Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Hulyo 2012

 
download

Mensahe ng Unang Panguluhan

Palaging nasa Kalagitnaan
Dieter F. Uchtdorf 
Sa Kalagitnaan ng Iyong Paghahanda para sa Misyon 
May Magagawa ang Lahat Ngayon 

Mensahe sa Visiting Teaching

Pagpapamalas ng Ating Pagkadisipulo sa Pamamagitan ng Pagmamahal at Paglilingkod
 

Notebook ng Kumperensya para sa Buwan ng Abril

Notebook ng Kumperensya para sa Buwan ng Abril
 

Mga Kuwento mula sa Kumperensya

Ang Kapangyarihan ng Priesthood
Thomas S. Monson 

Sulok ng Pag-aaral

Paghahambing: Pamilya
 

Nangungusap Tayo tungkol kay Cristo

Isang Ilog ng Kapayapaan
Lanise Heaton 

Paglilingkod sa Simbahan

Ang Aral ay Nasa Kalooban ng Mag-aaral
Russell T. Osguthorpe 
Ang Lakas ng Ating PamanaL. Tom Perry 
Pag-unawa sa Ating mga Tipan sa Diyos 
Public Affairs: Pinag-uugnay ang Simbahan at KomunidadPhilip M. Volmar 

Ating mga Tahanan, Ating mga Pamilya

Huwag Kang Susuko
Al and Eva Fry 
Pagharap sa Kinabukasan nang May Pag-asaJosé A. Teixeira 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Ang Tekstong Ito ay HebreoDerk Palfreyman 
Mabuti Pang Magdasal Ka MunaMartins Enyiche 
Magpapatotoo Ka Ba?LaReina Hingson 
Gusto Kong Maupo sa Kandungan ni JesusName withheld 

Mga Young Adult

Kapag Hindi Nagtagumpay ang Magagandang Plano
Stephanie J. Burns 

Mga Kabataan

Ang Kahalagahan ng mga Basbas ng Priesthood
Dallin H. Oaks 

Poster

Poster: Patotoo
 

Mga Kabataan

Kapangyarihan sa Panalangin
Paul VanDenBerghe 

Mula sa Misyon

Isang Pangako at Isang Panalangin
Pablo Mireles Betts 

Mga Kabataan

Ano ang Dalisay na Patotoo?
Elyse Alexandria Holmes 

Mga Kabataan

Pagkukunwari sa Harap ng Ibang Tao
Brittany Thompson 

Mga Bata

Isang Bulong ng Kabaitan
Deborah Moore 

Natatanging Saksi

Ang mga naunang pioneer ay nabuhay noong araw. Ano ang matututuhan ko sa kanila?
L. Tom Perry 

Mga Bata

Paglikha ng Kasaysayan
Chad E. Phares 

Dalhin sa Tahanan ang Turo sa Primary

Pinipili Ko ang Tama sa Pamamagitan ng Pamumuhay ayon sa mga Alituntunin ng Ebanghelyo
 

Mga Bata

Patotoo ni Thomas
Joshua J. Perkey 

Mga Bata

Isang Lumalagong Patotoo
 

Ang Ating Pahina

Ang Ating Pahina
 

Para sa Maliliit na Bata

Nagkamali si Kelsey
Jane McBride Choate 

Para sa Maliliit na Bata

Pagkatuto mula sa mga Pagkakamali
Darcie Jensen 

Para sa Maliliit na Bata

Maaari Akong Maging Matapat
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Bagong Mission President na Tinawag na Maglingkod
 

Mga Balita sa Simbahan

Lumikha ng mga Bagong Mission
 

Nagsasalita Ngayon

Sinuri ni Elder Oaks ang Japan Isang Taon Pagkaraan ng Lindol
 

Mga Balita sa Simbahan

Hiniling ng Simbahan sa mga Miyembro na Unawain ang mga Patakaran sa Family History
Sarah Jane Weaver 

Maiikling Balita sa Buong Mundo

Maiikling Balita sa Buong Mundo
 

Mga Balita sa Simbahan

Tinawag si Elder Steven E. Snow Bilang Church Historian
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Ideya para sa Family Home Evening

Mga Ideya para sa Family Home Evening
 

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Walang Bahid-Dungis mula sa Sanlibutan
Julie Thompson