Skip main navigation

Mē: Kau Palōfitá mo e Fakahaá

“ʻOku mau tui ki he ngaahi meʻa kotoa pē kuo fakahā mai ʻe he ʻOtuá, mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻokú Ne fakahā mai ʻi he taimi ní, pea ʻoku mau tui te Ne kei fakahā mai ʻamui ha ngaahi meʻa lalahi mo mahuʻinga ʻo kau ki he Puleʻanga ʻo e ʻOtuá” (Ngaahi Tefito ʻo e Tuí 1:9).

‘E tokoni ‘a e ngaahi fokotuʻutuʻu ‘i he ‘iunití ni ki he finemui takitaha ke ne ako ke fakatokangaʻi e leʻo ʻo e ʻEikí ʻi Heʻene folofola kiate ia he folofolá, kau palōfita mo e kau ʻaposetolo moʻuí, mo e fakahā fakatāutaha mei he Laumālie Māʻoniʻoní ki hono lotó mo e ʻatamaí. Tokoniʻi e kau finemuí ke nau ako ke saiʻia mo falala ki he folofola ʻa e ʻEikí koeʻuhí ka hoko ha taimi ʻoku nau fehangahangai ai mo e ngaahi ʻahiʻahí pe ngaahi fili faingataʻá—ʻi he lolotongá ni mo e kahaʻú—ʻe fakanatula pē haʻanau tafoki ki he folofolá, lotú, mo e lea ʻa e kau palōfita moʻuí ke maʻu mei ai ha fakahinohino.

Mutualé

Ko e konga lahi ʻo e ngaahi tefito mo e ngaahi ʻekitivitī ako he ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení ʻe toe lava pē ʻo hoko ko e ngaahi ʻekitivitī ʻo e Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakalasí ʻi hono fili mo palani e ngaahi ʻekitivitī taau ke fakamālohia ʻaki e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

Ko e ngaahi aʻusia ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá ʻoku fekauʻaki ia mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

,