tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Siulai: Ngaahi Ouaú mo e Fuakavá

“ʻOku fakahā ʻi hono ngaahi ouaú ... ʻa e mālohi ʻo e anga faka-ʻOtuá” (T&F 84:20).

ʻE tokoni e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke mahino ki he kau finemuí ʻa e ngaahi ouau mo e fuakava ʻo e ongoongoleleí. ʻE lava ke tokoniʻi kinautolu ʻe heʻenau ngaahi aʻusia ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke nau houngaʻia mo fakaʻapaʻapaʻi e ngaahi fuakava kuo nau faí pea ʻamanaki atu ki he ngaahi ouau te nau maʻu he kahaʻú, kau ai e ngaahi ouau ʻo e temipalé. Te nau ako ai ʻo kau ki he tataki mo e maluʻi te nau maʻu mo honau ngaahi fāmilí ʻi he taimi ʻoku nau “fakahoko mo tauhi ʻa e ngaahi fuakava toputapú [mo] maʻu ʻa e ngaahi ouau ʻo e temipalé” (Tohi Tuʻutuʻuni Fika 2: Ko Hono Puleʻi ʻo e Siasí [2010], 10.1.2).

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai ha ngaahi ʻekitivitī ʻoku fakafehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻokú ne fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

Ko e ngaahi aʻusia ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá ʻoku fekauʻaki mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

,