ปิด
ข้ามการนำทางหลัก

มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

“เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และในพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อ 1:1)

โครงร่างในหน่วยนี้จะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจพระลักษณะแท้จริงของสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์และบทบาทของแต่ละพระองค์ในการทำให้แผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์เกิดสัมฤทธิผล ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจอัตลักษณ์อันสูงส่งและจุดประสงค์ของตนมากขึ้นในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

สหกิจกรรม

พิจารณาว่าท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เยาวชนกำลังเรียนรู้ได้อย่างไร ไซต์กิจกรรมเยาวชน มีไว้ช่วยท่าน กิจกรรมการเรียนรู้หลายกิจกรรมในโครงร่างนี้อาจใช้เป็นสหกิจกรรมได้เป็นอย่างดี จงทำงานกับฝ่ายประธานชั้นเรียนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสริมสิ่งที่เยาวชนหญิงเรียนรู้ในวันอาทิตย์

ความก้าวหน้าส่วนบุคคล

กิจกรรมต่อไปนี้จากความก้าวหน้าส่วนบุคคลสัมพันธ์กับบทเรียนในหน่วยนี้:

ศรัทธา ประสบการณ์อันทรงคุณค่าข้อ 5

ธรรมชาติแห่งสวรรค์ ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ข้อ 1, 2 และ 6

คุณค่าส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ข้อ 1

หมายเหตุถึงครู

ตลอดหน่วยนี้ ท่านอาจต้องการเตือนเยาวชนหญิงว่าพระนามของพระผู้เป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ (ดู คพ. 63:61) กระตุ้นพวกเธอให้ใช้พระนามเหล่านี้ด้วยความคารวะและความเคารพ

,