“Nakomai Nakoiu”

Iroun Beretitenti Henry B. Eyring

Moan Kauntira n te Moan ni Beretitentii


Henry B. Eyring
Man Ana taeka ao Ana banna ni katooto, Kristo e a tia ni kaota aron kaniiara riki Nakoina.

I rangin ni kakaitau ni mena ma ngkami n ana maungatabu ni kabuta Ana Ekaretia Iesu Kristo Ibukiia Aika Itiaki ni Boong Aika Kaitira. Aio Ana Ekaretia. Ti katoka Arana iaora ngkana ti rin n Aba n ueana. Bon te Atua, te tia Karikibwai, ao e kororaoi. Bon rabwata ngaira aika mamate ao ti na mate ao ni bure. Eng n Ana tangira ibukira ao ara utu, E kaoira bwa ti na kanira ma Ngaia. Aikai Ana taeka: “Kani ngkami ma ngai ao N na kaniai ma ngkoe, ukoukorai ma te botumwaka ao ko na kuneai, bubuti, ao ko na karekea, karebwerebwe, ao e na kaukaki nakoim.”1

N tain te Itita aei ao ti kauringaki bwa bukin tera ti Tangiria ao ana berita are E karaoi nakoia Ana reirei aika onimaki n riki bwa Raoraona aika tangiraki. E karaoa te berita te Tia Kamaiu ao e tuangira bwa e kanga, n ara ibuobuoki Nakoina, E roko nakoira. Te katooto teuana n te kaotioti nakon Oliver Cowdery ngke beku ibukin te Uea ma te Burabeti Iotebwa Timiti ngke a raira Ana Boki Moomon: “Noria, ngkoe ae Oliver, ao I a tia n reitaki ma ngkoe ibukin nanom, ngaia ae kawakin taeka aikai inanom. Bwaina te onimaki ao te wanawana ni kawakin ana tua te Atua, ao n na katobibia ni bain au tangira.”2

I namakina te kimwareirei ni kaan riki nakon te Tia Kamaiu ao n Ana kaan riki nakoiu rinanon te ongotaeka nakon taian tua.

Ko a tia ni karekei tabeua atatai. E kona n ae e riki ngke ko rineia n ira te bootaki n toa. Bon ibukiu n te Tabati ngke I rangin ni uarereke. N taai aikanne ao ti karekea te toa n tain te bootaki n te tairiki. Uringakin te bong teuana e raka iaon 65 te ririki n nako, ngke I kawakina te tua n ikotaki ma au utu ma Aika Itiaki, e teimatoa ni kaniai riki ma te Tia Kamaiu.

E bon ro ao ni kamaitoro tinaniku. I uringa n namakina te oota ao te kabuebue n te tabo n taromauri n te tairiki anne ma au karo. Ti taua te toa, ae katabuaki irouia kaain te Nakoanibonga ae te Aaron, ni berita ma Tamara ae Akea Tokina bwa e na urururingiia n tainako Natina ao ni kawakin Ana tua.

N tokin te bootaki ti anenea te anene “Abide with Me; ’Tis Eventide,” ma taeka inanona “O Savior, stay this night with me.”3

I namakina ana tangira te Tia Kamaiu ao kaan riki n te tairiki anne. Ao I namakina ana karaunano te Tamnei ae Raoiroi.

I tangiria ni kaboua teuana riki te tai ana namakin te Tia Kamaiu ao Kanna riki ae I namakinna n tain te bootaki n toa n aia bootaki au kairake. Ngaia ae I a manga kawakina riki teuana te tua. I ukeuke ni booki aika tabu. Inanoia, I ataia ae I kona ni manga oki riki ni karekea te Tamnei ae Raoiroi bwa n na namakina te bwai ae a tia n namakinna ana reirei te Uea ae uti ngke E a tia ni kaekai aia kakao bwa ana nakon mweengaia ao ni maeka ma ngaia.

I warekia n te katenua ni bong imwiin Karawawatakina ao taunakina. Aine aika onimaki ao tabeman a kunea te atibu bwa e a tia ni kamwaingaki man te ruanimate ao n noria bwa ai akea Rabwatana ikekei. A tia n otinako ma te tangira Ibukina ni kabira Rabwatana.

Uoman anera a tei irarkia ao a titiraki ibukin tera a maaku, e taku:

“Kam aera ngkai kam ukoukora Teuare maiu i buakoia mate?

“E aki mena ikai, ma E a uti: kam na uringa ana taeka nako imi ngke E mena i Kariraia,

“E kangai, E riai ba e na kamaneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata aika buakaka, ao E na kamateaki n te kaibangaki, ao E na manga uti n te katenibong.”4

Ana Euangkerio Mareko e reita te kaetieti mairoun temanna te anera: “Ma kam na nako n tuangia ana reirei ma Betero ba E rimoami nako Kariraia: ane kam na noria iai, n ai aron ana taeka rimoa nako imi.”5

Abotoro ao reirei a ikotaki i Ierutarem. N aron are e na riki nakoira, a boni maaku ao ni mimii ngkai a taetae ni kabane bwa tera taekan matena ao rongorongon Mangautina ae nanonaki nakoia.

Uoman reirei a nakonako n te tairiki anne mai Ierutarem n te kawai nako Emauti. Te Tia Kamaiu are e a ti a n uti e kaoti n te tairiki n te kawai ao n nakonako mangaiia. Te Uea e kawariia

Ana boki Ruka e kariaia bwa ti na nakonako mangaiia n te tairiki anne.

“Ao ngke a tabe n taetaenikawai, man neneri, ao E kania Iesu, ao E airi ma ngai’a

“Ao a tauaki mataia ba a na aki kina.

“Ao E taku nako ia, Taeka ra akana kam taekin i roumi, ngkai kam nakonako? Ao a tei ni mata n nanokawaki?

Ao temanna n uakekei, are arana Kireoba, e kaeka ni kangai, Ko maeka n iruwa i Ierutarem n te aro are ti Ngkoe ae Ko aki atai baika a riki iai ni bong aikai?”6

A kaota nanokawakia Nakoina bwa Iesu e mate ngke a kakoaua bwa Ngaia te Tia Kabooa Iteraera.

Iai te tangira ni bwanaan te Tia Kamaiu ae e a tia n uti ngkai E taetae nakoia reirei aika rawawata man tanginiwenei.

“Ao ngaia e taku nakoia, Ngkami aika kam nanobaba, ao kam waeremwe n iri nanoni b’ai ni kabane ake a atongi burabeti:

“Tiaki e riai ba E na maraki ni mate te Kristo ni baikekei, ao ba E na rin n neboakina?

“Ao E kaeti nakoia baike E taekinaki iai n te Baibara ni kabane, ni moa ni kaeti mairouni Mote ao mairouia burabeti ni kabaneia.”7

Imwiina e kaoti te tai are e karauaki iai nanou ngke te ataeinimwaane Ngai;

“Ao a kania te kawa are a nako iai: ao Ngaia E bakaea te nako riki.

“Ao uakekei a kairoroa ni kangai, Ko na tiku i roura: ba e a kani bong, ao e a kan toki te ngaina. Ao e rin n tiku i rouia.”8

Te Tia Kamaiu e butimwaea te kakao n te tairiki anne n rin n aia auti ana reirei irarikin te kawa are Emauti.

E tekateka n amwarake ma ngaiia. E anaa te kariki, kakabwaia, e tabeutaia, ao e anganiia. A kaureaki mataia ngaia are a kinaa. Imwiina E mauna naba mai rouia. E korea rongorongon aia namakin reirei ake a kakabwaiaki: “Ao a i taetae i rouia, Tiaki a bue nanora i nanora, ngke E taetae ma ngaira i nanon te kawai, ao ngke E kabara nanon te Baibara nakoira?”9

Ao n te aoa naba anne reirei akana uoman a kawaekoaia n oki nako Ierutarem n tuangiia Abotoro ake tengaun ma temanna terana are e riki nakoia. N te tai anne e a manga kaoti te Tia Kamaiu.

E a manga rinanon riki taian taetae ni burabeti ibukin Ana mwakuri n kamaiuira ibukin aia bure ni kabane natin Tamana ao n urua ana kabaebae te mate.

“Ao E taku nako ia, E koreaki n ai aron aei, ba E na maraki ni mate te Kristo, ao ba E na manga uti mai buakoia mate n te kateni bong:

“Ao ba e na tataekinaki rairan te nano ma kabwarani bure n arana i buakoia botanaomata ni kabaneia ni moa n taekinaki i Ierutarem.

“Tani kaotioti ngkami ni baikai.”10

A koaua ana taeka te Tia Kamaiu nakoira naba ngkai bon ibukiia Ana reirei ngkanne. Taani kaotioti ngaira ibukin baikai. Ao te mwakuri are ti butimwaia ngke ti bwabetitoaki nakon Ana Ekaretia Iesu Kristo Ibukia Aika Itiaki ni Boong Aika Kaitira e kabebeteaki nakoira mairoun te burabeti are Aramwa tienture aika a nako n ranin Moomon:

“Ao e koro bukina bwa e kangai nakoia:Taraia,aikai nein Moomon (bwa anne araia) ao ngkai, ngkana kam tangiria ni kaaina ana nanai te Atua, ao n aranaki bwa ana botanaomata, ao n tauraoi ni katoka i aomi rawawataia raomi, bwa aonga ni beebete,

“Eng, ao n tauraoi n tang ma ake a tang;eng, ao ni karau nanoia ake a kannanoa karauan nanoia,ao n riki bwa taan kakoaua ibukin te Atua n taainako ao ni bwaai nako,n taabo nako ake kam nako iai,ni karokoa matemi,bwa kam aonga ni kabooaki iroun te Atua,ao rin ibuakoia ake a ana ira te moan mangauti,bwa e aonga n reke iroumi te maiu are akea tokna—

“Ao ngkai I kangai nakoimi, ngkana aio are tangiria nanomi, ao teraa bukina bwa kam na aki kan bwabetitoaki inanon aran te Uea, n riki bwa te tia kakoaua ibukina ao ni karaoa te berita ae tabu mangaia,bwa kam na toro irouna ao ni kaawakin ana tua, bwa e aonga ni kabtia Tameneina ni karuoa nako aomi?

“Ao ngke a tia n ongo te botanaomata taeka aikai, ao a uboi baia n te kimwareirei, ao a kangai: Anne bon kukurein nanora.”11.

Ti bane ni mena iaan ana tua bwa tia aonga n tabekakirake ao n riki bwa taan tia kakoaua te Tia Kamaiu ngkai ti maiu.

Ti riai ni karaoa aio maan naaki bwaaka iai ngkana ti namakina ara tangira nakon te Tia kamaiu ao Ana tangira nakoira. Ngkana iai te onimaki ibukin ara berita are e reke iroura, ti kona n namakina ara tangira ae riki rake ibukina ti namakina Korakorana ao baa naana nakoira man ana I buobuoki.

Beretitenti Thomas S Monson e kauringira ibukin ana berita te Atua I bukin onimakinaia ana reirei.”Ao te koraki ake atia reke irouia, ao Ngai naba e a tia naba n reke irou, ao N na mena i moam,Ao n na mena n angataim ao nanga mwaingim, ao tameiu e na mena inanom, ao au anera e na kawakiniko, man uotiko rake.”12

Iai kawai are ngkoe ao Ngai ti namakina bwa rangi ni kaan mangaira. Ngkana tia ngangana ara mwakuri Nakoina, Ao e na bon memena iroura ao naake ti tangiria n ara utu. Ni katoatai I weteaaki iroun te Atua bwa n a nako ke ni kitania au utu, I bon ataia bwa te Uea e na bon kakabwaia buu ao natiu ngkana i kitania. E a tia ni katauraoa ana toro ae tangiraki ma Katabeana bwa e na kaan Mangaia.

Ko namakina te kakabwaia ae ai aron anne inanon maium. A maiti mai ibuakomi iai ake kam tangiria kama tia ni katautaua i bukin te maiu are e na roko. Ko kona ni mimi bwa maitin are e a tia n reke iroum. E na bon nakon ana babaire te Uea ngkana ko kaan mangaia ao ni mwakuri I bukina n ana onimaki.

Ko uringa ana berita te Uea nakon Iotebwa Timiti ao Sidney Rigdon ngke a raraonako mai irouia aia utu iaon Ana mwakuri: “Raraou Sidney ao Iotebwa, ami utu a marurung; a mena inanon baiu, ao Nna kawakiniia raoi n aron ae kam mwakuri raoi nakoiu; bwa irou ao a bane mwaaka ni kabane.”13

N aron Aramwa ao King Motiaea, tabeman mai iroumi toro aika kakaonimaki ake a tia ni beku ibukin te Uea. N ai aromi, a karaoi ni kabane ake a kona, riki ma ana ibuobuoki mai irouia aomata aika tangiraki ao ni kakaonimaki.

Aramwa ao Aomata aika a itiaki n ana bong a tataro ibukin natina ao natin King Motiaea. Te anera e roko.. Ami tataro ao aia tataro naake a kammwakura aia onimaki e na uotiia ana toro te Uea ni buokiia ami utu. A na buokiia n rinea te kawai n oki nakon te Atua, riki ngkana a kamwaruaaki irouia ana toro Tatan, are ana kantaninga bwa e na kamaunaia utu n te maiu aei ao are akea tokina.

Ko urungi taeka ake a taekinaki iroun te anera nakon Aramwa te tei ao natin Motiaea n kaitaraakia: “Ao e a manga kangai riki te anera: Taraia, e a tia te Uea n ongo aia tataro ana botanaomata, ao ana tataro naba ana toro ae Aramwa, ae tamam; bwa e a tia n tataro ma te onimaki ae korakora ibukim bwa ngkoe ae ko na anganaki ataakin te koaua; mangaia ae aio bukin ae I a roko iai bwa n na kaota nakoim mwaakan ao korakoran te Atua, bwa aonga ni kaekaki aia tataro ana toro n aron aia onimaki.”14

Au berita nakoim ngkoe ae ko tatataro ao ni beku ibukin te Uea e naaki kona bwa kakabwaia ni kabane ake ko tangiri ibukim ma am utu. Ma I kona ni berita nakoim bwa te tia Kamaiu e na kaaniko ma ni kakabwaiako ma am utu n aron ae tamaroa riki. E na reke te rau man Ana tangira ao ko na namakina kaekan Kanna nakoim ngkai ko anga baim ni mwakuri ibukiia am utu. Ngkai ko kabaea ikoakiia naake a kainnano ao n anganano ni kaitiaki n Ana Mwakuri ni Kamaiu nakoia naake a nanokawaki n te bure, mwaakan te Uea e na kamatoako. Baina ana tangaina ma baim n buokiia ao ni kakabwaiaia natin Tamara are i Karawa.

Iai te oki ae mimitong nakon mweengara ae katauraoaki ibukira. Ti na nooria ikanne kakoroan bukin ana berita te Uea are ti tangiria. Bon Ngaia are e butimwaira nakon te maiu ae akea tokina ma Ngaia ao Tamara are I Karawa. Iesu Kristo e kabwarabwara te kawai aei:

“Ukeuke n uotarake ao ni katea au Tion. Kawakin au tua ni bwaai aikai ni kabane.

“Ao ngkana ko reitinako ni kawakin au tua ao n teimatoa nua te toki ko na karekea te maiu are akea tokina, are te bwaintangira ae te kabanea n rietata n ana bwaintangira te Atua.”15

“Bwa naake a maiu a na bwaibwai iaon te aba, ao naake a mate a na motirawa man aia mwakuri ni kabane ao aia mwakuri ana iririia; ao ana karekea te baunuea n ana auti Tamau are I katauraoia ibukia.”16

I kakoaua bwa ti kona ni maiu man te Tamnei are e irira ana kakao Tamara are I Karawa: “Natiu ae Tangiraki Teuaei. Kam na ongo i Rouna!”17

Man Ana taeka ao Ana banna ni katooto, Kristo e a tia ni kaota aron kaniiara riki Nakoina. Ni kabane natin Tamara are i Karawa are e a tia n rineia n rin n mataroan te bwabetito inanon Ana Ekaretia e na karekea ana tai n reireinaki Ana euangkerio ao n ongora mai iroun Ana toro are e weteaki Ana kakao nakon “nakomai nakoiu.”18

Ni kabane toro inanon te berita ae tabu inanon Aba n ueana iaon te aba, n te aba n tamnei, a na karekea Ana kairiiri ngkai a kakabwaiaia ao ni beku ibon irouia ibukina. Ana namakina Ana tangira, iroun te Tamneiao ni kunea te kukurei ni kaan riki nakoina.

Ngai te tia kakoaua ni Manga Utin te Uea ni koauan are ngke I a tia n roko ikekei n te tairiki ma uoman ana reirei n te auti iaon kawain Emauti. I ataia bwa E maiu n aron kakoauan Iotebwa Timiti ngke e noora te Tama ao te Nati n otan te moaningabong ae raneanea n te buakonikai i Palmyra.

Aio bon ana Ekaretia ni koaua Iesu Kristo. Ti kiingin te nakoanibonga are e tauaki iroun Beretitenti Thomas S. Monson bon te mwaaka nakoira ni kabaeaki inanon ara utu ni maiu n aki toki ma Tamara are I Karawa ao te Uea Iesu Kristo. Ti na tei n te Bong ni Motikitaeka imatan te Tia Kamaiu, n itaramata. E na riki bwa te tai ni kukurei ibukia ake a kaan riki nakoina inanon Ana mwakuri n te maiu aei n ongo ana taeka: “E tamaroa, au toro ae ko raoiroi ao ni kakaonimaki.”19 I kakoaua ngkai I kakoaua n utin te Tia Kamaiu ao ara Tia Kaboira n aran Iesu Kristo, amen.

Kaota te Tabo are e kawakinaki iai

 1.  

  1. Doctrine ao Covenants 88:63.

 2.  

  2. Doctrine ao Covenants 6:20.

 3.  

  3. “Abide with Me; ’Tis Eventide,” Anene n taromauri, nanbwa. 165.

 4.  

  4. Ruka 24:5–7.

 5.  

  5. Mareko 16:7.

 6.  

  6. Ruka 24:15–18.

 7.  

  7. Ruka 24:25–27.

 8.  

  8. Ruka 24:28–29.

 9.  

  9. Ruka 24:32.

 10.  

  10. Ruka 24:46–48.

 11.  

  11. Motiaea 18:8–11.

 12.  

  12. Doctrine ao Covenants 84:88.

 13.  

  13. Doctrine ao Covenants 100:1.

 14.  

  14. Motiaea 27:14.

 15.  

  15. Doctrine ao Covenants 14:6–7.

 16.  

  16. Doctrine ao Covenants 59:2.

 17.  

  17. Joseph Smith—History 1:17.

 18.  

  18. Mataio 11:28.

 19.  

  19. Mataio 25:21.