Skip main navigation

Sepitema: Ngaahi Fekaú

“Fakaukau ki he tuʻunga monūʻia mo fakafiefia ʻo kinautolu ʻoku tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá” (Mosaia 2:41).

Ko e ngaahi fekaú ko ha ngaahi fono mo e fie maʻu ʻoku ʻomi ʻe ha Tamai Hēvani ʻofa ki Heʻene fānaú ke tāpuekina ʻaki kinautolu, maluʻi kinautolu, mo tataki kinautolu ke nau foki hake kiate Ia. ʻI he taimi ʻoku tau tauhi ai e ngaahi fekaú, ʻoku tau fakahaaʻi ai ʻetau ʻofa ki he Tamai Hēvaní mo Hono ʻAlo ko Sīsū Kalaisí. ʻI heʻetau talangofua ki he ngaahi fekaú mo hokohoko atu e fakatomalá, ʻoku tau hoko lahi ange ai ʻo hangē ko e Fakamoʻuí pea tāpuekina kitautolu ʻaki ha fiefia, melino, fakamoʻoni, pea mo e takaua ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní. ʻOku tokoni e talangofua ki he ngaahi fekaú ke tau fakahoko ai hotau fatongia fakalangi ko ha ngaahi ʻofefine ʻo e ʻOtuá.

Mutualé

ʻE lava ke ngāue lelei e ngaahi kaveinga lahi ʻo e lēsoní mo e ngaahi ʻekitivitī fakaako ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he ngaahi ʻekitivitī ʻo e Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakalasí ke fili mo palani e ngaahi ʻekitivitī ʻoku tāú.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Ngaahi meʻa ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Tauʻatāina ke Filí mo e ʻEkeʻi Meiate Kita e Meʻa ʻOkú te Fai pe Taʻe Faí fika 2, 3, mo e 7

Ngaahi meʻa ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Faitotonú fika 2, 3, 4; ngāue mahuʻinga fika 5

Ngaahi meʻa ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Angamaʻá fika 2 mo e 4

,