Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | Mwaakan te Nakoanibonga iroun te Ataeinimwaane

Mwaakan te Nakoanibonga iroun te Ataeinimwaane

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Te nakoanibonga inanon te ataeinimwaane e mwaaka kanga te nakoanibonga iroun te mwaane ngkana e karaoia n te raoiroi.

N te 1878 tibun tinau ae George F. Richards bon 17 ana ririki. N aron ae n tabetai ni boong akanne, e a kaman katabuakaki bwa te unimwaane. Teuana te Taabati tinana e ibeia te maraki ae rangi ni korakora. Ngkai akea tamana, te bitiobi ao tabeman a kaoaki bwa a na anganna te kakabwaia, ma akea buokana ae reke. Ai ngaia are, e rairaki nakon natina te mwaane George ao n tuangnga bwa e na katoka baina iaon atuna. E koroia n ana taeari, “Inanon tangiu ibukin marakin tinau ao ibukina bwa iai au mwakuri are N na karaoia (n anganna te kakabwaia n te nakoanibonga) are bon te bwai ae I tuai ni karaoia, I a nako n te ruu teuana n tang ao n tataro.”

Ngke e a oki nanona, e katokai baina iaona ao n anganna te kakabwaia ae bebete. Iwmiina ao e taku, “Tinau e toki tangina ni kainnano ao ni karekea buokana man marakina n te tai are a toka baiu iaon atuna. Imwiina e koreia n ana taeari te bwai ae nooraki aio ae rangi teretere.E taku bwa e a tia n namakinna bwa bukina ae tinana e aki karekea te buokaki man ana kakabwaia te bitiobi bon tiaki ibukina bwa te Uea e aki karinea ana kakabwaia te bitiobi ma ibukina te Uea e a tia ni kawakina te kakabwaia aio nakon te ataeinimwaane, n reireiinna te reirei bwa te nakoanibonga iroun te ataeinimwaane bon titebo korakorana ma te nakoanibonga are iroun te mwaane ngkana e kamwakuria n te raoiroi.

N te tairiki aio, I tangiria n taetae ibukin te mwaaka anne. E ngae ngke N na taekinna nakon aia beretitenti kooram riikan, te koaua are e maroroakinaki e kaineti nakoia te roronrikirake n te Nakoanibonga ae te Aaron ao aia taan kairiiri,n ikotaki ma beretitenti n aia kooram taan reirei ao aia taan ibuobuoki ibonga,

Ngke I mwakuri bwa te beretitenti n te mition, I nooria bwa iai te rikirake ae karina man teretere n rabakauia taan kairiiri n te tamnei irouia kairake n mwaane inanon aia ririki ni mwakuri ni mitinare. Ngkana ti kona n numera aia karinan tamnei ao rabakauia ni kairiiri rinanon aia ririki n te nakoanibonga ae te Aaron ao iaon aia tai ni mitinare, tao te numera anne e na taraa n ai aron ae ko nooria n kurabi aio. I kakoaua bwa e aki kee iaan teniua kiing aika kakawaki ake a buoka te rikirake ae kakawaki inanon ririki ake e mwakuri iai te kairake ni mwaane.: (1) ti onimakiniia kairake ni mwaane aikai n tiaki aron are mai mwaaina, (2) iai iroura kantaninga aika rietata man tangira ibukiia, ao (3) ti kataneiaia ao ni kataneiaia riki ngaia bwa aonga ni kakoroa bukin kantaninga akanne ma te kabanea n tamaroa.

Temanna e kona n titiraki raoi, “Bukin tera a aki kona koaua aikai ni kamwakuraki ma beretitenti n aia kooram riikan?” Ngkana a karaoaki aikane, tao te rikirake (n te tamnei) e na waaki man te tai ae moan taai ao n taraa n aron aei. Ibukin te tai aei, I tangiria n taetae bwa a kanga reirei aikai ni kabonganaki nakon te beretitenti n aia kooram riikan.

Te Moan—onimakinaki. Ti kona n anga te onimakinaki nakoia ara beretitenti n aia kooram riikan ma te mwioko ae korakora. Te Uea e bon karaoia—n aron are kakoauaki man Ana anganano n anganiia taian kiing, nanona te inaomata n tararua ao ni kaira te mwakuri n aia kooram. N aron te kakoaua man te onimakinaki aio, ti weteia beretitenti n aia kooram riikan man te kaotioti, tiaki tii man te maan ke aekaki riki aika titebo. Tatabemaniia taan kairiiri n te Ekaretia aio, n ikotaki ma beretitenti n aia kooram riikan, iai inaomataia n ataia, ao n riai n ataia, bwa e a tia ni weteaki man te kaotioti. Te kakoaua aio e buokia n ataia bwa te Atua e onimakinna ao ni kamatoa.

Te kauoua ao te kateniua n anua are a bon irekereke—te kantaninga ae rietata ao te kataneiai aika a reitaki ni kakoroi bukiia. I reiakina te reirei ae kakannato inanon te tabo ni mwakuri ni mitinare: ana kekeiaki te mitinare n angiin te tai e waerake ke e kerikaki ni kaitara ana kantaninga te beretitenti n te mition, ao ai aron naba beretitenti n aia kooram riikan. Ngkana a kantaningaaki bwa a na tii kaira aia bootaki ni kooram ao n iira aia bootaki te komete n te roronrikirake n te bitiobiriki, ngkanne bon tii aei ae a na karaoia. Ma ngkami taan kairiiri kam kona n anganiia te mii ni burabeti ae korakora riki—ana nooraba te Uea. Ao bukin tera te mii ni burabeti e rangi ni kakawaki? Ibukina bwa man rikiraken te mii ni burabeti e karekea te ungannano.

Te inaomata ni karekei kaotioti bon mwakoron te wewete ni kabane inanon te Ekaretia. Ai ngaia are, beretitenti n aia kooram riikan aikai a kainnanoia n ataia bwa iai inaomataia ni karekei kaotioti n rekomente aia kauntira, inaomataia ni karekei kaotioti ibukin kamaiuakia ake a bua n tamneia, ao inaomataia ni karekei kaotioti ni kataneiaia kaain aia kooram n tabeia.

Te tia kairiiri ae wanawana e na reireina te beretitenti n aia kooram riikan koaua akanne ake a na ibuobuoki ni karekean kaotioti. E kona n reireinna te berita ae mataata mai iroun te Uea, “bwa ngkana ti na butiia (te Uea ibukin kaotioti ao rabakau, ti na karekei kaotioti iaon kaotioti” (D&C 42:61)? Te Uea e rangi n tituaraoi ni kanakoan kaotioti. E kauringiia Iotebwa ao Oliver bwa ni mwaitin are a tia ni kakaea (te Uea), a tia ni karekea te kaetieti man Tamneina (taraa D&C 6:14). Ao e kona naba ma ngkami beretitenti n aia kooram riikan. Te Uea e tangiringkami ao e tangiria ni kaotia nakoimi Ana iango ao atatai ao kantaninga. Ko kona n iangoia iai ana kangaanga ae E aki kona ni katokia? I aki kona. Ibukina bwa ko riai ni karekea te kaotioti, E kona ni buokiko ni katoki raraomam ni kabane n am mwakuri ae te beretitenti n am kooram ngkana ko na kakaea Ana buoka.

Ngkami taan kairiiri aika tamaroa kam kona n anga reirei nakon te beretitenti n aia kooram riikan aio bwa te kaotioti bon tiaki onean mwiin te mwakuri korakora ao am kekeiaki ibon iroum. Beretitenti Henry B. Eyring n te taina e titirakina Beretitenti Harold B. Lee, “N na kanga ni karekea te kaotioti? E kaeka Beretitenti Lee, “Ngkana ko tangiria ni karekei kaotioti, karaoa moa am kekeiaki ibon iroum.”1 Te tia kairiiri ae wanawana e kona ni maroro ma ana beretitenti n te kooram n riikan tabeua kekeiaki ibon iroum n te tamnei are e kona ni karaoia ni katauraoan ana rekomente ibukin ana tia ibuobuoki. E kona ni kainnanoia n titiraki ao ni kaekai titiraki n aron ae: Antai ae e na riki bwa te katooto ae tamaroa are e kona ni kaungaia tabeman ataeinimwaane? Ke are e na kai namakini kainnanoia te koraki ake a kaitara ma kakaewenako aika onoti?

Ao kabaneana te tia kairiiri ae wanawana aio e kona n reireina te beretitenti n te kooram n riikan bwa e na kanga ni kina ao ni mwakuriia te kaotioti ngkana e roko. Ti maiu n te aonaaba ae e onrake n te mwakuri aika baiti ao ni kakukurei, ike taian taura aika oota mwaaka ao karongoa aika korakora a riki bwa bwaai e tataneiai te aba. Ma te kairake n aomata aio e kainnanoia n ataia bwa aio aron te aonaaba, tiaki ana kawai te Uea. Te Tia Kamaiu e bungiaki n te tabo are e kaania ae akea ae e ataia. E karaoa te mwakuri ae e rangi n tamaroa ao n aki kona ni kabotauaki n taai ni kabane inanon te onaroka ae ariki ao Iotebwa Timiti e karekea ana Moan Mii ni burabeti inanon te buakonikai ae okoro man ariki. Ana kaeka te Atua e roko man te bwana ae rau man uarereke—namakinan n te rau ke te karaunano, te wirikiriki ni karaoa ae tamaroa, te kaotaaki—n tabetai n rabwata n te koraa ae uarereke ma e kona ngkana a iangoaki raoi man anganaki te karineaki, a kona n riki ni korakora. N tabetai wirikiriki aikai ke iango a kona ni kairiko n rekomente bwa am tia ibuobuoki ke ni kabwaka te mwioko nakon te kairake ni mwaane are ngkai e kai bati ni kakaonimaki.

N ririki aika nako ngke I mwakuri n titeiki beretitentii, ara beretitentii e namakina te wirikiriki ni wetea te mwaane ae tamaroa bwa te kiraka n te titeiki. N te tai are e riki bwa te tia mwakuri ae aki teimaan ni kekeikaki ma te roroko n te taromauiri. Ti ataia, bwa e kanga, ngkana e butimwaea te wewete, e na karaoa te mwakuri ae moan te tamaroa.

Ti anganna te wewete, ma e kaeka, “Iaki, I taku bwa I aki kona ni karaoia.”

Imwiina e roko te wirikiriki . I taku, “Eng, I taku bwa te Glendale titeiki a na akea ana titeiki kiraka imwiina.”

E kubanako, ao e kaeka, “Terana ae kam taekinna—? Kam riai ni iai ami titeiki kiraka.”

I kaeka, “Ko tangirira ngkai bwa ti na wetea temanna ae boou n riki bwa te titeiki kiraka ngkana te Uea e wirikiriki nakoira bwa ti na weteiko?”

“Ngaia,” e taku, “N na karaoia.”

Ao e bon karaoia. Tiaki tii mwaane aika bati ma atainimwaane aika bati ake a na kaeka te wewete ngkana a ataia bwa te Uea e bon weteia ao bwa te Uea e kainnanoia.

Imwiina ko kona n tuanga te beretitenti n aia kooram riikan bwa teuana ana kantaninga te Uea ibukina bwa e na kamaiua are e bua, ni kauoman bwa are e aki roroko ao tiaki te membwa. Te Uea e katanoata oin Ana mwakuri n taeka aikai: “Bwa e roko natin te aomata ni kamaiua are e bua” ((Mataio 18:11). Ngkana ana kabanea ni kakawaki te Tia Kamaiu ni kamaiua are e bua, ngkana ana kabanea ni kakawaki Beretitenti Thomas S. Monson ni karaoia, n aron are e kaotaki inanon maiuna, e riai n riki bwa aia kabanea ni kakawaki taan kairiiri ni kabane, beretitenti n aia kooram riikan ni kabane n te Ekaretia aio. Oin katuruan ara nakoanikairiiri, bwa oin ara mwakoro n te mwakuri, e riai n riki bwa te tatauraoi, te nano n atitiki ae korakora, te nano ae teimatoa nakon are e bua n te tamnei.

Temanna te kairake ni mwaane are e kawaraki iroun kaain ana kooram e taku: “E bon kakubanako n te bong aio ngke … 30 aomata aika a ti roko naba nakon au auti. E karaoai bwa N na tangira n taromauri ngkai.” E kanga te roronrikirake n totokoa te tangira ao te bwai ae e katika nanom n aron anne.

I bon kukurei ngke I ongo karaki aika bati ibukiia beretitienti n aia kooram riikan ake a tia ni karekea te kaotioti ao te oota ae riai ao n tabetai a anga reirei ni kabane ke mwakoron te reirei n aia bootaki n te kooram. Ni wiiki aika bati n nako I ira aia kiraati ni kooram riikan. Te ataeinimwaane ae 12 ana ririki e anga ana reirei ae 25 te miniti maanna iaon te Mwakuri ni Kamaiu. E moanna man titirakinaia raona n riikan bwa tera aia iango n te Mwakuri ni Kamaiu. Imwiina e tibwaua tabeua taeka aika tabu aika nano ao n titiraki titiraki aika kau iango, are a bon kaeka. N ataakina bwa e rawata riki nikiran te tai nakon kanoan te reirei iai irouna te wanawana ao tao tabeua kaetieti mai iroun tamana mai imwaaina n titirakiniia taan kairiiri ake a roko bwa tera titiraki are a tia n titirakinaki ibukin te Mwakuri ni Kamaiu n aia tai ni mitinare ao tera aia kaeka nakon titiraki akanne. E a kainna ngkanne ma ana kakoaua. I bon mimii ngke I kakauongo. I iango nakoiu, “I aki uringnga ae I a tia n anga te mwakoro ae kakawaki man te reirei ngke I mena n te roronrikirake n te Nakoanibonga ae te Aaron.” Ti kona ni karikirakea te kantaninga ibukin ao te noraba ao te atatai ibukiia kairake ni mwaane aikai, ao a na kaeka.

Ngkami taan kairiiri buokiia n te kawai ae te kabanea n tamaroa beretitenti n aia kooram riikan ngkana ko toua rikaki n anganiia bwa a na kairiiri. Ko a tia ni kanakoraoa am wewete tiaki ngkana ko anga te reirei ae tamaroa ma ngkana ko buokiia n anga te reirei ae tamaroa, tiaki ngkana ko kamaiua temanna ma ngkana ko buokiia ni karaoia.

Iai te taeka ni kawai: tai mate ma am katangitang ae teimatoa iroum. N ai arona naba N na taku nakoimi taan kairiiri ikawai, tai kainaomatako ma rabakaum ni kairiiri ae teimatoa iroum. Anga reireia ara roronrikirake n taai ni kabane ake angaraoi, reireiniia bwa a na kanga ni katauraoa aia akenta, a na kanga ni kairi bootaki ma te kororaoi ao te tangira, a na kanga ni kamaiua temanna, a na kanga ni katauraoa ao n anga te reirei ae e kaira te nano, a na kanga ni karekea te kaotioti. Aio are ko na kanga ni bairea am tokanikai—man te nakoanikairiiri ao n tamnei are ko a tia ni buokia n riki bwa mwakoron kabin am iango ao namakin ibukiia kairake ni mwaane aikai.

Ngkana am beretitenti n te kooram n riikan e na kabubura am wewete, ko na riki bwa tabonbain te Atua ngkai, ibukin te nakoanibonga iroun te ataeinimwaane e bon korakora n aron te nakonibonga iroun te mwaane ngkana e kamwakuraki n te raoiroi. Ao ngkanne, ngkana kam karaoi berita aika tabu man te tembora ao n riki bwa mitinare ao taan kairiiri n te Ekaretia aio, kam na ataia bwa kam na kanga ni karekei kaotioti, ni kanga ni kamaiua temanna, ao ni kanga n anga reireia reirein te abanuea ma te mwaaka ao te kariaiakaki. Ngkanne ko na tia n riki bwa te roronrikirake ae bungiaki man te aro ae tamaroa. Man aio I bon kakoaua n aran Iesu Kristo, are bon ngaia te Tia Kamaiu ao te Tia Kanakoraoa te aonaaba, amen.

Kaota te Tabo are e kawakinaki iaiKaraba te Tabo are kawakinaki iai

    Bwaai aika a na taraaki

    1. In Henry B. Eyring, “Waiting upon the Lord,” in Brigham Young University 1990–91 Devotional and Fireside Speeches (1991), 17.