Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Hunyo 2009

 

Mensahe ng Unang Panguluhan

Panalangin at ang Bughaw na Papawirin
Dieter F. Uchtdorf 
Alam Mo NaEddy Daniel Chávez Huanca 
Paglutas ng Problema sa Pagkakaiba-iba ng WikaMelissa Merrill 
Pagbati sa Alinmang WikaMarianne Hansen Rencher 
Paghikayat ng mga Talakayan sa KlaseRobb Jones 
Ang Magagawa ng Iisang TaoRichard M. Romney 
Ang 20-Mark NoteBoyd K. Packer 

Mensahe sa Visiting Teaching

Makibahagi sa Taimtim na Panalangin
 
Ang Ating Dalisay na Tahanan sa LangitDouglas L. Callister 

Poster

Poster: Gawin ang Susunod na Hakbang
 
Tatakbo at Hindi Mapapagod 
Paggaling sa Adiksyon: Unti-unting PagpapagalingLia McClanahan 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Hindi Puwede ang Mahalay na PananalitaKeith Porter 
Dito Ka Lang!Dennis Salazar 
Hindi Ako Nakaligtaan ng TagapagligtasRoland Livings 
Ang Panginoon ay NaglalaanPiera Zuppardo 

Paggamit ng Isyung Ito

Paggamit ng Isyung Ito
 
Mga Ideya para sa Family Home Evening 
Ang Kaibigan 

Halina’t Pakinggan ang Tinig ng Isang Propeta

Ilang Tao ang Maaari Nating Tulungan?
Thomas S. Monson 

Kaibigan sa Kaibigan

Lakas na Sundin ang Panginoon
Claudio D. Zivic 

Mula sa Buhay ni Propetang Joseph Smith

Ang Utos na Magtayo ng mga Templo
 
Mga Ngiting IbabahagiC. J. Gudmundson 

Pakikipagkaibigan

Pagtulong sa Kanyang Pamilya
Lena Harper and Don L. Searle 

Para sa Maliliit na Kaibigan

Matutulungan Kong Maging Masaya ang Aking Pamilya
Chad E. Phares 

Oras ng Pagbabahagi

Pundasyon para sa Kaligayahan
Cheryl Esplin 

Pahinang Kukulayan

Pahinang Kukulayan