Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Nôvambra 2013

 
download
Tonga soa eto amin’ny Fihaonambe Thomas S. Monson
Fihaonamben’ny Fiangonana: Manamafy Orina ny Finoana sy ny Fijoroana ho Vavolombelona Robert D. Hales
Aoka ho Malemy Fanahy sy Mietry Am-po Ulisses Soares
Fantatsika Ve ny Zavatra Ananantsika? Carole M. Stephens
Mijere any aloha ary Minoa Edward Dube
Ny Varavaran’ny Lanitra David A. Bednar
Andao Hiaraka Aminay Dieter F. Uchtdorf
Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana Henry B. Eyring
Ny Fanalahidy ho an’ny Fiarovana Ara-panahy Boyd K. Packer
Ny Herim-panahy Hanao ny Tsara D. Todd Christofferson
Manafaingana ny Fanatanterahana ny Drafitry Enti-milalaon’ny Tompo! S. Gifford Nielsen
Zava-madinika sy Tsotra Arnulfo Valenzuela
Te ho sitrana va ianao? Timothy J. Dyches
Tahaka ny Vilany Ariana Jeffrey R. Holland
Matokia an’i Jehovah M. Russell Ballard
Ireo Fotopampianarana sy Fitsipika Ao Anatin’ireo Fanekem-pinoana L. Tom Perry
Tsy Vahiny Intsony Ianareo Gérald J. Caussé
Nantsoiny Hanambara ny Teniny Randy D. Funk
Vitanao io, izao dia izao! Dieter F. Uchtdorf
Sitrano ny ferin’izy ireo Henry B. Eyring
Tena Mpiandry Ondry Thomas S. Monson
Ho an’ireo Zafikeliko Henry B. Eyring
Tsy Manana Andriamani-kafa Dallin H. Oaks
Aoka Ianareo Hiova Fo Bonnie L. Oscarson
Ny Hery Ahafahana Maharitra Richard J. Maynes
Herin’ny Tena Manokana avy amin’ny Sorompanavotan’i Jesoa Kristy Richard G. Scott
“Tsy Handao Anao na Hahafoy Anao Aho” Thomas S. Monson
Fitomaniana: Tandremo ny Fanandevozana Quentin L. Cook
Hery ao amin’ny Fisoronana Neil L. Andersen
Mampianatra amin’ny Hery sy Fahefan’Andriamanitra David M. McConkie
Mamikitra Mafy Hatrany Kevin S. Hamilton
Mitrakà Adrián Ochoa
Manakaiky Bebe Kokoa an’Andriamanitra Terence M. Vinson
Fanapahan-kevitra ho an’ny Mandrakizay Russell M. Nelson
Mandra-pihaonantsika Indray Thomas S. Monson
Ny Hery sy Fifaliana ary Fitiavana avy amin’ny Fitandremana ny Fanekempihavanana Linda K. Burton
Misy antony lehibe hifaliantsika Carole M. Stephens
Takio ireo Fitahian’ny Fanekempihavananao Linda S. Reeves
Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany Thomas S. Monson
Manampahefana Ambony ato amin’ Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany
Fiadidian’ny Vondrona Fanampiny Maneran-tany
Fanoroam-pejin’ireo Tantara nandritra ny Fihaonambe
Nambara nandritra ny Fihaonamben’ny Fiangonana ny Fitomboan’ny isan’ny Mpikambana sy ny Misiônera
Pejy Hifaneraserana amin’ny Daholobe Namboarina ho an’ireo Mpitarika ao amin’ny Fiangonana Nosoratan’i Eric Murdock
Vaovao mikasika ny Tempoly
Tsatòka Natsangana tany Rome sy Paris
Ny Fampianarana ho an’izao Androntsika izao
Randall L. Ridd