tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Māʻasi: Ko e Fakalelei ʻa Sīsū Kalaisí

“Vakai ʻoku ou pehē kiate kimoutolu te mou maʻu ʻa e ʻamanaki leleí ʻi he fakalelei ʻa Kalaisí” (Molonai 7:41).

ʻE tokoni ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he kau finemuí ke nau “haʻu kia Kalaisi … pea kau ʻi heʻene fakamoʻuí, pea mo e mālohi ʻo ʻene huhuʻí” (ʻAmenai 1:26). ʻI he kamata ke mahino ki he kau finemuí e Fakaleleí mo hono mālohí ʻi heʻenau ngaahi moʻuí, te nau maʻu ha mālohi ke ikunaʻi e angahalá mo e faingataʻá ʻi he ʻaloʻofa ʻa e Fakamoʻuí. Te nau maʻu ai e nongá mo e fakamoʻuí. ʻE lahi ange ʻenau ʻofa mo e moʻui mateaki ki he Fakamoʻuí, mo nau ongoʻi ha holi lahi ange ke vahevahe ʻenau fakamoʻoni kiate Iá mo e niʻihi kehé.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he Ngaahi ʻEkitivitī ʻa e Toʻu Tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻokú ne fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki e ngaahi aʻusia ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

,