УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Arise, O God, and Shine Мормон Табернеклийн найрал дуучид
We Ever Pray for Thee Мормон Табернеклийн найрал дуучид
We Bear Testimony to the World President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Each Life That Touches Ours for Good Мормон Табернеклийн найрал дуучид
He Heals the Heavy Laden Ахлагч Даллин Х.Өүкс  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Temple Is about Families Elder Richard H. Winkel  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The First Generation Elder Paul B. Pieper  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилын Цагаатгагч Цугларагсад
Faith, Service, Constancy Elder David S. Baxter  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Power of Patience Elder Robert C. Oaks  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

O Be Wise Ахлагч М.Рассэлл Баллард  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Love at Home Мормон Табернеклийн найрал дуучид
шавь байх Ерөнхийлөгч Жэймс И.Фауст  listen
Download
close

Татах

 

Аудио

Israel, Israel, God Is Calling Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Faith in Every Footstep Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Jesus, Once of Humble Birth Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталсан нь Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Holy Scriptures: The Power of God unto Our Salvation Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sunday Will Come Elder Joseph B. Wirthlin  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Look toward Eternity! Элэйн С.Далтон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Цугларагсад
The Atonement Can Clean, Reclaim, and Sanctify Our Lives Ахлагч Шайн М.Баун  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Law of Tithing Ахлагч Даниел Л.Жонсон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Power of a Personal Testimony Elder Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Atonement Can Secure Your Peace and Happiness Ахлагч Ричард Г.Скотт   
Download
close

Татах

 

Видео

Hark, All Ye Nations! Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Санваарын хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

See, the Mighty Angel Flying Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Brigham City
Guide Us, O Thou Great Jehovah Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Brigham City
A Priesthood Quorum Ахлагч Хэнри Б. Айринг  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эр хүн шиг байцгаая Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Great Plan of Happiness Ахлагч Маркус Б.Наш  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

He Trusts Us! Ахлагч Стэнли Г.Эллис  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Цугларагсад
Spiritual Nutrients Ерөнхийлөгч Жэймс И.Фауст  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

True to Our Priesthood Trust Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rise Up, O Men of God President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lead, Kindly Light Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Brigham City
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire Мормон Табернеклийн найрал дуучид
My Heavenly Father Loves Me Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Бат бөх суурь Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Plan of Salvation Ахлагч Л.Том Пэрри  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Three Towels and a 25-Cent Newspaper Bishop Richard C. Edgley  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Behold Your Little Ones Margaret S. Lifferth  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Цугларагсад
"The Great and Wonderful Love" Ахлагч Антони Д.Пөркинс  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Gathering of Scattered Israel Ахлагч Рассэл М.Нэлсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

How Lovely Is Thy Dwelling Place Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The Faith to Move Mountains President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, Ye Thankful People Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Saw a Mighty Angel Fly Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Jesus, the Very Thought of Thee Мормон Табернеклийн найрал дуучид
A Defense and a Refuge Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

And Nothing Shall Offend Them Ахлагч Дэвид А.Бэднар  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Receiving by the Spirit A. Roger Merrill  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Moving Closer to Him Ахлагч Крэг А.Кардон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн Цугларагсад
Becoming Instruments in the Hands of God Ахлагч Дон Р.Кларк  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

That They Might Know Thee Elder Keith R. Edwards  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Wherefore, Settle This in Your Hearts Elder Larry W. Gibbons  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Prophets in the Land Again Ахлагч Жэффри Р.Холланд  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Closing Remarks President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэр хүнийг магтъя Relief Society Choir from Stakes in Salt Lake City
When I Feel His Love Relief Society Choir from Stakes in Salt Lake City
Eternally Encircled in His Love Bonnie D. Parkin  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Feeling the Love of the Lord Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Remembering the Lord’s Love Kathleen H. Hughes   
Download
close

Татах

 

Видео

To Look, Reach, and Come unto Christ Anne C. Pingree  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Beautiful Savior Relief Society Choir from Stakes in Salt Lake City
In the Arms of His Love President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

O Holy Jesus Relief Society Choir from Stakes in Salt Lake City