Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Nôvambra 2013

 
download

Fivoriana Asabotsy Maraina

Tonga soa eto amin’ny Fihaonambe
Thomas S. Monson 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Fihaonamben’ny Fiangonana: Manamafy Orina ny Finoana sy ny Fijoroana ho Vavolombelona
Robert D. Hales 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Aoka ho Malemy Fanahy sy Mietry Am-po
Ulisses Soares 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Fantatsika Ve ny Zavatra Ananantsika?
Carole M. Stephens 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Mijere any aloha ary Minoa
Edward Dube 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Ny Varavaran’ny Lanitra
David A. Bednar 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Andao Hiaraka Aminay
Dieter F. Uchtdorf 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana
Henry B. Eyring 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Ny Fanalahidy ho an’ny Fiarovana Ara-panahy
Boyd K. Packer 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Ny Herim-panahy Hanao ny Tsara
D. Todd Christofferson 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Manafaingana ny Fanatanterahana ny Drafitry Enti-milalaon’ny Tompo!
S. Gifford Nielsen 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Zava-madinika sy Tsotra
Arnulfo Valenzuela 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Te ho sitrana va ianao?
Timothy J. Dyches 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Tahaka ny Vilany Ariana
Jeffrey R. Holland 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Matokia an’i Jehovah
M. Russell Ballard 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Ireo Fotopampianarana sy Fitsipika Ao Anatin’ireo Fanekem-pinoana
L. Tom Perry 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Tsy Vahiny Intsony Ianareo
Gerald Causse 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Nantsoiny Hanambara ny Teniny
Randy D. Funk 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Vitanao io, izao dia izao!
Dieter F. Uchtdorf 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Sitrano ny ferin’izy ireo
Henry B. Eyring 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Tena Mpiandry Ondry
Thomas S. Monson 

Fivoriana Alahady Maraina

Ho an’ireo Zafikeliko
Henry B. Eyring 

Fivoriana Alahady Maraina

Tsy Manana Andriamani-kafa
Dallin H. Oaks 

Fivoriana Alahady Maraina

Aoka Ianareo Hiova Fo
Bonnie L. Oscarson 

Fivoriana Alahady Maraina

Ny Hery Ahafahana Maharitra
Richard J. Maynes 

Fivoriana Alahady Maraina

Herin’ny Tena Manokana avy amin’ny Sorompanavotan’i Jesoa Kristy
Richard G. Scott 

Fivoriana Alahady Maraina

“Tsy Handao Anao na Hahafoy Anao Aho”
Thomas S. Monson 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Fitomaniana: Tandremo ny Fanandevozana
Quentin L. Cook 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Hery ao amin’ny Fisoronana
Neil L. Andersen 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Mampianatra amin’ny Hery sy Fahefan’Andriamanitra
David M. McConkie 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Mamikitra Mafy Hatrany
Kevin S. Hamilton 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Mitrakà
Adrián Ochoa 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Manakaiky Bebe Kokoa an’Andriamanitra
Terence M. Vinson 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Fanapahan-kevitra ho an’ny Mandrakizay
Russell M. Nelson 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Mandra-pihaonantsika Indray
Thomas S. Monson 

Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany

Ny Hery sy Fifaliana ary Fitiavana avy amin’ny Fitandremana ny Fanekempihavanana
Linda K. Burton 

Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany

Misy antony lehibe hifaliantsika
Carole M. Stephens 

Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany

Takio ireo Fitahian’ny Fanekempihavananao
Linda S. Reeves 

Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany

Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany
Thomas S. Monson 
Manampahefana Ambony ato amin’ Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany  
Fiadidian’ny Vondrona Fanampiny Maneran-tany 
Fanoroam-pejin’ireo Tantara nandritra ny Fihaonambe 

Vaovaom-piangonana

Nambara nandritra ny Fihaonamben’ny Fiangonana ny Fitomboan’ny isan’ny Mpikambana sy ny Misiônera
 

Vaovaom-piangonana

Pejy Hifaneraserana amin’ny Daholobe Namboarina ho an’ireo Mpitarika ao amin’ny Fiangonana
 

Vaovaom-piangonana

Vaovao mikasika ny Tempoly
 

Vaovaom-piangonana

Tsatòka Natsangana tany Rome sy Paris
 

Vaovaom-piangonana

Ny Fampianarana ho an’izao Androntsika izao
 

Vaovaom-piangonana

Randall L. Ridd