Skip main navigation

Māʻasi: Ko e Fakalelei ʻa Sīsū Kalaisí

“Vakai ʻoku ou pehē kiate kimoutolu te mou maʻu ʻa e ʻamanaki leleí ʻi he fakalelei ʻa Kalaisí” (Molonai 7:41).

ʻE tokoniʻi e kau finemuí ʻe he ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke nau “haʻu kia Kalaisi … pea kau ʻi heʻene fakamoʻuí, pea mo e mālohi ʻo ʻene huhuʻí” (ʻAmenai 1:26). ʻI he kamata ke mahino ki he kau finemuí e Fakaleleí mo hono mālohí ʻi heʻenau moʻuí, te nau maʻu ha mālohi ke ikunaʻi e angahalá mo e faingataʻá ʻi he ʻaloʻofa ʻa e Fakamoʻuí. Te nau maʻu ai e nongá mo e fakamoʻuí. ʻE lahi ange ʻenau ʻofa mo e moʻui mateaki ki he Fakamoʻuí, mo nau ongoʻi ha holi lahi ange ke vahevahe ʻenau fakamoʻoni kiate Iá mo e niʻihi kehé.

Mutualé

Ko e lahi taha ʻo e ngaahi tefito ʻi he lēsoní mo e ngaahi ʻekitivitī ke ako mei ai ʻi he ʻiuniti ko ʻení, ʻe lava ʻo ngāue lelei ko ha ngaahi ʻekitivitī ʻo e Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakalasí ʻi hono fili mo palani e ngaahi ʻekitivitī taau ke fakamālohia ʻaki e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki e ngaahi aʻusia ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

,