Riaoa are bon oin te kakaae
Eberi 2013 | I Atai Baikai

I Atai Baikai

Eberi 2013 Maungatabu ni Kabuta

Man bwaai aika I a tia ni wareki ao n reirei ao n reiakinna, teuana te koaua ae moan te kakawaki ao n tabu ae n na anga n au kakoaua iroun Iesu Kristo.

N 1992 imwin mwakuriu inanon ruaiwa te ririki n riki bwa te tia ibuobuoki nakoia Tengaun ma Uoman ao 22 te ririki bwa te membwa n te Tengaun ma Uoman, I a tia n roko n te ririki ae 68. I namakina te kan waaki ni korea te bwai ae I atonga. “Te Ototo ae Tuai Tia” Moanakin te koroboki anne e waaki ni kangai:

N te tairiki teuana iai au iango ae kangai

Te iango ae korakora ao n nano.

E roko ngke I a rangi ni kua,

I a kua n nako ni matu.

N na rangi n tabetabe n te ngaina

Ao n iangoa tokiu

Aio te iango:

Ngke I uarereke, I tuai roko n 68!

I kona n nakonako n aki waekiekie;

Akea marakin angau.

I kona ni wareka terainna uoua te tai.

Ao ni manga okiria riki.

I kona ni mwakuri n aoa aika akea tokiia

Ao ni kanganga tokin ikeikeu.

Ao bwaai akanne ngkai I aki kona ni karaoi

I tararuai raoi inanon ataeiu.

Ngkana I aki kona ni kaoki taian ririki,

Ngke arona bwa au bwai te rinerine,

N na aki kaibibita rorou ni kara n riki n ataei,

E rangi ni mwaiti ae N na kabua.

I onimakinai ni waakinako,

Ni kitana rikirakeu e ngae ngke e kakukurei.

Te bwai ae N na kabua ngkana I oki rikaki

Boni ngaia are I ataia.

Tebwina te ririki imwiina, I kan reita tabeua taeka nakon te boem anne:

A waetata ni bwakanako tebwina te ririki ma antai ae e ataia

Ao bon ririki ni korakai ni maraki..

Bebeu te biti e kamaunaa waekiekieu;

I a manga nakonako raoi.

Teuana te biti e taua ni kamatoa riin roroau—

Te karikibwa ae kamimi!

E katoka korakoran te boorio;

I mena ibuakoia aika a kamoamoa.

E ataaki bwa I a kara.

Bwaai akanne a na aki nakoraoi.

Tii mwakorou ae rikirake ni korakora

Au konabwai ni mwamwaninga.

Ko titiraki, “I uringko?”

Eng, akea kaokorom ma are ngke I moan nooriko.

Ngkai tai un

Ngkana I aki kona n uringa aram.

N na kukurei bwa I a tia n reiakini bwai tabeua

I aki kan ataia,

Ma te roro ni kara e a tia n uoti koaua aika a kakawaki

Are karika rikiraken te Tamnei.

Mai buakon kakabwaia ake a roko,

Te bwai ae tamaroa ni maiu

Bon te iraorao ao te karaunano

I karekea mairoun buu ae tangiraki.

Natira a bane ni mareaki raoi,

Ma oin aia utu,

Ma natiia ao tibuia,

A waekoa rikirakeia.

I tuai ni bita au iango teutana

Ti na rikirake ni kara

Ti na rikirake, bukina bwa mai iai

E na roko atakin te koaua.

Ko titiraki “Tera ae na uotia te tai ae na roko?

E na tera tokiu?”

Ti na waaki nako n aki ngurengure.

Titiraki ngkana I a tokara au ka 88!

Ao n te ririki are nako I reitii taeka aikai:

Titiraki ngkana I a tokara au ka 88!

A waetata n nako ririki.

I nakonako, I waekiekie, I taua te oko,

Ao ngkai I a buti n te kaintekateka ae wira.

I matu n te tai teuana ma teuana,

Ma e teimatoa mwakan te nakoanibonga.

Ma ribakin baika I kabwaka iai

I a rikirake n te maiu n Tamnei.

I mawananga ni kabuta te aonaaba inanon te mirion te maire

Ae raka riki iaon teniua te mirion.

Ao rinanon kanakobwana n te tiataraite,

E tanoata bwanau ni katobibia te aonaba

I kona ngkai n taetae ma te koaua

Bwa I ataia ao n tangira te Uea.

I kona ni kakoaua n aiaroia ake ngkoa

Ngkai I taekina ana taeka aika a tabu.

I ataa te bwai are e namakinna i Ketetemwane

E bon kakoauakina.

I ataia bwa E karaoia ibukira;

Akea riki raora temanna.

I ataia bwa E na manga roko

Ma te mwaaka ao n te mimitong.

I ataia bwa N na manga Nooria riki

Ngkana I mate

N nna katorobubua irarikin waena aika ikoaki

N na namakina mimitongin rokona.

Au taetae ae maraara, n te bwanaa ae ruru N na kangai,

“Au Uea, Atuau, I ataia.”1

Ao I bon ataia!

Wintoon ara auti mai buki e kona n noraki te onaroka ni ue ao taian kai aika a mena i mataniwin te karanga ae uarereke. Teuana oon te auti e tena ma te onaroka ae onrake n te English aiwi. Angin ririki te aiwi aio e a tia n riki bwa ngaoia manikiba aika aki toki n tangitang. Taian ngao n te kai aio a bon katanaki raoi mairouia taian man aika kameanti, te rakuun ao taian katamwa ake a roko n te tairiki ni kakae kanaia.

N te bong teuana iai te kakiriwe n te aiwi. Te tang ae kaota te bwara n nano ao te kanganga e a karokoia 8 ke 10 mannikiba man tabo aika uakaan ni uaia n tang ni karongoa. I a nora bukin te kakiriwe. Te naeta e ruo rikaki man te aiwi ao n tinetine imatan te wintoo n ae tau raroana mairou n te aro are N na kona ni katikia nako. Mwakoron rabwatan te naeta are mai nuuka iai uoua tibutauna—e oti kakoauakina bwa e kabwauti uoman natin te manikiba man te ngao. Ti tuai n noora aekakin anne inanon 50 n ririki inanon maekara ni mweengara. Bon ti tetaina norakin aio ni maiu—ke tao anne are ti iangoia.

Tabeua te bong ao manga iai naba te kanganga, n te tai aio te kai are rabuna te oo are kawakinaki iai ara kamea. Ti ongo naba te aekaki n tang ae titebo ao rokoia naba mannikiba man taabo aika kan nako iai. Ti a ataa te Tia urubwai. Tibu te mwane ae tamwarake nako aon ana tabo te kamea ao e a manga katika naba te naeta are tabe n taua te tina ni mannikiba are mena n te ngao ao e tiringnga.

I a bon taku i bon irou. “Tera ae ae e a riki? E a manga niniaki riki te Onaroka are i Eten?”

E a roko n au iango taian taeka ni kauring ae a taekinaki irouia burabeti. Ti na aki mano n tainako man ana kairarang te tia kakaitara, e ngae ngkana mweengara. Ti riai ni kamanoia ara ataei.

Ti maeka n te aonaba ae moan te kanganga are kakamakui bwaai n tamnei. Te Utu te bwai ni mwakuri n te tai aio ao n te tai ae akea tokina a mena iaan ekakinakoia man taian mwaaka aika a aki noraki. Te tia kakaitara ae mwamwakuri. Ana iango bon karikan te ikoaki. Ngkana e kona ni kamamara ao n urua te utu, e na bon tokanikai.

Aomata Aika Itiaki Ni Bong Aika Kaitira a ataa te tia ae bongana n te Utu ao ni kakorakora ni maeka n te aro anne n te aro are te kanganga e aki kona n ninia nako taian mweenga. Ti kunea te kamanoaki ao te kawakinaki ibukira ao natira man karineakin taian berita are ti maiuakinna man karaoan te ongeaba are tangiraki irouia taan ririmwin Kristo.

E taku Itaia, “Ana mwakuri te raoiroi bon te rau, ao reken te raoiroi te rau n nano ao ae akea tokina.”2

Te rau anne e beritanaki n te kaotioti are e katanoata te Uea bwa ngkana ti tauraoi ti na aki maaku.3

Korakoran mwakan te nakoanibonga e anganaki te aba ni kamanoi mweenga ao kaaina. Te Tama iai irouna te kariaiakaki ao te katabeaki n reireiniia natina ao ni kakabwaia ao ni katauraoi ibukin taian otenanti n te euangkerio ao e riai ni kabane ana kamanomano te nakoanibonga. E na kaota te tangira ao koron te kakaonimaki ao ni karinerine nakon te tina n te aro bwa naati a na nora te tangira.

I a tia n ataia bwa te onimaki bon te mwaaka ni koaua tiaki te tataneiai ke te kakoaua. Iai bwaai tabeua aika mwaaka riki nakon te tataro ni kakaonimaki iroun te tina ae raoiroi.

Reireiniko ao reireiniia kain am utu aron ana bwaintangira te Tamnei are Raoiroi ao Ana Mwakuri ni Kamaiu Iesu Kristo. Ko na aki karaoa te mwakuri ae akea tokina ae korakora nakon are inanon mweengam.

Ti ataia bwa ngaira ataei aika tamnei irouia ara karo i karawa. Ti mena ikai n te aonaba ni karekei rabwatara aika mamate ao ni kataaki. Ngaira aika iai rabwatara aika mamate iai mwakara iaoia ake akea.4 Ti inaomata n rinerine n are ti kan karaoia ao n anaa ao n rinei ara mwakuri, ma ti aki inaomata n rinea mwiin ara mwakuri. A na bon tiku n aroia.

Te rinerine e kabwarabwaraaki ni booki aika tabu bwa te aro n rinerine, are nanona bwa ti kona n rinerine i marenan te raoiroi ao te buakaka. Te un e kakaea kamanenakin inaomatara n rinerine n te aro ae aki eti.

E reireiniira boki aika tabu bwa aomata nako a na mwakuri inanon tua ao reirei nakon baika a na riki ni kaineti ma te inaomata n rinerine n aron are I a tia anganna, bwa aomata nako a na bon bukintaeka ibukin aia bure n te bong ni motikitaeka.5

E reirei Aramwa bwa te Uea E bon aki kona n taraa te bure ma ni kariaia karoana naba teutana.”6 N te aro bwa e na ota aio, ti na kaokoroa te bure ma te tia bure.

Te bwai ni kakairi ngke a uota nako matan te Tia Kamaiu te aine ae kuneaki ni wenenibure, e bon bure. E kamauna te keiti n ti nimaua te taeka “Nako ao tai manga bure.”7 Anne te tamnei n Ana Mwakuri.

Te taotaonannano bon te tamaroa, ma, n aron ni kabane te tamaroa, ngkanae e onikia nakon te waiti. Tiriai ni karaurau n rinanoan te “bwai ni kamwane” bwa ti rawa n reke iai. Te kariaia are reke man kariaiakan kamamaraeakin tuan te aba n okiokira kaetakin te tua ibukin te tangako e na aki kakerikaka mwiina ae rangi n rawawata are na reke man uruakan Ana tua te Atua ibukin tuan te itiaki.

Ti bane ni bungiaki ma Ootan Kristo te kairi ae anainano are kariaia te aomata n tatabemaniia n ataa te eti man te kairua. Te bwai are ti karaoia ma te ota arei ao ti kanga ni kaeka nakon kairiri ni maeka ma te raoiroi bon mwakoron katakin te aroaro.

“Bwa noria, a bane n anganaki aomata Tamnein Kristo bwa aonga n ataa te raoiroi man te buakaka, ma ngaia are N na kaota nakoimi kawain te motikitaeka, bwa bwaai ni kabane ake a kakao nakon karaoan te raoiroi man kairoro nakon kakoauan Kristo, e bon roko mani mwaakan ana bwai n tangira Kristo, ma ngaia are kam na ataia ma te atatai ae kororaoi, bwa bon mairoun te Atua.”8

Ngaira n tatabemaniira ti na tiku n tauraoi ni kaeka nakon te namakin ae kakawaki ao Ana Kairi te Tamnei are Raoiroi. Iai Ana kawai te Uea n nurakina te ataibwai ae itiaki inanon ara iango n anai nanora, ni kairira n reireiniira, ni kauringira. Natin te Atua mwane ao aine n tatabemaniia a kona n ataa te bwai ae a kan ataia ngkai. Reiakina ni karekea ao ni mwakuri iaon te namakin are kakawaki ao taian kaotioti.

Bwaai ni kabane ake I a tia ni wareki ao n reirei ao ni karekea, teuana te koaua ae moan te kakawaki ao n tabu bwa N na anga bon au koaua ae onoti ibukin Iesu Kristo. E maiu, I ataia E maiu, Ngai Ana Tia kakoaua Mai Irouna I kona ni kakoaua. Bon ara Tia Kamaiu, Te Tia Kaboira. N aio I kakoaua n aran Iesu Kristo, amen.

Kaota te Tabo are e kawakinaki iaiKaraba te Tabo are kawakinaki iai