Hoppa över navigering
 • Skriv ut

Varför är kyskheten viktig?

Kyskhet innebär att vara sexuellt ren i tanke, ord och handling. Sexuell intimitet instiftades av Gud för att barn skulle kunna födas och för att vara ett uttryck för kärlek mellan man och hustru. Gud har befallt att sexuell intimitet ska hållas inom äktenskapet. När vi är sexuellt rena är vi värdiga den Helige Andens sällskap och vi skyddas från den känslomässiga och andliga skada som sexuell synd orsakar.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande resurser. Hur kan du hjälpa de unga kvinnorna förstå hur viktig kyskheten är?

1 Mos. 39:7–21 (Josef flydde från sexuell synd)

1 Nephi 10:21 (vi kan inte vistas hos Gud om vi inte är rena)

Alma 39:1–13 (sexuell synd är en avskyvärdhet)

Moroni 9:9 (kyskheten är kär och dyrbar)

L&F 46:33; 121:45–46 (vikten av dygd)

Linda S. Reeves, ”Värdiga våra utlovade välsignelser”, Liahona, nov. 2015, s. 9–11

Boyd K. Packer, ”Lycksalighetsplanen”, Liahona, maj 2015, s. 26–28

David A. Bednar, ”Vi tror på att vara kyska”, Liahona, maj 2013, s. 41–44

Jeffrey R. Holland, ”Personlig renhet”, Liahona, jan. 1999, s. 89–92

Jeffrey R. Holland, ”Hjälpa dem som kämpar med dragning till personer av samma kön”, Liahona, okt. 2007, s. 40–43

Klädsel och utseende”, ”Sexuell renhet”, Vägledning för de unga (2011), s. 6–8, 35–37

Kyskhet”, Stå fast i din tro, s. 92–97

Videor: ”Jag väljer att vara ren”, ”Kyskhet: Var går gränsen?”, ”Äkta självförtroende”

Berätta om upplevelser

Inled lektionen med att be de unga kvinnorna berätta, undervisa och vittna om upplevelserna de hade när de tillämpade det de lärde sig under förra veckans lektion. Det uppmuntrar till personlig omvändelse och hjälper de unga kvinnorna att se att evangeliet är relevant i deras dagliga liv.

Presentera läran

Välj bland de här idéerna eller kom på ett eget sätt att presentera veckans lektion:

 • Flera dagar före lektionen ber du de unga kvinnorna titta på videon ”Jag väljer att vara ren” för att förbereda sig för lektionen. I början av lektionen ber du de unga kvinnorna att berätta om vad de lärde sig eller frågor de har. 
 • Be en ung kvinna att hålla upp en bild på hur Josef står emot Potifars hustru (se Evangeliebilder, nr 11) och sammanfatta berättelsen med egna ord. Vad gjorde Josef för att förbli ren? Vilket blev slutresultatet av Josefs trofasthet? Vad kunde ha hänt om han hade brutit mot sina förbund? Varför är det viktigt att hålla sig kysk?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga kvinnorna att lära sig om kyskhetslagen. Välj med Andens vägledning ut en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

 • Be några av de unga kvinnorna att läsa skriftställen om kyskhet (till exempel de som listas i det här förslaget), andra att läsa ”Sexuell renhet” i Vägledning för de unga och be resten att läsa ”Kyskhet” i Stå fast i din tro. Be dem söka efter svar på frågan ”varför är kyskheten viktig för Herren?” och berätta vad de hittar. Hur skiljer sig principerna i de här skriftställena och resurserna från det världen säger om kyskhet? Vad kan de unga kvinnorna lära sig av de här resurserna som kan hjälpa dem att se felen i världens synsätt?
 • Visa videon ”Kyskhet: Var går gränsen?” Efter videon ber du de unga kvinnorna förklara vad liknelserna (som vattenfallet, flygplanet och alligatorn) lär dem om kyskhetslagen. Vad lärde de sig mer av videon? Be dem att tänka på och berätta om andra liknelser som undervisar om hur viktig kyskheten är.
 • Visa ”Jag väljer att vara ren” eller ”Äkta självförtroende” för de unga kvinnorna och be dem att vara uppmärksamma på möjliga svar på frågan: ”Varför är kyskheten viktig?” Be dem att berätta om sina tankar och jämföra synsättet i videon mot det som världen vill att de unga kvinnorna ska tro på. Vad kan de unga kvinnorna göra för att stötta varandra i deras strävan att lyda kyskhetslagen?
 • Dela in de unga kvinnorna i grupper. Ge varje grupp var sitt avsnitt av president Boyd K. Packers tal ”Lycksalighetsplanen”, äldste David A. Bednars tal ”Vi tror på att vara kyska” eller syster Linda S. Reeves tal ”Värdiga våra utlovade välsignelser”. Låt varje grupp studera sin text och svara på frågan: ”Varför är det viktigt att vara sexuellt ren?” Be dem att läsa upp uttalanden eller berätta om sanningar som de tyckte var betydelsefulla eller viktiga. Hur kan de använda det de lär sig för att hjälpa sina vänner förstå varför de tycker att kyskheten är viktig?
 • Be de unga kvinnorna att använda sig av avsnittet ”Klädsel och utseende” i Vägledning för de unga för att hitta svar på frågor som: ”Vilka är Herrens normer om anständighet?” ”Varför är det viktigt för dig att följa de normerna?” och ”Hur visar eller påverkar vår klädsel och vårt utseende vår inställning till kyskhetslagen?” Be dem att berätta om sina svar och fundera över vad de kan göra för att bättre följa de normerna.
 • Fråga de unga kvinnorna hur de kan hjälpa en vän som kämpar med en dragning till personer av samma kön. Föreslå att de söker efter förslag i äldste Jeffrey R. Hollands artikel ”Hjälpa dem som kämpar med dragning till personer av samma kön”. Uppmuntra dem att skriva ett brev som kan hjälpa deras vän. Vad mer kan de lära av äldste Hollands artikel?

Be de unga kvinnorna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de kyskhetslagen bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan vi behöva tala mer om den här läran?

Leva efter det vi lär oss

Be de unga kvinnorna begrunda hur de kan leva efter det de har lärt sig i dag. De kan till exempel:

 • utföra en av uppgifterna under Dygd (Personlig tillväxt, s. 69–71)
 • göra en lista över det de ska göra och undvika att göra för att hålla sig sexuellt rena.