tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Mē: Kau Palōfitá mo e Fakahaá

“ʻOku mau tui ki he ngaahi meʻa kotoa pē kuo fakahā mai ʻe he ʻOtuá, mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻokú Ne fakahā mai ʻi he taimi ní, pea ʻoku mau tui te Ne kei fakahā mai ʻamui ha ngaahi meʻa lalahi mo mahuʻinga ʻo kau ki he Puleʻanga ʻo e ʻOtuá” (Ngaahi Tefito ʻo e Tuí 1:9).

ʻE tokoni ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiunití ko ʻení ki he finemui takitaha ke ne ako ke fakatokangaʻi e leʻo ʻo e ʻEikí ʻi Heʻene folofola kiate ia he folofolá, kau palōfita mo e kau ʻaposetolo moʻuí, mo e fakahā fakatāutaha mei he Laumālie Māʻoniʻoní ki hono lotó mo e ʻatamaí. Tokoniʻi e kau finemuí ke nau ako ke manako mo falala ki he folofola ʻa e ʻEikí koeʻuhí ka hoko ha taimi ʻoku nau fehangahangai ai mo e ngaahi ʻahiʻahí pe ngaahi fili faingataʻá—ʻi he lolotongá ni mo e kahaʻú—ʻe fakanatula pē haʻanau tafoki ki he folofolá, lotú, mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfita moʻuí ke maʻu mei ai ha fakahinohino.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻokú ne fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

Ko e ngaahi aʻusia ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá ʻoku fekauʻaki mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

,