tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Nōvema: Moʻui Fakafalala Fakalaumālie mo Fakatuʻasino pē Kiate Kita

“He ʻoku ʻiate kinautolu ʻa e mālohi, ʻa ia ʻoku nau hoko ai ko e niʻihi ke fili maʻanautolu” (T&F 58:28).

ʻE tokoni ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ke mahino ki he kau finemuí ʻa e mahuʻinga ʻo e moʻui fakafalala fakalaumālie mo fakatuʻasino pē kiate kita. Neongo ʻoku nau kei tupu hake, ka kuo tāpuekina e kau finemui ko ʻení ʻaki e meʻa foaki ʻo e tauʻatāina ke filí, mo nau ako e founga hono fokotuʻu honau ngaahi halá mo maʻu e ngaahi tali ki heʻenau ngaahi palopalemá ʻi he ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí. Ko e lahi ange ko ia ʻenau moʻui fakafalala pē kiate kinautolú, ko e lahi ange ia ʻa e tauʻatāina te nau fiefia aí. Te nau toe mateuteu lelei ange ke tokoni ki he ʻEikí, fakamālohia honau ngaahi fāmilí, pea fakahoko honau ngaahi ngafa ʻi he kahaʻú ko e uaifi mo e faʻē.

Mutualé

Fakakaukau ki he founga te ke lava ʻo palani ai e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni kiate koe. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi e lahi taha ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī lelei ʻo e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī ʻo e ngaahi kalasí ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī feʻunga ʻoku nau fakamālohia e meʻa ʻoku ako ʻe he kau finemuí ʻi he Sāpaté.

Fakalakalaka Fakatāutahá

ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni mei he Fakalakalaka Fakatāutahá mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

  • Ngaahi ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻingá fika 1 mo e 4 ʻi he Natula Faka-ʻOtuá
  • Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻingá Ko Hoto Mahuʻinga Fakatāutahá fika 4, ngaahi ngāue fika 3 mo e 5
  • Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia mo e ngaahi ngāue ki he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga Ko e ʻIló
  • Ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga Tauʻatāina ke Filí Mo e ʻEkeʻi Meiate Kita ʻa e Meʻa ʻOkú Te Fai pe Taʻe Faí fika 1 mo e 7, ngāue fika 5
  • Meʻa ʻoku fie maʻu ke aʻusia ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e Ngaahi Ngāue Leleí fika 6

Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú

ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi tuʻunga ʻulungaanga ko ʻeni mei he Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

  • Akó
  • Vahehongofulú mo e Ngaahi Foakí
  • Ngāué mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
,