Siekite mokytumo. Jums paruoštas darbas

Merė N. Kuk

Pirmoji patarėja visuotinėje Merginų organizacijos prezidentūroje


Merė N. Kuk
Palaiminkite savo būsimus vaikus ir namus pasirinkdamos, kuo daugiau išmokti dabar.

Kaip mes jus mylime, mano brangios merginos. Matome, kaip narsiai keliatės ir sušvintate pasaulyje, kuriame dideli iššūkiai lydi didžiules galimybes. Gal dėl to susimąstote: „Kas manęs laukia?“ Esu tikra, kad jūsų, dorybingų Dievo dukrų, laukia šviesus rytojus! Gyvenate sugrąžintos Evangelijos laikais – šias tiesas galima rasti Raštuose. Krikšto metu gavote Šventosios Dvasios dovaną – Šventoji Dvasia mokys jus tiesos ir paruoš gyvenimo iššūkiams.

Dievas suteikė jums moralinę valios laisvę ir galimybę mokytis čia, žemėje. Jis yra paruošęs jums darbą. Kad atliktumėte tą darbą, esate asmeniškai atsakingos siekti mokytumo. Raktas į jūsų ateitį, jūsų „šviesų vilties spindulėlį“1, randamas naujoje Jaunimo Stiprybės vardan knygelėje, skyrelyje, kuriame rašoma apie išsilavinimą. Žinios – tai viena iš Merginų organizacijos vertybių.

„Išsilavinimas … atvers galimybes.“2 Sekdamos Viešpaties raginimu „[siekti] mokytumo, būtent mokymusi ir taip pat tikėjimu“3, įgyjate žinių iš studijų, o papildomos šviesos – mokydamosi tikėjimu.

Siekite mokytumo uoliai studijuodamos. Ne dažnai mokydamosi galėsite praleisti tiek laiko kaip dabar. Prezidentas Gordonas B. Hinklis išmintingai patarė Bažnyčios jaunimui: „Formalaus lavinimosi metu įtvirtinti įgūdžiai turės didelės įtakos jūsų troškimui siekti žinių visą gyvenimą.“4 „Turite įgyti kaip įmanoma aukštesnį išsilavinimą. … Aukokite viską, ko reikia, kad būtumete deramai pasiruošusios atlikti [šio] pasaulio darbą. … Lavinkite protą ir rankas, kad tolimesniame gyvenime būtumėte gera įtaka.“5

Prezidentas Monsonas, kalbėdamas moterims, sakė: „Ateitis dažnai nėra žinoma; dėl to privalome pasiruošti netikėtumams. … Raginu jus siekti išsilavinimo ir įgyti reikalingų įgūdžių, kad reikalui esant būtumėte pasiruošusios užsidirbti.“6

Merginos, sekite šių išmintingų ir įkvėptų pranašų patarimu. Būkite geros studentės. Kelkitės ir sušviskite stropiais darbais, sąžiningumu ir garbingumu savo mokyklose. Jeigu jums sunku ar esate nusivylusios dėl savo pažymių, pagalbos ieškokite kreipdamosi į gimdytojus, mokytojus ir į galinčius padėti Bažnyčios narius. Niekada nepasiduokite!

Susirašykite, ką norite išmokti, tada „savo tikslais siekti išsilavinimo pasidalinkite su šeima, draugais ir vadovais, kad jie galėtų jus palaikyti ir padrąsinti“7. Toks yra asmeninio tobulėjimo modelis.

Technologijų amžiuje matote didžiulį žinių srautą. Nuolat patiriate garso, vaizdo ir interneto atakas. Būkite išrankios ir neleiskite šiai informacijos lavinai jūsų išblaškyti ar pristabdyti jūsų pažangą. Kelkitės merginos! Jūs pasirenkate savo tikslus. Jūs sprendžiate, ką įsileisti protan ir širdin.

Kai kurių svarbiausių dalykų išmoksite ne klasėje. Bendraukite su pavyzdingomis moterimis, galinčiomis jus mokyti namų ruošos, meno, muzikos, šeimos istorijos, sporto, rašymo ar kalbėjimo įgūdžių. Susipažinkite ir paprašykite jus pamokyti. Išmokusios kažką nauja, mokykite to per Bendras veiklas arba mokykite kitas merginas, kaip tai nurodo Garbės bitutės reikalavimai.

Be nuostabios mamos, mano gyvenime buvo daug mokytojų. Kai man tebuvo devyneri, pirmą kartą susipažinau su mokytojavimo procesu. Mano Pradinukų mokytoja išmokė mane kryželiu išsiuvinėti „Atnešiu Evangelijos šviesą į savo namus“. Kai buvau paauglė, įrėmintas šis darbelis kabėjo mano kambaryje. Mano mokytoja vadovavo, koregavo ir visuomet skatino. Vėliau turėjau ir kitų mokytojų. Mano apylinkėje gyvenančios nuostabios siuvėjos mane išmokė siūti. Jų pagalbos, kantrybės ir skatinimų dėka mano pasiūta suknelė dalyvavo konkurse ir laimėjo! Man tebuvo keturiolika. Dėl šio proceso dar labiau troškau žinių bei meistriškumo ir kitose srityse.

Įgijusios žinių dabar, gausite didžiulį atlygį tapusios mamomis. „Motinos išsilavinimo lygis turi didžiulę įtaką jos [vaikų] švietimosi pasirinkimams.“8 Motinos išsilavinimas gali būti „svarbiausias veiksnys, padėsiantis ištrūkti iš užburto nepritekliaus rato“9. Išsilavinusios moterys „dažniausiai pagimdo sveikesnius kūdikėlius, augina sveikesnius vaikučius, yra labiau pasitikinčios, atsparesnės, geriau sampratauja ir priima sprendimus“10.

Iš „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ sužinome, kad „motinos visų pirma atsako už savo vaikų ugdymą“11. Vaikų švietimas yra to ugdymo dalis – tai yra jūsų šventa atsakomybė. Kaip ir jaunųjų karių, kurie „savo motinų … buvo išmokyti,“12 atveju, savo vaikų gyvenime būsite svarbiausia mokytoja, taigi rūpestingai rinkitės, ko pati turėtumėte mokytis. Palaiminkite savo būsimus vaikus ir namus, pasirinkdamos, kuo daugiau išmokti dabar.

Siekite mokytumo tikėjimu. Mes mokomės tikėjimu, stropiai įgydamos dvasinio pažinimo per maldą, Raštų studijas, paklusnumą ir siekdamos Šventosios Dvasios, liudijančios apie visą tiesą, vedimo. Jei siekdamos pažinimo atliksite savąją darbo dalį, Šventoji Dvasia galės apšviesti jūsų protą. Jei stengsitės išlikti vertos, Šventoji Dvasia nurodys ir apšvies jūsų mokymąsi.

Kai buvau mergina, pasiskolinau per ilgas slides, per didelius batus, o draugė mokė mane slidinėti! Tai darėme gražią, saulėtą pavasario dieną. Tą dieną sniegas buvo tobulas, dangus giedras ir mėlynas. Stačių šlaitų baimė nublanko prieš tyrą mokymosi džiaugsmą. Nors dėl tų ilgų slidžių ne sykį griuvau, vėl kėliausi ir nenustojau bandžiusi. Pamilau šį sportą!

Tačiau greitai sužinojau, kad ne visos slidinėjimo dienos ir oro sąlygos būna idealios. Debesuotomis dienomis slidinėdavome išsklaidytos šviesos sąlygomis. Taip nutinka, kai saulės šviesą išsklaido debesys. Pasirodo, jog tada žvelgiant į priekyje esantį baltą sniegą, neįmanoma nustatyti jo gylio ir sunku įvertinti šlaito statumą ar pamatyti kalno iškilimus ir duobes.

Merginos, galbūt jūs žvelgiate ateitin taip, kaip aš žvelgiau į tą statų šlaitą. Kartais galite manyti, kad gyvenate nematydamos ryškių kontūrų ir to, kas jūsų laukia priekyje. Mokymasis tikėjimu suteiks jums pasitikėjimo ir padės eiti keliu abejonių metu.

Evangelijos pagal Matą 25-ame skyriuje, palyginime apie dešimt mergaičių, sužinome, kad dvasinis pasiruošimas yra gyvybiškai svarbus ir kad pasiruošiama asmeniškai. Prisimenate: visos dešimt mergaičių buvo pakviestos lydėti jaunikį į vestuves, tačiau tik tos penkios išmintingosios buvo pasiruošusios alyvos savo žibintuose.

„Paikosios sakė protingosioms: „Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta.“

Protingosios atsakė: „Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite.“

Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos.“13

Galite pamanyti, kad penkios protingos mergaitės elgėsi savanaudiškai, nepasidalindamos alyva. Pasidalinti nebuvo įmanoma. Dvasiškai pasiruošiama asmeniškai, lašelis po lašelio. Ruošimusi nepasidalinsi.

Dabar yra laikas stropiai darbuotis gilinant savo dvasinį pažinimą, lašelis po lašelio. Tai pasieksite per maldą, Raštų studijavimą ir paklusnumą. Dabar yra laikas siekti išsilavinimo – lašelis po lašelio. Kiekviena dorybinga mintis ir darbas taip pat pildo jūsų žibintą alyva ir daro jus vertas Šventosios Dvasios, mūsų dieviško mokytojo, vedimo.

Šventoji Dvasia ves jus mirtingojo gyvenimo kelionėje, net tuomet, kai jausitės nematančios ryškių kontūrų, nežinodamos kas priešaky. Nereikia bijoti. Jei liksite kelyje, vedančiame į amžinąjį gyvenimą, Šventoji Dvasia nukreips jus mokantis ir apsisprendžiant.

Iš asmeninės patirties liudiju, kad, jei sieksite mokytumo ne tik mokymusi, bet ir tikėjimu, jums bus parodyta, ką „Viešpats nori, kad darytumėte, ir tai, ką jums reikia žinoti“14.

Būdama mergina gavau savąjį patriarchalinį palaiminimą. Buvau raginama pasiruošti, įgydama gerą išsilavinimą ir anksti gyvenime išmokdama vertybių, susijusių su namų ruoša ir šeimos auginimu. Labai troškau būti palaiminta šeima; tačiau tas palaiminimas neišsipildė iki tol, kol man sukako 37, kai galiausiai ištekėjau. Mano vyras buvo našlys, tad tą dieną, kai buvome užantspauduoti šventykloje, bemat buvau palaiminta ne tik vyru, bet ir šeima su keturiais vaikais.

Dar prieš tai buvo daug dienų, kai jaučiausi lyg slidinėčiau, nematydama ryškių kontūrų, lyg klausinėčiau „kas manęs laukia?“ Stengiausi sekti savo patriarchalinio palaiminimo raginimais. Stropiai studijavau, kad tapčiau mokytoja, ir toliau siekiau išsilavinimo, kad tapčiau pradinės mokyklos direktore. Meldžiausi Dangiškajam Tėvui ir siekiau Šventosios Dvasios vadovavimo. Tvirtai tikėjau pranašų pažadais, tikinusiais, kad jei išliksiu atsidavusi ir ištikima, laikysiuosi savo sandorų, tarnausiu Dievui, mylėsiu savo Tėvą danguje ir Viešpatį Jėzų Kristų, iš manęs nebus atimta jokia amžina palaima, kurią Dangiškasis Tėvas paruošė savo ištikimiems vaikams.15

Žinau, kad mano išsilavinimas paruošė mane gyvenimui, kuris visiškai nepanašus į tą, kurį įsivaizdavau būdama mergina. Maniau, kad studijavau švietimą, kad mokyčiau mokinius mokyklose ir savo būsimus vaikus. Nežinojau, kad Viešpats taip pat ruošė mane kartu su savo vyru mokyti anglų kalbos tarnaujant misijoje Mongolijoje, mokyti Bažnyčios merginas visame pasaulyje ir mokyti savo vaikaičius apie žinių vertę. Visa tai yra nuostabios palaimos, kurių net neįsivaizdavau.

Liudiju, kad mūsų Dangiškasis Tėvas pažįsta ir myli jus. Jis jumis labai pasitiki ir yra paruošęs darbą, kurį galite atlikti tik jūs. Noriu patikinti jus: būsite pasiruošusios tam nuostabiam darbui, jei sieksite mokytumo mokymusi ir taip pat tikėjimu. Apie tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodas

 1.  

  1. Gordon B. Hinckley, „Reaching Down to Lift Another“, Liahona, Jan. 2002, 67; Ensign, Nov. 2001, p. 54.

 2.  

  2.  Jaunimo Stiprybės vardan (knygelė, 2011), p. 9.

 3.  

  3.  Doktrinos ir Sandorų 88:118.

 4.  

  4. Gordonas B. Hinklis, Way to Be! Nine Ways to Be Happy and Make Something of Your Life (2002), p. 28.

 5.  

  5. Gordon B. Hinckley, „Seek Learning“, New Era, Sept. 2007, p. 2, 4.

 6.  

  6. Thomas S. Monson, „If Ye Are Prepared Ye Shall Not Fear“, Liahona ir Ensign, Nov. 2004, p. 116.

 7.  

  7.  Jaunimo stiprybės vardan, p. 9.

 8.  

  8. Cheryl Hanewicz and Susan R. Madsen, “The Influence of a Mother on a Daughter’s College Decision”, Utah Women and Education Project Research Snapshots, no. 3 (Jan. 2011): 1.

 9.  

  9. Marjorie Cortez, “Mom’s Education Key to Halt Poverty Cycle“, Deseret News, Sept. 23, 2011, A1.

 10.  

  10. Olene Walker, „More Utah Women Need to Finish College“, Salt Lake Tribune, Oct. 30, 2011, O4.

 11.  

  11. Šeima. Pareiškimas pasauliui.

 12.  

  12.  Almos 56:47.

 13.  

  13.  Mato 25:8–10.

 14.  

  14. Henry B. Eyring, Education for Real Life Ensign, Oct. 2002, p. 18.

 15.  

  15. Žr. M. Russell Ballard, Preparing for the Future Ensign, Sept. 2011, p. 27.