Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Septyembre 2011

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Kinatibuk-ang Komperensya—Dili Ordinaryo nga Panalangin
Dieter F. Uchtdorf 
Maayo, Mas Maayo, Labing MaayoMary-Celeste Lewis 
Makakaplag Ako og mga Tubag pinaagi sa Kinatibuk-ang Komperensya 

Mensahe sa Visiting Teaching

Naglig-on sa mga Pamilya pinaagi sa Pagdugang sa Pagka-espirituhanon
 

Gagmay ug Yano nga mga Butang

Gagmay ug Yano nga mga Butang
 

Ang Kasaysayan sa Simbahan sa tibuok Kalibutan

Sierra Leone
 
Kanunay, Maanindot nga mga Kalihokan sa Pamilya 

Talagsaong mga Kinabuhi Gihinumduman

Truman O. Angell
 

Pagserbisyo diha sa Simbahan

Nahimong Sarang pinaagi sa Pagserbisyo sa Simbahan
Alice A. Lewis 

Kami Namulong kang Kristo

Nagkaplag og Kalinaw sa mga Panahon sa Kasamok
Per G. Malm 
Usa Ka Kinatibuk-ang Komperensya nga alang Lamang KanakoAnn Singleton 

Unsa ang Atong Gituohan

Ang Ordinansa sa Pagbugkos Nagsumpay sa mga Pamilya sa Kahangturan
 

Walay Paglubad nga mga Istorya sa Ebanghelyo

Ang Mahangturong Kinaiyahan sa Kaminyoon
N. Eldon Tanner 

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pag-ugmad sa Akong Mahangturong Kaminyoon
Rosana Pontes Barbosa Neves 
Usa ka Gamay nga Langit dinhi sa YutaRobert D. Hales 
Paghatag sa Dios og Kahigayunan sa Pagpanalangin KanatoMichael R. Morris 
Kasaysayan sa Relief Society: Ang Panglantaw sa Ginoo alang sa Iyang Anak nga mga BabayeJulie B. Beck 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
 
Ang Iyang Saad NatumanTed Bainbridge 
Ang Espiritu Namulong pinaagi KanakoChristy Rusch Banz 
Ang Templo Gisirhan!Chinedu Enwereuzo 
Makakita Kaha Ko og Trabaho?Greg Burgoyne 

Mga Young Adult

Kaisug sa Pag-alagad
 
Gibarugan ang Akong DesisyonElena Ogneva Anderson 
Iya ang Akong KinabuhiMahonry Gonzalez 
Akong Giusab ang Akong HunahunaJessica Baksis 
Nakabig sa Ebanghelyo—ug usa ka MisyonMarco Brando 

Espesyal nga Seksyon kabahin sa Personal nga Kauswagan

Ang Personal nga Kauswagan sa Among Pamilya
Hillary Slaughter and Elyssa J. Kirkham 

Espesyal nga Seksyon kabahin sa Personal nga Kauswagan

Usa ka Pulong ug Leksyon sa Tibuok nga Kinabuhi
Heather Wrigley 

Espesyal nga Seksyon kabahin sa Personal nga Kauswagan

Ako Anak ba sa Dios?
Valarie Schenk 

Espesyal nga Seksyon sa Katungdanan ngadto sa Dios

Pagkat-on, Paglihok, Pakigbahin
Adam C. Olson 

Espesyal nga Seksyon sa Katungdanan ngadto sa Dios

Katungdanan ngadto sa Dios kauban ni Papa
Paul VanDenBerghe 

Espesyal nga Seksyon kabahin sa Katungdanan ngadto sa Dios

Nagtawag sa Akong Korum
Mark Tensmeyer 

Espesyal nga Seksyon kabahin sa Katungdanan ngadto sa Dios

Usa ka Mas Dako nga Tumong
Nereida Santafe de Salinas 

Mga Bata

Magpaka-tigtukod sa usa ka Pamilya
 

Mga Bata

Nag-andam sa Pagbuhat og mga Bunyag alang sa Patay
Elyssa J. Kirkham 

Mga Bata

Malipayon diha sa Ebanghelyo
Carlos A. Godoy 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Maayo nga Ideya

Maayo nga Ideya
Gary E. Stevenson 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Ebanghelyo Isangyaw ngadto sa Tibuok Kalibutan
Ana Maria Coburn and Cristina Franco 

Mga Bata

Ang Dula sa Panihapon
Rene Riding 

Mga Istorya kabahin ni Jesus

Nagtudlo si Jesus Kon Unsaon Pagtagad ang Uban
Diane L. Mangum 

Para sa Gagmayng mga Bata

Pagdapit ni Jacob
Chad E. Phares 

Para sa Gagmayng mga Bata

Pag-adto sa Simbahan
 

Para sa Gagmayng mga Bata

Pagbaton og Bag-ong Higala
 

Mga Balita sa Simbahan

Gitawag sa Pagserbisyo: Kamo
Heather Whittle Wrigley 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Simbahan Mopahiuli sa Dapit sa Pagpahiuli sa Priesthood
 

Anaa sa mga Balita

Anaa sa mga Balita
 

Diha sa Web

Diha sa Web
 

mga minugbo sa kalibutan

Tibuok Simbahan
 

Bag-ong mga Produkto

Bag-ong mga Produkto
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Ideya sa Family Home Evening

Mga Ideya sa Family Home Evening
 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Mga Panalangin sa Templo Karon ug sa Kahangturan
Stacy Vickery