Aio Au Mwakuri ao Mimitongiu

Iroun Unimwane M. Russell Ballard

Man te Kooram n Abotoro n te Tengaun ma Uoman


M. Russell Ballard
E a tia te Atua n anga Mwakana n akea boona nakoia ake a kariaia ao ni karinea Nakoana N ibonga, are kaineti nakon kakabwaian te maiu ae aki mamate ao te maiu are akea tokina.

Beretitenti Packer, a ingainga nanora nakon te ka 98 ni wetion n te boem ae tikiraoi anne. Ai tamaroara te reirei ae e anganira.

Tabeua te wiki n nako n roon tairikin tain te mwaitoro, kainabau Barbara ao Ngai ti tararake ni miiakin bwain karawa. Taian itoi aika mirion aika bon raka otaia man tikiraoi. I a rairaki nakon te Pearl of Great Price ao i warekia ma te mimi n te bwai ae taekinna te Uea nakon Mote “Ao I a tia ni kariki taian aonnaba aika aki kona ni warekaki, ao I a tia ni kariki ibukina bwa bon oin au mwakuri, ao I karikiia iroun te Nati te Mwane, are bon Au Rikitemanna”(Moses 1:33).

Inanon ara tai te Tabo ni Kataratara ae aranaki bwa Hubble teteretikobu e a tia ni kamatoa bonganan te bwai are e a tia n noria Mote. Ni kaineti nakoia ana taan rabakau te Hubble, taian Botaki Ni Itoi aika mwaiti, are ara aonnaba ao taai bon ti mwakorona aika uarereke, e katautauaki bwa ti teuana mai buakoia ae raka iaon 200 te birion botaki ni itoi n aekaia. Irou ngai e bon rangi ni kanganga ataakina, e kanganga iangoakina, e rangi n rababa ao ni bubura Ana karikibwai te Atua.

Tariu ao mwaneu, te mwaaka are a karikaki iai karawa ma aonaaba ngkekei a karikaki n te nakoanibonga. ngaira aika membwa n te Ekaretia ti ataia bwa moan reken te mwaka n te nakoanibonga aio bon mairoun te Atua ae moan te Mwaaka ao Natina ae Iesu Kristo. Tiaki ti te nakoanibonga are te mwaaka are a karikaki iai karawa ao aonaaba, ma bon mwakan te Tia Kamaiu ni kamanena inanon Ana Mwakuri ni karaoi kakai, ni kakabwaia ao ni kamaiua te aoraki, ni kaoka te mate nakon te maiu ngkai bon Natin te Tama ae te Rikitemanna. N rinanon te maraki i Ketetemwane ao Korokota— n te aro are kakoroa bukin te tua ibukin te motikitaeka ma te nanoanga ao ni kaerekea te kamaiuaki ae akea tiana n tokanikai iaon maten te rabwata rinanon te Mangauti

Bon taian king ni kariaia n te nakoanibonga ao n te mwaaka are reke are E anga nakon Betero, Iakobo ao Ioane ao Ana Abotoro ake tabeman ni kakabwaiaia tabeman ao ni kabaeia i karawa ake a kabaeaki i aonaaba.

Te mwaaka n te nakoanibonga bon ana bwai n tangira ae riai ao ae tabu te Atua. E kaokoro ma kariaian te nakoanibonga, are te kariaia ni mwakuri n Aran te Atua. Te kariaia anne ke te katabuaki anne e karaoaki man katokakin baai. Mwakan te nakoanibonga e tii roko ngkana a karaoia te koraki ake a tau ao ni mwakuri n aron Nanon te Atua. Ngke e kabwarabwara Beretitenti Spencer W. Kimball, “E a tia n aganiira te Uea bwai ni kabane, bwa taan taua te nakoanibonga,, mwakoron ana kariaia, ma ti kona ni kabongana te mwaaka mai karawa man aron ara raoiroi.” (“Boys Need Heroes Close By,” Ensign, May 1976, 45).

N tamaroan boong n tain Kaokakin bwaai ao manga kateakin Ana Ekaretia Iesu Kristo n te aonaaba n te bong aei, Ioane te Tia Babetito, Betero, Iakobo ao Ioane; Mote; Eritai; ao Eria a roko nakon te aonaaba ao a kaoki rinanon te Burabeti are Iotebwa Timiti king ni kabane ao kariaia n te nakoanibonga ibukin Ana mwakuri te Atua ni boong aika kaitira.

Bon man taian king aikai, te kariaia ao te mwaaka are Ana Ekaretia Iesu Kristo are kateaki n te bong aei, ma Kristo bwa atuna ni kaira ana burabeti ae maiu Thomas S. Monson ao ni buokaki irouia aika tia ni weteaki man katabuaki bwa Abotoro.

Inanon mwakan Tamara are i Karawa ae korakora-n anga te tamnei, mwaane iai tabeia ae kaokoro n anga te nakoanibonga ma tiaki ngaiia te nakoanibonga. Mwane ao aine a kaokoro ma titebo tabeia ae kakawaki.Te aine n ti ngaia e aki kona ni karika te ataei n akea te mwane ma ngaia are te mwane e aki kona ni karaoa mwakan te nakoanibonga ni katea te utu ae akea tokina n akea te aine. N taeka riki tabeua, n tarakin te tai ae akea tokina, ni ikotakin ma te mwaka ni karikibwai ao mwakan te nakoanibonga a tibwauaki iroun te buu te mwane ao te buu te aine te mwane ao te aine a na kakorakoraia n rimwin Tamara are i Karawa . Tamaroan te tangira ni Kristian, bon te nanorinano, ao te kantaninga e na riki bwa aia bwai taanga n tararuaia ngkai a kakaei taian kakabwaia n te nakoanibonga inanon maiuia ao ibukin aia utu.

E bon raoiroi ibukira bwa ti na ota bwa Tamara are i Karawa E a tia ni katauraoa te kawai ibukiia Natina mwaane ao natina aine a riai n reke irouia taian kakabwaia ao ni kakorakoraaki ni mwakan te nakoanibonga. Inukan Ana baire te Atua ibukiia Natina aika tamnei bon oin Ana katanoata. “Bwa aio au mwakuri ao mimitonngiu— ni uota te aki mamate ao maiun te aomata ae akea tokina.” (Moses 1:39).

N te kaotioti are anganaki Iotebwa Timiti n te mwakoro 81 man te Doctrine ao Covenant, E kabwarabwara te Uea bwa mwakan te nakoanibonga e na kamanenaki ni buokiia kainnano, n tabekakirake baai aika nimamate, ao ni kakorakorai bubuaniwae aika mamara” (te kibu 5).

“Ao ni karaoakin bwaai aikai kam bon karaoa te bwai ae moan te raoiroi nakoia raomi, ao ni karikirakea Mimitongina are bon ami Uea” (D&C 81:4).

Ngkan ti iangoa tamnein buokaia aika mamara, tabekakin baai aika nimamate ao kakorakorakin bubuaniwae aika mamara, I kauringaki te ateinaine ae kakukurei ae itua ana ririki ngke kaota te tomato ae uarereke nakon tibuna te mwane are unikia ao moana ana ununiki man te kora bwa mwakoron ana kauoua ni korakin karikiraken makuri n te reirei.

E kabwarabwara bwa man teuana te koora e na riki bwa tekaina te aroka. Ao ngkana e tararuaki te aroka aio, e na kona ni kariki tomato aika bati maan maitin te koora akanne.

E taku, “ao ngkanne taian koora aikanne ana unikaki ao ana rawata riki tomato aika mwaiti, ao ko a manga uniki taian ati akanne ao inanon tabeua te tai a na reke iroum mirion taian tomato

Ni kabane” e atonganga ma te mimi “man te ati ae uarereke”

Ma ngkanne e a manga taku, “E kuri ni mate arokau irou, I katikua n te ruu ae rotongitong ao I mwaninga n tetebokia. Ngke I a uringa arokau aio e a bon taraa ni mate. I tang bwa I taku bwa au tomato aika a mirion a nang aki bwebwe.”

E rang ni kukurei imwiina n tuanga tibuna te mwane aron te “kakai” are riki

E kabwarabwara, “Momma e taku e aki mate arokau. Tao e tangira te ran teutana ao te ota ao ni iangoa manga bwebwena

“Ao ngaia e bon eti. I atia n rania teutana ao I kaki n te winto ibukin te ota. Ao, ketinna bwa tera?” E titiraki. “E a manga maiu, ao ngkai e nang karikirakei mirion tomato!”

Ana tomato neiei a uarereke ao a bon maiureirei, ma a tia ngkoa ni mamara ao n rai ibukina bwa e aki mwananoaki ,ao ngkai tia manga tararuaia raoi ao ti noria bwa man kamanenakin te ran ao te ota ti noria bwa man ana tangira ao ana mwamwanano bain te tei n aine ae uarereke

Tariu ao mwaneu, ngkai bon tamnei aika ataei Natin Tamara are i Karawa ae tangiraki— akea tiara, ara konabwai n te raoiroi. Ma ngkana ti aki karaurau, ti kona n riki bwa te aroka are te tomato are rai. Ti kona ni kitana reirein Ana euangkerio Iesu Kristo ao n aki tararuaki man rai, ni kitanakin te ota ae itiaki iroura ao ni maiuakina ranin ana tangira te Tia Kamaiu ae akea tokina ao mwakan te nakoanibonga.

Te koraki ake a taua te nakoanibonga ao ni bwaka man kakorakorakia ni karinea aia mwakuri ibukin ara utu ao tabeman ake a akikarekei kakabwaia are a mena ni mwakan te nakoanibonga ao a na bon riai ni kokoaua te tamnei, ni kamwawakiia man kamaiun te tamnei aika te ota ao mwakan te Atua ni maiuia—n aekakin raoi aroka aika tomato ake a bon maiu ma a tia ni manuokinaki ao a rai.

Te mwaaka n nakoanibonga are kariki aonnaba taian itoi ao te aonaaba e kona ao ena riki bwa raon maiura ni buokiia, ni kakorakoraiia ao ni kakabwaia ara utu, raraora ao kain rarikira— N taeka teuana, karaoan te bwai are kakaraoia te Tia Kamaiu e na karaoia ngkai E mena ibuakora n te bong aei

Bon oin te mwaaka ae te nakoanibonga bwa e na kakabwaia, ao e na kamatoaia, ao ni kaitiakira bwa ti aonga ni kona ni maeka ni bootaki ma ara utu imataia ara Karo ake i Karawa ni kabaeaki n te nakoanibonga, ao ni mwakuri n Ana mwakuri te Atua ao Iesu Kristo ae kamimi bwa tina karababa n aki tokiotaia ao mimitongia

N tokin te mwakuri aio, n tabeua te namwakaina n nako e reke au tai ni ira karaoakin bwain te witeo te kaongora ibukin te kataneiai ni kairiri n te aonaaba ae aranaki bwaKakorakoraan te Utu ao te Ekaretia rinanon te Nakoanibonga.

Kabwarabwaraan ao reirein DVD e rairaki nakon 66 taian taetae. E reireinira bwa e kanga te mwaka ae te nakoanibonga e kona ni kakabwaia, ao ni manga karekea maiura, maiuia ara utu, ao ni kabane membwa n te Ekaretia..

E kaotia nakoira ni kabane bwa—mwane, aine, ataei, aika tia ni iein, aika mate buia, ke akea buia n aki tabe bwa tera ara kanganga— ti na kanga n riki bwa taan bwaibwai ana kakabwaia te nakoanibonga Iai 8-nakon-12 te miniti mwakoro are e kamatatai kiing, kariaiakaki, ao mwaakan te nakoanibonga ao ae na kanga ni kakorakoraia aomata, utu ao te Ekaretia

Te tabo teuana ae onoti e raweaki tamnein te mwenga ae uarereke neiei te baeonia are tibutorun tinau, Mary Fielding Smith, Bon te aine ae mate buuna are Hyrum, tarin te Burabeti are Iotebwa ae e ikawai riki. Ngkai tabena ae te tina n tii ngaia, rinanon ana onimaki ae matoatoa ana koaua iaon te nakoanibonga, e weteaki ao ni kakabwaiaki iaon te mwaaka anne bwa e na karikirakeia ao ni kakabwaiaia natina inanon te tangira ao n otan te euangkerio. N te bong aei kanoana aika taan kairiri aika kakaonimaki ao membwa n te Ekaretia aika te nga ma te ngaa maitiia a kaitaua ibukin ana onimaki, korakoran nanona, ao ana katoto.

Te kataneiai ibukiia taan kairiri e boou ma e tauraoi ngkai iaon te intanete n LDS org ibukira ni kabane n noria ao n taneiai iai.. Ko kona ni mataku iai ngkana e maiu man LDS org, ke ko kona ni karuoa nakon am kombiuta, am tareboon, ke te bwaai ni mwakuri..

E titiraki te Moan Beretitentii. “ taian titeiki beretitentii ao bitiobiriki ni katabua teuana ke raka riki titeiki ke ana botaki te kauntira n te uote ni matakuakina (ni kabanea) te DVD. Titeiki ao kauntira n uote ana maroroakin karaoakin taian reirei ake a kaotaki.” (Ana reta te Moan Beretitentii, Beberuare. 1, 2013)

Kanoanaki ikai bwa a na kaira te nano ni kamarurungia membwa n aia koram te nakoanibonga, Te Botaki n Aine, Reirei n Tabati, Ataeinimwane, Ataeinaine (kaineti nakoia ake a katauraoi ibukin te mitinare), ao ni botakin te Buraimwari, ke n te botaki ni kabane n te kanimaua n Tabati. Membwa n te kauntira a na kona ngkanne ni kaungaia n tatabemaniia ao kaaro ni kamanena te reirei aio ma aia utu. Tariu ao mwaneu, te kataneiai n reirei ni kairiri aio ibukiia membwa te Ekaretia ni kabane. Kaaro, rinanon, tibwaua ao maroroakina are ko a tia n reiakinna ao n namakinna ma natim, ao kamatakuia ao ni karaoia naba ngkoe bwa e nakona ni kakorakoraaki am utu rinanon te nakoanibonga.

E taku Iesu:

“Ngkana tao iai ane kani moi ao ke nakoiu ni moi” (Ioane 7:37)

“Ane mooi n te ran ae N na anganna ao e na bon aki manga taka, ma te ran ae Nna anganna bon te mwaniba n ran inanona ae koburake nako nanon te maiu are aki toki” (Ioane 4:14).

“Otan te aba ngai ane irai ao e na bon aki nakonako n te ro ma e na karekea te ota ni kamaiu” (Ioane 8:12).

Ngkana temanna mai buakomi e namakina am onimaki ke am koaua ibukin ana babaire Tamara are i Karawa bwa e karako nakon are ko ataia e na riai ngkanne n rairaki raoi nakon te Tia Kamaiu. Kariaia Ana ota ao Ana ran ni kamaiu ibukim ao am utu are te ran ao te ota a uota te maiu ni kaokia nakon te kai te tomato ae mamaara.

Ngkai I a moanna ni mimi ao ni mataku inanon ana karikibwai te Atua rinanon mwakan te nakoanibonga Ngai n aron ae I katauataua bwa e mwaiti naba ibuakomi ae mimi ngkana mwakan te Atua e reireinira ao ni kakabwaiaira e kona ni koro bukina. E bon rang korakora, man rietata ao ni kamimi..

E taku Iotebwa Timiti, Te Nakoanibonga bon te reirei ae akea tokina, ao e mena iroun te Atua ma ngkoa, ao n aki toki, n akea moanakin bongina ke tokin ririkina .”(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 104).

E a tia te Atua n anga Mwakana n akea boona nakoia ake a kariaia ao ni karinea Nakoana N ibonga, are kaineti nakon kakabwaian te maiu ae aki mamate ao te maiu are akea tokina.

I kakoaua bwa Ana mwakuri Iesu Kristo e kakoroaki bukina n te nakoanibonga. Bon te mwaaka are Tamara are i Karawa ao Natina ae Tangiraki a karika iai te aonaaba aio ao a uotarake te banna ni kakukurei ibukira. Ti na wanawana ao ni ukoukora kakorakoran maiura, maiuia ara utu ao Ana Ekaretia Iesu Kristo Ibukiia Aika itiaki Ni boong Aika Kaitira rinanon mwaakan ana nakoanibonga te Atua bon au tataro n Aran Iesu Kristo amen.