tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Sune: Lakanga Fakataulaʻeikí mo e Ngaahi Kī ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí

“Kuo tuku mai ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ki he tangatá ʻi he māmaní” (T&F 65:2).

ʻE tokoni e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke mahino ki he kau finemuí e lakanga fakataulaʻeikí mo e founga ʻe lava ke ne tāpuekina ai kinautolu he taimí ni mo e kotoa honau ngaahi fatongia ʻi he kahaʻú ʻi heʻenau hoko ko e ngaahi ʻofefine ʻo e ʻOtuá. ʻE lava ke maʻu ʻe he kau finemuí ha mālohi lahi mo taau ke maʻu e ngaahi tāpuaki ʻo e hakeakiʻí ʻi heʻenau fakaʻaongaʻi maʻu ai pē ʻa e tui kia Sīsū Kalaisí pea ʻi heʻenau maʻu e mālohi ʻo e ʻOtuá ʻo fakafou ʻi he ngaahi ouau ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ʻoku nau maʻú mo e ngaahi fuakava ʻoku nau tauhí. Tokoniʻi ke nau ʻilo ko e lakanga fakataulaʻeikí ko e mālohi ia ʻo e ʻOtuá ke faitāpuekina tatau kotoa ai ʻEne fānaú, ʻa e tangata mo e fefine fakatouʻosi. Tokoni ke mahino kiate kinautolu ko e taimi ko ia ʻoku nau ngāue ai ʻi he Siasí, ʻoku nau ngāue ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e kau taki ʻoku nau maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e lakanga fakataulaʻeikí. Koeʻuhí ko e meʻá ni, ʻoku nau kau ai ʻi he ngāue ʻo e lakanga fakataulaʻeikí.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni atu kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻoku nau fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakamatala ki he faiakó

Matuʻaki tokanga ki he kau finemui ʻoku ʻikai ʻi ai ha mafai lakanga fakataulaʻeiki ʻi honau ʻapí pe ʻoku ʻi ai ha ngaahi sīpinga kovi ʻa e kau maʻu lakanga fakataulaʻeikí ʻi heʻenau moʻuí. ʻOku mahuʻinga ke akoʻi e tūkunga moʻoní, kae matuʻaki tokanga ki he ngaahi tūkunga ko ʻení.

,