New Experience

  Aokuso: Faaipoipoga ma le Aiga

  “O le faaipoipoga i le va o le alii ma le tamaitai, ua faauuina e le Atua.… O le aiga o le totonugalemu lea o le fuafuaga a Le Foafoa, mo le taunuuga e faavavau o Lana fanau” (“O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi,” Liahona, Nov. 2010, 129).

  O otootoga o i lenei iunite o le a fesoasoani i tamaitai talavou ina ia malamalama i le taua o le aiga i o latou lava olaga ma i le fuafuaga a le Tama Faalelagi mo Ana fanau. O upumoni na latou iloaina i lenei iunite o le a fesoasoani ia i latou e puipuia le faaipoipoga ma le aiga i pepelo ma osofaiga faasagatau mai a le fili. O nei upumoni o le a fesoasoani foi ia i latou e faamalolosia o latou aiga i le taimi nei ma saunia ai e tausia ni aiga amiotonu o ni ava ma ni tina amiotonu i Siona.

  Mutuale

  Mafaufau pe mafai faapefea ona e fuafuaina gaoioiga lea e fesootai ma mea o loo aoaoina e le autalavou. O loo maua le saite o gaoioiga a le autalavou e fesoasoani ia te oe. O le tele o gaoioiga faaleaoaoga i nei otootoga e mafai foi ona avea o ni gaoioiga aoga mo Mutuale. Galulue faatasi ma au peresitene o le vasega e filifili ma fuafua ni gaoioiga talafeagai e faamautuina ai mea na aoaoina e tamaitai talavou i le Aso Sa.

  Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia

  O gaoioiga nei mai le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia e faatatau i lesona o loo i le iunite lenei:

  O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Amio Atua 3 ma le 5

  O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Taua o le Tagata Lava Ia 4

  O mea faatonuina e fai ma galuega faatino mo le tulaga faatauaina o le Mama

  ,