Skip main navigation

ʻOkatopa: Hoko ʻo Anga Faka-Kalaisi Ange

“Pea talaange ʻe Sīsū kiate ia, Ko au ko e hala, mo e moʻoni, pea mo e moʻui” (Sione 14:6).

ʻE tokoni e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he kau finemuí ke nau ako mo fakatupulaki e ngaahi ʻulungaanga faka-Kalaisí. Kuo fekauʻi kotoa kitautolu ʻe Sīsū Kalaisi, “Ke mou haohaoa ʻo hangē pē ko aú, pe hangē ko e haohaoa hoʻomou Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he langí” (vakai, 3 Nīfai 12:48). ʻE tokoni ki he kau finemuí hono fakatupulaki e ngaahi ʻulungaanga ʻo Kalaisí ki hono fakahoko honau mālohinga fakalangí ko ha ngaahi ʻofefine ʻo e ʻOtuá. Te nau fie maʻu e ngaahi ʻulungaanga ko ʻení ʻi heʻenau fehangahangai mo e ngaahi faingataʻa ʻo e moʻuí ʻi he kuonga fakatuʻutāmakí mo ʻenau teuteu ke ohi hake ha fāmili māʻoniʻoni ʻi he kahaʻú.

Ngaahi fokotuʻutuʻu ke fili mei ai he māhina ní:

Mutualé

ʻE lava ke ngāue lelei e ngaahi kaveinga lahi ʻo e lēsoní mo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ʻiuniti ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī ʻo e Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakalasí ke fili mo palani e ngaahi ʻekitivitī ʻoku tāú.

 

,