tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Fēpueli: Ko e Palani ʻo e Fakamoʻuí

“Ko ʻeku ngāué ʻeni mo hoku nāunaú—ke fakahoko ʻa e moʻui taʻe-faʻa-mate mo e moʻui taʻengata ʻa e tangatá” (Mōsese 1:39).

ʻOku fakaʻau ʻo faingofua ange ha ngaahi fili faingataʻa kuo pau ke fai ʻe ha finemui ʻi he taimi ʻoku mahino ai kiate ia ʻa e palani ʻo e fakamoʻuí. ʻE lava ke tokoni ʻene ʻilo naʻe nofo mo ʻene Tamai Hēvaní ki muʻa pea toki fāʻeleʻí pea naʻe fekauʻi mai ia ki heni mo ha taumuʻa fakalangi ke ne vakai ai ki hono ngaahi ʻahiʻahí mo e faingataʻá ʻi ha fakakaukau ʻoku taʻengata. ʻE lava ʻo tokoni ʻa ʻene ʻiloʻi ko e tuʻunga fefiné ko ha konga ia hono tuʻunga taʻengata totonú, ke ne fakatupulaki ai ʻene ngaahi meʻa foaki fakalangí mo teuteu ki hono kahaʻú. ʻE lava ʻe heʻene ʻilo ko e tauʻatāina ke filí ko ha meʻaʻofa pea ʻe haʻisia ki heʻene ngaahi filí ʻo tokoniʻi ia ke ne fai e ngaahi filí ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi tefitoʻi moʻoni taʻengatá.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻokú ne fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Fakamatala ki he faiakó

Te ke ala fakakaukauʻi hano fakaafeʻi ʻa e kau finemuí ke tā ha fakatātā pe saati ʻo e palani ʻo e fakamoʻuí ʻi he kamataʻanga ʻo e ʻiuniti ko ʻení. Te nau lava ʻo toe vakai ki ai ʻi he ʻiunití kotoa pea tānaki ki ai ha ngaahi potufolofola pe ngaahi ʻilo te nau maʻu ʻi heʻenau ako e palani ʻo e fakamoʻuí.

,