The LDS.org menus have changed. Learn more. close
Skip main navigation

Sānualí: Ko e Toluʻi ʻOtuá

“ ʻOku mau tui ki he ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, pea ki Hono ʻAlo, ko Sīsū Kalaisí, pea ki he Laumālie Māʻoniʻoní” (Ngaahi Tefito ʻo e Tui 1:1).

ʻE tokoni ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he kau finemuí ke mahino e natula moʻoni ʻo e kau mēmipa ʻo e Toluʻi ʻOtuá pea mo honau ngaahi fatongia takitaha ʻi hono fakahoko e palani ʻo e fakamoʻui ʻa e Tamai Hēvaní. ʻE tokoni ʻa e ʻilo ko ʻení ki he kau finemuí ke mahino ange honau tuʻunga fakalangi mo e taumuʻa ko e ngaahi ʻofefine ʻo e ʻOtuá.

Mutualé

Ko e konga lahi ʻo e ngaahi tefito mo e ngaahi ʻekitivitī ako he ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení ʻe toe lava pē ʻo hoko ko e ngaahi ʻekitivitī ʻo e Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakalasí ʻi hono fili mo palani e ngaahi ʻekitivitī taau ke fakamālohia ʻaki e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga hono 5 ʻo e Tuí

Ngaahi ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga hono 1, 2, mo e 6 ʻo e natula faka-ʻOtuá

Ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Mahuʻinga Fakatāutahá1

Fakamatala ki he faiakó

Mahalo ʻe fie maʻu ʻi he ʻiunití ni kotoa ke ke fakamanatu ki he kau finemuí ʻoku toputapu e ngaahi huafa ʻo e ʻOtuá (vakai, T&F 63:61). Poupouʻi kinautolu ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi haufa ko ʻení ʻi he ʻaʻapa mo e fakaʻapaʻapa.

,