Skip main navigation

Nōvema: Moʻui Fakafalala Fakalaumālie mo Fakatuʻasino pē Kiate Kita

“He ʻoku ʻiate kinautolu ʻa e mālohi, ʻa ia ʻoku nau hoko ai ko e niʻihi ke fili maʻanautolu” (T&F 58:28).

ʻE tokoni e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke mahino ki he kau finemuí e mahuʻinga ʻo e moʻui fakafalala fakalaumālie mo fakatuʻasino pē kiate kitá. Neongo ʻoku nau kei tupu hake, kuo tāpuekina e kau finemui ko ʻení ʻaki e meʻa foaki ʻo e tauʻatāina ke filí, mo nau ako e founga ki hono fokotuʻu honau halá mo maʻu e tali ki heʻenau ngaahi palopalemá ʻi he ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí. Ko e lahi ange ko ia ʻenau moʻui fakafalala pē kiate kinautolú, ko e lahi ange ia ʻa e tauʻatāina te nau fiefia aí. Te nau mateuteu lelei ange ai ke tokoni ki he ʻEikí, fakamālohia honau fāmilí, mo fakahoko honau ngaahi fatongia he kahaʻú ko ha ngaahi uaifi mo ha faʻē.

Mutualé

ʻE lava ke ngāue lelei e ngaahi kaveinga lahi ʻo e lēsoní mo e ngaahi ʻekitivitī fakaako ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he ngaahi ʻekitivitī ʻo e Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakalasí ke fili mo palani e ngaahi ʻekitivitī ʻoku tāú.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

  • Ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he Natula Faka-ʻOtuá fika 1 mo e 4.
  • Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he Ko Hoto Mahuʻinga Fakatāutahá fika 4, ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga fika 3 mo e 5
  • Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga pe ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he ʻIló
  • Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he Tauʻatāina ke Filí mo e ʻEkeʻi Meiate Kita ʻa e Meʻa ʻOkú te Fai pe Taʻe Faí fika 1 mo e 7, ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga fika 5
  • Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he Ngaahi Ngāue Leleí fika 6

Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú

ʻOku fekauʻaki e ngaahi tuʻunga moʻui ko ʻeni mei he Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

,