tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
 • Lolomi

O a ni matafaioi o le Agaga Paia?

O le Agaga Paia, o se tasi o le Aiga Atua, e molimau mai i le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso. O Ia o le puna o se molimau patino ma faaaliga. E mafai ona ia taialaina i tatou i a tatou filifliga ma puipuia i tatou mai le matautia faaletino ma faaleagaga. O Ia o Le Faamafanafana, ma Na te faatoafilemuina o tatou popolega ma faatumulia i tatou i le faamoemoe. E ala atu i Lona mana, ua faamamaina ai i tatou pe a tatou salamo, maua sauniga faaola, ma tausia o tatou feagaiga. Ua tatou maua, e ala i le uunaiga a le Agaga Paia, le malamalama o le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso ma lagona lo Laua mana, agalelei, ma le alofa.

Saunia oe lava ia faaleagaga

O a ni isi mau po o ni punaoa o le a fesoasoani i tamaitai talavou ina ia malamalama i matafaioi a le Agaga Paia?

1 Tupu 19:11–12; Helamana 5:30; MF&F 85:6 (Ua tautala mai le Agaga Paia i se leo itiiti ma le filemu)

Ioane 14:26 (E aoao mai i tatou e Le Faamafanafana ma aumaia mea uma i lo tatou manatua)

Roma 8:16 (Ua molimau mai le Agaga o i tatou o fanau a le Atua)

Kalatia 5:22–23 (Ua faamatala e Paulo le fua o le Agaga)

2 Nifae 32:5 (O le a faaali mai e le Agaga Paia ia i tatou mea e ao ona tatou faia)

3 Nifae 27:20 (O le taliaina o le Agaga Paia e faapaiaina ai i tatou)

Moronae 8:26 (E faatumulia i tatou e le Agaga Paia i le faamoemoe ma le alofa)

Moronae 10:5 (O le Agaga Paia e aoao ai tatou i le upumoni)

MF&F 42:17; Mose 1:24 (O le Agaga Paia e molimau e uiga i le Tama ma le Atalii)

Gary E. Stevenson, “E Faapefea ona Fesoasoani le Agaga Paia ia te Oe?” Ensign po o le Liahona, Me 2017, 117–20

Henry B. Eyring, “Ou Te Tuuina Atu Ia Te Outou Le Manuia,” Ensign po o le Liahona, Me 2017, 15–18

Juan A. Uceda, “Ua Aoao Mai i Tatou e le Alii o Iesu Keriso ina ia Tatalo,” Ensign po o le Liahona, Nov. 2016, 30–32

Robert D. Hales, “O Le Agaga Paia,” Ensign po o le Liahona, Me 2016, 105–7

Matafaioi a le Agaga Paia,” Faamaoni i le Faatuatua (2004), 7, 8

Vitio: “Leo o le Agaga.”

Faasoa atu ni aafiaga

I le amataga o vasega taitasi, valaaulia ia tamaitai talavou e faasoa mai, aoao atu, ma molimau atu e uiga i aafiaga na latou maua i le faaaogaina o mea sa latou aoaoina i lesona o vaiaso ua mavae atu. O le a uunaia e lenei mea se liua patino ma o le a fesoasoani ai i tamaitai talavou ia iloa le taua o le talalelei i o latou olaga i aso uma.

Faailoa atu le aoaoga faavae

Filifili mai manatu nei pe mafaufau ni o oe lava manatu e faalauiloa atu ai le lesona o lenei vaiaso:

 • Valaaulia ia tamaitai talavou e tusi se mea e uiga i se taimi na latou lagonaina ai le uunaiga a le Agaga Paia i o latou olaga. O le a se mea na latou faia e talia ai Lana uunaiga? O le a se eseesega na faia e Lana uunaiga? Afai e talafeagai, tuu atu i nisi o i latou e faasoa mai ni o latou aafiaga.
 • Valaaulia ia tamaitai talavou e usu le pese “Agaga e Taitai Mai” (Viiga, nu. 78) ma faasoa atu po o a ni mea na aoao ai i latou e nei upu e uiga i matafaioi a le Agaga Paia.

Aoao faatasi

O gaoioiga taitasi nei o le a fesoasoani i tamaitai talavou ia malamalama i matafaioi a le Agaga Paia. Mulimuli i musumusuga a le Agaga, filifili le tasi po o le sili atu foi o le a sili ona aoga mo lau vasega:

 • Tusi ia fesili nei i luga o le laupapa: Aisea tatou te manaomia ai le Agaga Paia? E faapefea ona fesoasoani le Agaga Paia ia i tatou? Valaaulia ia tamaitai talavou e saili i le saunoaga a Elder Gary E. Stevenson “E Faapefea ona Fesoasoani le Agaga Paia ia te Oe?” pe matamata i le vitio “Voice of the Spirit,” e vaavaai ai mo ni tali o fesili o i luga o le laupapa. Pe a talafeagai ai, faasoa mai ni aafiaga sa e mauaina mai le Agaga Paia, ma valaaulia tamaitai talavou e faasoa mai soo se aafiaga sa latou mauaina. E mafai foi ona latou faasoa mai ni mea o le a latou faia ina ia lelei atili ai le faalogo mo ma mulimuli i musumusuga a le Agaga Paia.
 • Vaevae tamaitai talavou i ni vaega, ma fai atu i vaega taitasi e suesue se vaega o le lauga a Peresitene Henry B. Eyring “O Le Agaga Paia e fai ma Au Soa” po o le lauga a Elder Robert D. Hales “O Le Agaga Paia.” Valaaulia vaega taitasi e faasoa mai i le vasega mea sa latou aoaoina e uiga i le Agaga Paia. Valaaulia tamaitai talavou e faasoa mai ni lagona i le taimi na fesoasoani ai le Agaga Paia ia i latou pe na latou faafetai ai mo Lana mafutaga. 
 • Valaaulia ia tamaitai talavou e tagai i le tusipese i le faasinoupu “Autu” i lalo o le “Agaga Paia” e saili ai se pese o loo aoao atua le auala o fesoasoani ai le Agaga Paia ia i tatou. Fai atu i ai e faasoa mai ni fuaiupu o le pese na latou filifilia. Mafaufau e usu faatasi ma le vasega se tasi o pese.
 • Vaevae tamaitai talavou i ni vaega toalaiti. Fai atu i vaega taitasi e faitau mai ni nai mau e uiga i le Agaga Paia (pei o mau ia na fautuaina mai i lenei otootoga). Valaaulia se tasi o tamaitai talavou mai vaega taitasi e faasoa atu i le vasega atoa mea na aoao atu e le mau a lana vaega e uiga i matafaioi a le Agaga Paia. Valaaulia ia tamaitai talavou e faasoa atu ni aafiaga patino sa latou mauaina na fesoasoani ai le Agaga Paia ia i latou i soo se auala nei.
 • Valaaulia ia tamaitai talavou e faitau i “Matafaioi a le Agaga Paia” i le Faamaoni i le Faatuatua (itulau 7-8). Fai atu i tamaitai talavou taitasi e filifili se matafaioi se tasi a le Agaga Paia ma tagai i ni mau po o ni tala faatusipaia e aoao atu e uiga i lena matafaioi. Valaaulia ia tamaitai talavou e faasoa atu i isi mea sa latou mauaina. Uunaia i latou e faasoa atu ni aafiaga na fesoasoani ai le Agaga Paia ia i latou i nei auala. O a nisi o tulaga o i le lumanai atonu o le a latou manaomia ai le fesoasoani a le Agaga Paia?
 • Saili ni tala mai lauga o le konafesi aoao talu ai nei lea o loo faaalia ai matafaioi eseese a le Agaga Paia. Mafaufau e faaaofia ia aafiaga a Peresitene Henry B. Eyring ma lona atalii po o le faatasi ai ma le Au Paia i Auseteria i le “Ou Te Tuuina Atu Ia Te Outou Le Manuia” po o le aafiaga a Elder Juan A. Uceda o se faifeautalai i Peru i lana saunoaga “Ua Aoao Mai i Tatou e le Alii o Iesu Keriso ina ia Tatalo.” Valaaulia tamaitai talavou taitasi e faitau se tasi o tala, toe faamatala i le vasega i ana lava upu, ma faailoa mai po o le a le matafaioi a le Agaga Paia na faia i lena tala. Uunaia ia tamaitai talavou e faasoa mai ni o latou lava aafiaga i le fesoasoani atu o le Agaga Paia ia i latou i soo se auala nei. 

Fai atu i tamaitai talavou e faasoa mai ni mea sa latou aoaoina i le aso. O a ni lagona po o ni uunaiga o loo latou mauaina? Pe ua latou malamalama i matafaioi a le Agaga Paia? Pe o i ai nisi a latou fesili? Pe e aoga le faaaluina atili o le taimi i lenei aoaoga faavae?

Ola i mea ua tatou aoaoina

Valaaulia ia tamaitai talavou e mafaufau i le auala o le a latou ola ai e ala i mea ua latou aoaoina i le asō. Mo se faataitaiga, e mafai ona latou:

 • Filifili se auala se tasi e mafai ai e i latou lava ia ona saunia lelei ai e faalogo i le leo lemu ma le itiiti o le Agaga Paia.
 • Tusi i lalo ma faatino ni uunaiga na latou maua mai le Agaga Paia i le faasologa o le vaiaso.