tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

ʻAokosi: Nofomalí mo e Fāmilí

“Ko e mali ʻi ha vā ʻo ha tangata mo ha fefine naʻe tuʻutuʻuni ia ʻe he ʻOtuá. … ko e fāmilí ko e uho ia ʻo e palani ʻa e Fakamoʻuí ki he ikuʻanga taʻengata ʻo ʻEne fānaú” (“Ko e Fāmilí: Ko ha Fanongonongo Ki Māmani,” Liahona, Nōvema 2010, 129).

ʻE tokoni e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke mahino ki he kau finemuí ʻa e mahuʻinga ʻo e fāmilí ʻi heʻenau ngaahi moʻuí pea mo e palani ʻa e Tamai Hēvaní maʻa ʻEne fānaú. ʻE tokoni e ngaahi moʻoni ʻoku nau ʻilo ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke nau maluʻi e nofomalí mo e fāmilí mei he ngaahi ʻohofi ʻa e filí mo e kākaá. ʻE tokoni foki e ngaahi moʻoni ko ʻení kiate kinautolu ke fakamālohia honau fāmilí he taimí ni mo teuteu ke ohi hake ha ngaahi fāmili anga māʻoniʻoni ʻi heʻenau hoko ko ha uaifi mo ha faʻē anga māʻoniʻoni ʻi Saione.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻokú ne fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 3 mo e 5 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Natula Faka-ʻOtua

Meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia fika 4 ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Ko hoto Mahuʻinga Fakatāutahá

Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia mo e ngaahi ngāue ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Angamaʻá

,