tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Paaki

Kau Faiakó

ʻOku ʻi ai ha kiʻi fakaʻilonga mīsini paaki ʻi he tuliki toʻomataʻu ki ʻolungá ʻo e fokotuʻutuʻu takitaha ki he akó. Lomiʻi he kiʻi fakaʻilonga ko iá ke paaki e fokotuʻutuʻu ki he akó.

Kau Takí

Kapau ʻoku ʻi ai ha kau faiako ʻi homou uōtí pe siteikí ʻoku ʻikai pau ʻenau founga fehokotaki mo e ʻInitanetí, ʻe lava ke ke fili ke paaki ange maʻanautolu e ngaahi fokotuʻutuʻu ki he akó. ʻE lava ke ke paaki fakatāutaha e ngaahi fokotuʻutuʻú ʻaki haʻo lomiʻi pē ʻi he fakaʻilonga ʻo e kiʻi mīsini pākí ʻi he tuliki toʻomataʻu ki ʻolunga ʻo e screen. ʻE lava ke ke toʻo ha ngaahi fokotuʻutuʻu lahi ki ha mīsini paaki homou feituʻú pea paaki ai ha ngaahi tatau maʻá e kau faiako ʻi homou uōtí pe siteikí. Koeʻuhí ʻoku ʻi ai ha ngaahi taimi ʻoku liliu atu ai e ngaahi fokotuʻutuʻú ʻaki e ngaahi lea konifelenisi lahí mo e maʻuʻanga tokoni kehé, mahalo ʻoku totonu ke ke paaki pē ʻa e ʻiuniti taha ki he tolu ʻo e fokotuʻutuʻú he taimi pē taha. Fakakaukau ke ke faʻo e fanga kiʻi fokotuʻutuʻú ʻi ha binder ke lava ʻe he kau faiakó ʻo fetongi e ngaahi fokotuʻutuʻú he taimi ʻe liliu atu aí.