New Experience

  Setema: Poloaiga

  “Manatunatu i le tulaga manuia ma le fiafia o i latou o e e tausi i poloaiga a le Atua” (Mosaea 2:41).

  O poloaiga o tulafono ma tulaga manaomia ua tuuina mai e se Tama Faalelagi alofa i Ana fanau e faamanuia ai i latou, puipuia ai i latou, ma taitaiina ai i latou e toe foi atu ai ia te Ia. A tatou tausia poloaiga, e faaali atu ai lo tatou alolofa i le Tama Faalelagi ma Lona Alo o Iesu Keriso. A o tatou usiusitai i poloaiga ma salamo pea lava pea, o le a avea atili ai i tatou e pei o le Faaola ma ua faamanuiaina i tatou i le fiafia, filemu, molimau, ma le mafutaga a le Agaga Paia. O le usiusitai i poloaiga e fesoasoani tatou te faataunuu ai lo tatou valaauga paia o ni afafine o le Atua.

  Mutuale

  Mafaufau pe mafai faapefea ona e fuafuaina gaoioiga lea e fesootai ma mea o loo aoaoina e le autalavou. O loo maua le saite o gaoioiga a le autalavou e fesoasoani ia te oe. O le tele o gaoioiga faaleaoaoga i nei otootoga e mafai foi ona avea o ni gaoioiga aoga mo Mutuale. Galulue faatasi ma au peresitene o le vasega e filifili ma fuafua ni gaoioiga talafeagai e faamautuina ai mea na aoaoina e tamaitai talavou i le Aso Sa.

  Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia

  O gaoioiga nei mai le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia e faatatau i lesona o loo i le iunite lenei:

  O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Filifiliga ma le Tali Atu mo A’u Lava 2, 3, ma le 7

  O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Amio Sao 2, 3, 4; galuega faatino o le tulaga faatauaina 5

  O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Mama 2 ma le 4

  ,