tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Sānualí: Ko e Toluʻi ʻOtuá

“ʻOku mau tui ki he ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, pea ki Hono ʻAlo, ko Sīsū Kalaisí, pea ki he Laumālie Māʻoniʻoní” (Ngaahi Tefito ʻo e Tui 1:1).

ʻE tokoni ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he kau finemuí ke mahino e natula moʻoni ʻo e kau mēmipa ʻo e Toluʻi ʻOtuá pea mo honau ngaahi fatongia takitaha ʻi hono fakahoko e palani ʻo e fakamoʻui ʻa e Tamai Hēvaní. ʻE tokoni ʻa e ʻilo ko ʻení ki he kau finemuí ke mahino ange honau tuʻunga fakalangí mo e taumuʻa ko e ngaahi ʻofefine ʻo e ʻOtuá.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻektivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻokú ne fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 5 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Tuí

Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 1, 2, mo e 6 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Natula faka-ʻOtuá

Meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 1 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Ko Hoto Mahuʻinga Fakatāutahá

Fakamatala ki he faiakó

Mahalo ʻe fie maʻu ke ke fakamanatu ki he kau finemuí ʻi he kotoa ʻo e ʻiuniti ko ʻení ʻoku toputapu e ngaahi huafa ʻo e ʻOtuá (vakai, T&F 63:61). Poupouʻi kinautolu ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi huafa ko ʻení ʻi he ʻapasia mo e fakaʻapaʻapa.

,