Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Pebrero 2009

 

Mensahe ng Unang Panguluhan

Mahahalagang Bunga ng Unang Pangitain
Dieter F. Uchtdorf  

Ang Turo ni Propetang Joseph Smith

Pagkakaisa
 
Pagiging JosephRicardo Reyes Villalta 
Ang Dakilang Plano ng Ating DiyosL. Tom Perry 

Poster

Poster: Tumitingin Lang?
 
Hindi MadaliKelli Williams 
Pagtulong sa mga Bagong Binyag na Manatiling MatatagSusan W. Tanner 
Pagtatagumpay Bilang Bagong BinyagGayle S. Iliff 

Mensahe sa Visiting Teaching

Unawain ang mga Banal na Tungkulin ng Kababaihan
 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 
Walang Sinumang MakakaalamStanley G. Ellis 
Pagtuturo sa Nursery, Pagtuturo sa TahananMargaret S. Lifferth 
Ang Pamilyang NagtutulunganJames D. MacArthur 
Mga HenerasyonRichard M. Romney 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Ang Tunay Kong Layunin Bilang MisyoneroDenise Barfuss 
Dapat ay Narito Siya!Paul Culbert 
Elders, Gusto Ninyong Makisakay?Errol Fernando 
Magtsaa KaEleanor F. Williamson 

Paggamit ng Isyung Ito

Paggamit ng Isyung Ito
 
Mga Ideya para sa Family Home Evening 
Isang Imbitasyon sa Family Home Evening Gladys Elena Yepes de Velásquez 
Ang Kaibigan 

Halina’t Pakinggan ang Tinig ng Isang Propeta

Tulong na Gumaling
Thomas S. Monson 

Oras ng Pagbabahagi

Magiging Matibay Akong Kawing
Cheryl Esplin 

Mula sa Buhay ni Propetang Joseph Smith

Isang Araw ng Kapangyarihan ng Diyos
 
Katulad nina Adan at EvaKimberly Reid 
Isang Imbitasyon para sa Araw ng AktibidadMarianne Dahl Johnson 

Natatanging Saksi

Ano ang tunay na pagbabalik-loob?
Richard G. Scott 
Maaari Akong Maging Misyonero NgayonPatsy Pehrson 

Pahinang Kukulayan

Pahinang Kukulayan
 

Sa Kanyang Alaala: Isang Suplemento sa Liahona

Elder Joseph B. Wirthlin: Tapat sa Kaharian