New Experience

  Tesema: Fausiaina o le Malo o le Atua i Aso e Gata Ai

  “ O le mea lea, ia alu i luma le malo o le Atua, ina ia oo mai le malo o le lagi,” (MF&F 65:6).

  O tamaitai talavou i lau vasega na auina mai i le lalolagi i lenei taimi faapitoa e fesoasoani e saunia le lalolagi mo le Afio Mai Faalua o le Faaola. Ua ia i latou ni meaalofa faapitoa ma taleni e finagalo le Alii ia i latou e faaaoga e fesoasoani ai i le fausia o Lona malo ma faasoa atu Lana talalelei. O lesona i lenei iunite o le a fesoasoani ia i latou e atiae na meaalofa a o latou saunia e avea ma ni taitai ma faiaoga i le Ekalesia ma le malo o le Atua.

  Mutuale

  Mafaufau pe mafai faapefea ona e fuafuaina gaoioiga lea e fesootai ma mea o loo aoaoina e le autalavou. O loo maua le saite o gaoioiga a le autalavou e fesoasoani ia te oe. O le tele o gaoioiga faaleaoaoga i nei otootoga e mafai foi ona avea o ni gaoioiga aoga mo Mutuale. Galulue faatasi ma au peresitene o le vasega e filifili ma fuafua ni gaoioiga talafeagai e faamautuina ai mea na aoaoina e tamaitai talavou i le Aso Sa.

  Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia

  O gaoioiga nei mai le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia e faatatau i lesona o loo i le iunite lenei:

  O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Taua o le Tagata Lava Ia 7

  O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Galuega Lelei 7

  Mo Le Malosi o le Autalavou

  O tulaga faatonuina nei mai Mo Le Malosi o le Autalavou e fesootai ma lesona i lenei iunite:

  Aiga

  Uo

  ,