tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

ʻEpeleli: Ko e Hē mei he Moʻoní mo e Toe Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí

“Pea kuó u fekauʻi atu hono kakato ʻo ʻeku ongoongoleleí ʻi he nima ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá” (T&F 35:17).

ʻE tokoni ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke mahino ki he kau finemuí ʻa e Hē Fakaʻaufuli mei he Moʻoní mo e anga hono toe fakafoki mai ʻe Sīsū Kalaisi ʻa Hono Siasí mo hono kakato ʻo ʻEne ongoongoleleí ʻi he Palōfita ko Siosefa Sāmitá. ʻE lava ʻe he kau finemuí ʻo ako ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he ngaahi meʻa mahuʻinga naʻe hoko ʻi hono Toe Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí pea nau ʻiloʻi hono mahuʻinga ʻo e ngaahi meʻa ko iá ʻi heʻenau moʻuí.

ʻE tokoni ʻa e ako ki he Hē mei he Moʻoní mo hono Toe Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí ki he kau finemuí ke nau fakamahuʻingaʻi mo fakahoungaʻi ʻa e ngaahi moʻoni mahuʻinga kuo toe fakafoki mai ʻe he ʻOtuá ʻi hotau kuongá. ʻE hanga ʻe he ngaahi meʻa ʻoku nau aʻusia ʻi he ʻiuniti ko ʻení ʻo fakamālohia ʻenau fakamoʻoni ki he Tohi ʻa Molomoná, misiona ʻo e Palōfita ko Siosefa Sāmitá, mo e ʻofa ʻa e Tamai Hēvaní ki Heʻene fānaú.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻokú ne fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

 

,