tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Tīsema: Ko Hono Langa e Puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

“Taumaiā ke ʻalu atu ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá, koeʻuhí ke hoko mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí” (T&F 65:6).

Naʻe fili e kau finemui ʻi hoʻo kalasí ke toki haʻu ki he māmaní he taimi pau ko ʻení ke tokoni ʻi hono teuteu ʻo e māmaní ki he Hāʻele ʻAngaua Mai ʻa e Fakamoʻuí. ʻOku nau maʻu e ngaahi meʻafoaki makehe mo ha ngaahi talēniti ʻoku finangalo e ʻEikí ke nau fakaʻaongaʻi ke tokoni ʻi hono langa Hono puleʻangá mo vahevahe ʻEne ongoongoleleí. ʻE tokoni e ngaahi lēsoni he ʻiuniti ko ʻení ke nau fakatupulaki e ngaahi meʻafoaki ko iá ʻi heʻenau teuteu ke hoko ko ha kau taki mo e kau faiako ʻi he Siasí mo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e ngaahi kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻoku nau fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 7 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga Ko Hoto Mahuʻinga Fakatāutahá

Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 7 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Ngaahi Ngāue Leleí

Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú

ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi tuʻunga ʻulungaanga ko ʻeni ʻi he Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Fāmilí

Kaungāmeʻá

,