Skip main navigation

ʻEpeleli: Ko e Hē mei he Moʻoní mo e Toe Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí

“Pea kuó u fekauʻi atu hono kakato ʻo ʻeku ongoongoleleí ʻi he nima ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá” 
(T&F 35:17).

‘E tokoni ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ‘i he ‘iuniti ko ‘ení ke mahino ki he kau finemuí ‘a e Hē Fakaʻaufuli mei he Moʻoní mo e anga hono toe fakafoki mai ‘e Sīsū Kalaisi ‘a Hono Siasí mo hono kakato ‘o ‘Ene ongoongoleleí ‘i he Palōfita ko Siosefa Sāmitá. ‘E lava ‘e he kau finemuí ‘o ako ‘i he ‘iuniti ko ‘ení ki he ngaahi meʻa mahuʻinga naʻe hoko ‘i hono Toe Fakafoki Mai ‘o e Ongoongoleleí pea nau ‘iloʻi hono mahuʻinga ‘o e ngaahi meʻa ko iá ‘i heʻenau moʻuí.

‘E tokoni ‘a e ako ki he Hē mei he Moʻoní mo hono Toe Fakafoki Mai ‘o e Ongoongoleleí ki he kau finemuí ke nau fakamahuʻingaʻi mo fakahoungaʻi ‘a e ngaahi moʻoni mahuʻinga kuo toe fakafoki mai ‘e he ‘Otuá ‘i hotau ahó. ‘E hanga ‘e he ngaahi meʻa ʻoku nau aʻusia ‘i he ‘iuniti ko ‘ení ‘o fakamālohia ‘enau fakamoʻoni ki he Tohi ‘a Molomoná, misiona ‘o e Palōfita ko Siosefa Sāmitá, mo e ‘ofa ‘a e Tamai Hēvaní ki Heʻene fānaú.

Mutualé

Ko e konga lahi ʻo e ngaahi tefito mo e ngaahi ʻekitivitī ako he ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení ʻe toe lava pē ʻo hoko ko e ngaahi ʻekitivitī ʻo e Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakalasí ke fili mo palani ha ngaahi ‘ekitivitī lelei ke poupouʻi ‘aki ‘a e meʻa ‘oku ako ‘e he kau finemuí ‘i he Sāpaté.

,