Skip main navigation

Tīsema: Ko Hono Langa e Puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

“Taumaiā ke ʻalu atu e puleʻanga ʻo e ʻOtuá, koeʻuhí ke hoko mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí” (T&F 65:6).

Naʻe fekau mai e kau finemui ʻi hoʻo kalasí ki māmani he taimi ko ʻení ke tokoni ʻi hono teuteuʻi ʻo e māmaní ki he Hāʻele ʻAngaua Mai ʻa e Fakamoʻuí. ʻOku nau maʻu ha ngaahi meʻafoaki makehe mo ha ngaahi talēniti ʻoku fie maʻu ʻe he ʻEikí ke nau fakaʻaongaʻi ke tokoni ʻi hono langa Hono puleʻangá mo vahevahe ʻEne ongoongoleleí. ʻE tokoni ʻa e ngaahi lēsoni he ʻiuniti ko ʻení ke nau fakatupulaki e ngaahi meʻafoaki ko iá ʻi heʻenau teuteu ke hoko ko e kau taki mo e kau faiako ʻi he Siasi mo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

Mutualé

ʻE lava ke hoko ha ngaahi tefito lahi ʻo e lēsoní mo e ngaahi ʻekitivitī ke ako mei ai ʻi he ʻiuniti ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī ʻo e Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakalasí ke fili mo palani e ngaahi ʻekitivitī ʻoku tāú.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Ngaahi meʻa ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he Mahuʻinga Fakatāutahá fika 7

Ngaahi meʻa ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he Ngaahi Ngāue Leleí fika 7

Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú

ʻOku fekauʻaki e ngaahi tuʻunga moʻui ko ʻeni mei he Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú mo e ngaahi lēsoni he ʻiuniti ko ʻení:

Fāmili

Kaungāmeʻá

,