tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Sepitema: Ngaahi Fekaú

“Fakaukau ki he tuʻunga monūʻia mo fakafiefia ʻo kinautolu ʻoku tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá” (Mosaia 2:41).

Ko e ngaahi fekaú ko ha ngaahi fono mo e ngaahi fie maʻu ʻoku ʻomi ʻe ha Tamai Hēvani ʻofa ki Heʻene fānaú ke tāpuekina ʻa kinautolu, maluʻi kinautolu, mo tataki kinautolu ke nau foki hake kiate Ia. ʻI he taimi ʻoku tau tauhi ai e ngaahi fekaú, ʻoku tau fakahaaʻi ai ʻetau ʻofa ki he Tamai Hēvaní mo Hono ʻAlo ko Sīsū Kalaisí. ʻI heʻetau talangofua ki he ngaahi fekaú mo hokohoko atu e fakatomalá, ʻoku tau hoko lahi ange ai ʻo hangē ko e Fakamoʻuí pea tāpuekina kitautolu ʻaki ha fiefia, melino, fakamoʻoni, pea mo e takaua ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní. ʻOku tokoni e talangofua ki he ngaahi fekaú ke tau fakahoko ai hotau fatongia fakalangi ko ha ngaahi ʻofefine ʻo e ʻOtuá.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻokú ne fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 2, 3, mo e 7 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Tauʻatāina ke Filí mo e ʻEkeʻi Meiate Kita e Meʻa ʻOkú te Fai pe Taʻe Faí

Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 2, 3, 4; ngāue fika 5 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Faitotonú

Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 2 mo e 4ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Angamaʻá

,