteu ai ke faiako he foungá ni?

Ko e taki ki he uluí

Lau ʻa e “Ko Hoʻo Taumuʻá” ʻi he Akoʻi ʻo e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí, 3. Mamata ʻi he foʻi vitiō “Akoʻi ʻo e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí,” pe lau ʻa e peesi 4–5 ʻi he Akoʻi ʻo e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí.

Ngaahi Fehuʻi ke Fakakaukauʻi

 • Te ke tokoniʻi fēfē toʻu tupu ʻokú ke akoʻí ke nau uluí?

 • Ko e hā te ke lava ‘o fai ke ke muimui ai ʻi he sīpinga faiako ‘a e Fakamoʻuí?

Sitepu Hoko ki he Kau Faiako mo e Kau Taki ʻo e Toʻu tupú

  ,