Dabar laikas keltis ir sušvisti!

Eleinė S. Dalton

Visuotinė Merginų organizacijos prezidentė


Eleinė S. Dalton
Kaip Dievo dukterys, jūs gimėte, kad eitumėte priekyje.

Pro mano langą Merginų organizacijos biure atsiveria įspūdingas vaizdas į Solt Leiko šventyklą. Kasdien matau angelą Moronį, stovintį ant šventyklos, kaip spindintį simbolį ne tik jo, bet ir mūsų tikėjimo. Man patinka Moronis, kadangi jis išliko tyras ir ištikimas labai nedoroje visuomenėje. Jis – mano didvyris. Jis išstovėjo vienas. Kažkodėl man atrodo, kad šiandien jis stovi ant šventyklos viršaus, kviesdamas mus turėti drąsos, atminti, kas esame, ir būti vertoms įeiti į šventą šventyklą – keltis ir sušvisti1, stovėti virš pasaulietiško triukšmo ir, kaip pranašavo Izaijas, „ateiti… į Viešpaties kalną“2 – šventą šventyklą.

Šiandien čia susirinko rinktinės Viešpaties dukterys. Visame pasaulyje nėra įtakingesnės grupės, palaikančios tiesą ir teisumą, negu Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios merginos ir moterys. Matau jūsų kilmingumą ir žinau jūsų dievišką tapatumą ir likimą. Jūs pasižymėjote jau ikimirtingajame gyvenime. Jūsų kilmė neša savyje sandoras ir pažadus. Paveldėjote dvasines ištikimų patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo savybes. Kartą Dievo pranašas visas jus, šiandien čia susirinkusias, pavadino „viena ryškiai spindinčia [ateities] viltimi“3. Ir aš pritariu tam! Sudėtingų iššūkių kupiname pasaulyje jūsų šviesa šviečia ryškiai. Tikrai, „tai [yra] neužmirštamos dienos“4. Tai jūsų dienos, ir merginoms visame pasaulyje dabar yra metas keltis ir sušvisti, „kad tavo šviesa būtų vėliava [arba standartas] tautoms“5.

„Standartas – tai matavimo matas, pagal kurį nustatomas tinkamumas arba tobulumas.“6 Mes turime būti šventumo standartas viso pasaulio akyse! Naujo leidimo knygelėje Jaunimo stiprybės vardan pateikti ne tik standartai, pagal kuriuos reikia tinkamai gyventi, bet ir pažadėtos palaimos, jei taip darysite. Šioje svarbioje knygelėje pateikti žodžiai yra standartai pasauliui, ir gyvenimas pagal šiuos standartus padės jums žinoti, ką daryti, kad taptumėte dar panašesnės į Gelbėtoją ir būtumėte laimingos vis labiau temstančiame pasaulyje. Gyvenimas pagal šios knygelės standartus padės jums pasiruošti nuolatinei Šventosios Dvasios bendrystei. Pasaulyje, kuriame gyvenate, jums reikės tos bendrystės, kad galėtumėte priimti svarbius sprendimus, didžia dalimi nulemsiančius jūsų būsimą sėkmę ir laimę. Gyvenimas pagal šiuos standartus padės visoms jums pasiruošti įeiti į šventas Viešpaties šventyklas ir gauti palaimas ir galią, kurios jums bus suteiktos, kai sudarysite šventas sandoras ir jų laikysitės.7

Kai mūsų dukra Emė buvo maža, ji mėgo stebėti kiekvieną mano judesį, man ruošiantis į bažnyčią. Pažiūrėjusi į įprastus mano pasiruošimus, ji susišukuodavo plaukus ir apsivilkdavo suknelę, o tada visada manęs prašydavo jai užtepti „blizgalo“. Tas „blizgalas“, kaip ji tai vadino, buvo riebus kosmetinis kremas, kurį naudojau nuo raukšlių. Paprašyta patepdavau juo Emės skruostukus ir lūpas, o ji tada nusišypsodavo ir sakydavo: „Dabar mes pasiruošusios!“ Emė nesuvokė tik vieno – kad ji ir taip jau būdavo su „blizgalu“. Jos veidas švytėdavo, kadangi ji buvo tokia tyra, nekalta ir gera. Su ja buvo Dvasia, ir tai matėsi.

Norėčiau, kad visos šį vakarą čia susirinkusios merginos žinotų ir suprastų, kad jūsų grožis – jūsų „spindesys“ – atsiranda ne dėl kosmetikos, riebaus kremo ar madingiausių rūbų ir šukuosenų. Jis atsiranda dėl jūsų asmeninio tyrumo. Gyvendamos pagal standartus ir būdamos vertos nuolatinės Šventosios Dvasios bendrystės, galite daryti didelę įtaką pasaulyje. Jūsų pavyzdys, netgi šviesa jūsų akyse, darys poveikį kitiems, kurie matys jūsų „spindesį“ ir norės būti tokie, kaip jūs. Iš kur gauname šios šviesos? Viešpats yra šviesa, „ir Dvasia visame pasaulyje apšviečia kiekvieną žmogų, kuris įsiklauso į Dvasios balsą“8. Dieviška šviesa suspindi jūsų akyse ir veiduose, kai artinatės prie savo Dangiškojo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus. Štai iš kur gauname to „blizgalo“! Be to, kaip visos galite matyti, tas „blizgantis kremas“ vis dėlto neapsaugojo manęs nuo raukšlių!

Kvietimas „kelkis ir sušvisk“ – tai kvietimas kiekvienai iš jūsų eiti pasaulio priekyje vykdant didį reikalą – iškelti vėliavą, arba standartą – ir būti pavyzdžiu šiai kartai dorumu, tyrumu ir vertumu įžengti į šventyklą. Jei norite pasaulyje ką nors pakeisti, privalote pačios būti kitokios nei pasaulis. Atkartoju Prezidento Džozefo F. Smito žodžius, kuris savo laikų sakė moterims: „Jums neskirta, kad jus vestų pasaulio [merginos]; jums skirta vesti… pasaulio [merginas] visame, kas… išskaistina žmonių vaikus.“9 Šie žodžiai yra teisingi ir šiandien. Kaip Dievo dukterys, jūs gimėte, kad eitumėte priekyje.

Pasaulyje, kuriame gyvename, jūsų gebėjimas vesti priklausys nuo Šventosios Dvasios, kuri jums pasakys „viską, ką turėtumėte daryti“10, vedimo ir nuolatinės bendrystės ir to, kaip jūs atpažinsite ir priimsite Jos vedimą ir patarimus. Kadangi Šventoji Dvasia negyvena nešventose šventyklose, visos turėsime pasitikrinti savo įpročius ir širdis. Visoms mums reikės ką nors pakeisti – atgailauti. Kaip Mormono Knygoje pareiškė karaliaus Lamonio tėvas: „Aš paliksiu visas savo nuodėmes, kad pažinčiau tave.“11 Ar mes, jūs ir aš, esame pasiryžusios padaryti tą patį?

Jaunimo grupelė Kvin Krike, Arizonoje, nusprendė „keltis ir sušvisti“ ir eiti savo bendruomenės jaunimo priekyje gyvenant pagal knygelėje Jaunimo stiprybės vardan pateiktus standartus. Kiekvienas jų savo dienoraščiuose užrašė tai, kas, jų manymu, trukdė jiems, arba tai, ką jie norėjo pakeisti savo gyvenime, o tada tiesiogine prasme iškasė duobę. Jie susirinko drauge, išplėšė tuos dienoraščių lapus ir įmetė į duobę žemėje, kaip Mormono Knygoje padarė Amono žmonės su savo karo ginklais.12 Tada jie užkasė tuos lapus, ir tą dieną kiekvienas įsipareigojo pasikeisti. Jie atgailavo. Jie pasiryžo keltis!

Ar jūsų gyvenime yra kas nors, ką reikia pakeisti? Jūs galite tai padaryti. Galite atgailauti, nes buvo atlikta Gelbėtojo begalinė apmokančioji auka. Dėl Jo jūs ir aš galime pasikeisti, vėl tapti tyros ir švarios, tapti kaip Jis. Ir Jis pažadėjo, kad jei taip darysime, Jis daugiau nebeprisimins mūsų nuodėmių ir klaidų.13

Kartais gali atrodyti, kad beveik neįmanoma nuolat švytėti. Susiduriate su tokia daugybe sunkumų, kurie gali užstoti visos šviesos šaltinį – Gelbėtoją. Kartais kelias yra sunkus, ir net gali atrodyti, kad tirštas rūkas užgožia šviesą. Taip buvo su viena mergina, vardu Florensė Čedvik. Nuo 10 metų Florensė suprato esanti talentinga plaukikė. Ji perplaukė Lamanšo sąsiaurį per rekordinius 13 valandų ir 20 minučių. Florensei patiko iššūkiai ir ji vėliau pamėgino nuplaukti atstumą tarp Kalifornijos pajūrio ir Katalinos salos – apie 21 mylią (34 km). Šio plaukimo metu, praplaukusi 15 valandų, ji pasijuto labai pavargusi. Kilo tirštas rūkas ir užstojo kranto liniją. Jos mama plaukė laiveliu šalia, ir Florensė pasakė mamai mananti, kad jai nepavyks perplaukti. Jos mama ir treneris ragino ją plaukti toliau, bet ji aplink tematė vien rūką. Galiausiai ji nustojo plaukti, bet jau įlipusi į laivelį sužinojo, kad plaukti liovėsi iki kranto likus mažiau nei vienai myliai (1,6 km). Vėliau, kai iš jos ėmė interviu ir paklausė, kodėl ji liovėsi plaukti, ji prisipažino, kad tai padaryti ją privertė ne šaltas vanduo ir ne ilga distancija. Ji sakė: „Mane nugalėjo rūkas.“14

Vėliau ji dar kartą pamėgino nuplaukti tą distanciją, ir vėl kilo tirštas rūkas. Tačiau šį kartą ji tęsė plaukimą, kol sėkmingai pasiekė krantą. Šį kartą, paklausta, ką darė kitaip, ji pasakė, jog visą plaukimo distanciją per tą tirštą rūką stengėsi išlaikyti mintyse kranto vaizdą.15

Florensei Čedvik tikslas buvo krantas. Kiekvienai iš mūsų tikslas yra šventykla. Merginos, likite susitelkusios. Nepameskite iš akių savo tikslų. Neleiskite tirštam moralinių teršalų rūkui ir dėmesį atitraukiantiems pasaulio balsams sutrukdyti jums pasiekti savo tikslus, gyventi pagal standartus, mėgautis Šventosios Dvasios bendryste ir būti vertoms įeiti į šventas šventyklas. Visada išlaikykite šventyklos – šventų Gelbėtojo namų – vaizdą savo širdyse ir mintyse.

Prieš keletą savaičių stovėjau Nevados Ryno šventyklos celestialiniame kambaryje. Į tą kambarį liejosi spindinti šviesa, ir tą spindėjimą dar sustiprino krištolinis sietynas, kurio daugybė krištolinių briaunelių šviesą atspindėjo viską apšviečiančiomis vaivorykštės spalvomis. Man užėmė kvapą, kai suvokiau, kad Gelbėtojas yra „pasaulio šviesa ir gyvybė“16, kad tai Jo šviesą turime laikyti iškėlę ir atspindėti. Mesesame tie mažyčiai kristalai, kurie atspindi Jo šviesą, o kad galėtume tai daryti, turime būti švarūs ir neužsiteršę pasaulio dulkėmis. Tą dieną stovėdama šventykloje, mintyse vėl išgirdau Moronio kvietimą mums – Sionės dukroms: „Pabusk ir kelkis iš dulkių.“17 „Ir [neliesk] piktos dovanos nė to, kas nešvaru.“18 „Pabusk ir kelkis… ir apsirenk savo gražiuosius apdarus, o Sionės dukra […] kad Amžinojo Tėvo sandoros, kurias jis sudarė jums, o Izraelio namai, būtų įvykdytos.“19

Pažadėtąsias šventyklos palaimas galite gauti ne tik jūs, bet ir visos kartos. Kai padarysite šventyklą savo tikslu, jūsų gera įtaka peržengs laiko ir vietos ribas, ir tas darbas, kurį atliksite už gyvenusiuosius anksčiau, išpildys pranašystę!

Praeitoje visuotinėje konferencijoje aš visa suvirpėjau, išgirdusi, kaip vyresnysis Deividas A. Bednaris pakvietė visas jus aktyviai įsitraukti į savo šeimos istorijos ir šventyklos darbą labui tų, kurie išėjo anapus, negavę sugrąžintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos palaimų.20 Kai jis jus pakvietė, man tiesiog šoktelėjo širdis. Doktrinoje ir Sandorose skaitome apie tai, kad yra „kitos rinktinės dvasios, kurios buvo išlaikytos, kad ateitų laikų pilnatvėje dalyvauti dedant didžiojo paskutiniųjų dienų darbo pamatus; įskaitant šventyklų statymą ir apeigų vykdymą jose dėl mirusiųjų išpirkimo“21. Tai jūsų diena ir jūsų darbas prasidėjo! Dabar yra metas būti vertoms ir gauti šventyklos rekomendaciją. Darydamos šį darbą, tapsite gelbėtojomis ant Sionės kalno.22

Vyresnysis Raselas M. Nelsonas apie jus sakė: „Bažnyčios merginų įtaka, kaip miegantis milžinas, pabus, kelsis ir įkvėps žemės gyventojus kaip galinga teisumo jėga.“23 Merginos, kelkitės ir užimkite savo vietą šlovinguose įvykiuose, kurie formuos jūsų ir pasaulio ateitį. Tas laikas yra dabar!

„Viršūnėj vėliava, aukščiausiai iškelta. Ji mos visiems, į ją žvelgs kiekviena tauta.“24 Merginos, jūs esate ta vėliava! Būkite doros ir tyros, siekite Šventosios Dvasios bendrystės, užkaskite savo nuodėmes ir prasižengimus, likite susitelkusios ir neleiskite moralinių teršalų rūkui užgožti jūsų tikslų. Būkite vertos dabar įžengti į šventyklą. Užsitepkite tikrojo „blizgalo“! Visa širdimi liudiju, kad Dievas gyvas ir kad Jis apšvies mūsų gyvenimus, kai artinsimės prie Jo mylimo Sūnaus – mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus. Ir meldžiu, kaip meldė Moronis, kad mes keltumėmės ir sušvistume, „kad [mūsų] šviesa būtų vėliava tautoms“!25 Šventu Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodas

 1.  

  1.  Doktrinos ir Sandorų 115:5.

 2.  

  2.  Izaijo 2:3; 2 Nefio 12:3.

 3.  

  3. Gordon B. Hinckley, „Standing Strong and Immovable“, Worldwide Leadership Training Meeting, Jan. 10, 2004, p. 20.

 4.  

  4. Oliver Cowdery, in Joseph Smith—History 1:71, note.

 5.  

  5.  Doktrinos ir Sandorų 115:5.

 6.  

  6. Ezra Taft Benson, „Strengthen Thy Stakes“, Tambuli, Aug. 1991, 4; Ensign, Jan. 1991, p. 2.

 7.  

  7. Žr. Doktrinos ir Sandorų 109:22.

 8.  

  8.  Doktrinos ir Sandorų 84:46.

 9.  

  9.  Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), p. 184.

 10.  

  10.  2 Nefio 32:5.

 11.  

  11.  Almos 22:18; kursyvas pridėtas.

 12.  

  12. Žr. Almos 24:17.

 13.  

  13. Žr. Doktrinos ir Sandorų 58:42.

 14.  

  14. Žr. Sterling W. Sill, in Conference Report, Apr. 1955, p. 117.

 15.  

  15. Žr. Randy Alcom, „Florence Chadwick and the Fog“, epm.org/resources/2010/Jan/21/florence-chadwick-and-fog. See also „Florence Chadwick“, in Encyclopedia of World Biography, vol. 19 (2004): 64–66; „Navigation Information“ and „Swim Successes“, Catalina Channel Swimming Federation, swimcatalina.com, accessed Mar. 27, 2012. Additional varying accounts about Florence Chadwick exist.

 16.  

  16.  3 Nefio 9:18.

 17.  

  17.  Moronio 10:31.

 18.  

  18.  Moronio 10:30.

 19.  

  19.  Moronio 10:31.

 20.  

  20. Žr. David A. Bednar, „The Hearts of the Children Shall Turn“, Liahona ir Ensign, Nov. 2011, p. 24–27.

 21.  

  21.  Doktrinos ir Sandorų 138:53–54.

 22.  

  22. Žr. Abdijo 1:21; Doktrinos ir Sandorų 103:9; ir Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas (2010), p. 454–456.

 23.  

  23. Russell M. Nelson, „Daughters of Zion“, New Era Young Women Special Issue, YW Nov. 1985, p. 9.

 24.  

  24. „Viršūnėj vėliava“, Giesmės ir vaikų dainos, p. 30.

 25.  

  25.  Doktrinos ir Sandorų 115:5.