Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Nôvambra 2013

 
download
Tonga soa eto amin’ny Fihaonambe Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Fihaonamben’ny Fiangonana: Manamafy Orina ny Finoana sy ny Fijoroana ho Vavolombelona Nataon’ny Loholona Robert D. Hales
Aoka ho Malemy Fanahy sy Mietry Am-po Nataon’ny Loholona Ulisses Soares
Fantatsika Ve ny Zavatra Ananantsika? Nataon’i Carole M. Stephens
Mijere any aloha ary Minoa Nataon’ny Loholona Edward Dube
Ny Varavaran’ny Lanitra Nataon’ny Loholona David A. Bednar
Andao Hiaraka Aminay Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf
Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana Atolotry ny Filoha Henry B. Eyring
Ny Fanalahidy ho an’ny Fiarovana Ara-panahy Nataon’ny Filoha Boyd K. Packer
Ny Herim-panahy Hanao ny Tsara Nataon’ny Loholona D. Todd Christofferson
Manafaingana ny Fanatanterahana ny Drafitry Enti-milalaon’ny Tompo! Nataon’ny Loholona S. Gifford Nielsen
Zava-madinika sy Tsotra Nataon’ny Loholona Arnulfo Valenzuela
Te ho sitrana va ianao? Nataon’ny Loholona Timothy J. Dyches
Tahaka ny Vilany Ariana Nataon’ny Loholona Jeffrey R. Holland
Matokia an’i Jehovah Nataon’ny Loholona M. Russell Ballard
Ireo Fotopampianarana sy Fitsipika Ao Anatin’ireo Fanekem-pinoana Nataon’ny Loholona L. Tom Perry
Tsy Vahiny Intsony Ianareo Nataon’ny Eveka Gérald Caussé
Nantsoiny Hanambara ny Teniny Nataon’ny Loholona Randy D. Funk
Vitanao io, izao dia izao! Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf
Sitrano ny ferin’izy ireo Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring
Tena Mpiandry Ondry Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Ho an’ireo Zafikeliko Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring
Tsy Manana Andriamani-kafa Nataon’ny Loholona Dallin H. Oaks
Aoka Ianareo Hiova Fo Nataon’i Bonnie L. Oscarson
Ny Hery Ahafahana Maharitra Nataon’ny Loholona Richard J. Maynes
Herin’ny Tena Manokana avy amin’ny Sorompanavotan’i Jesoa Kristy Nataon’ny Loholona Richard G. Scott
“Tsy Handao Anao na Hahafoy Anao Aho” Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Fitomaniana: Tandremo ny Fanandevozana Nataon’ny Loholona Quentin L. Cook
Hery ao amin’ny Fisoronana Nataon’ny Loholona Neil L. Andersen
Mampianatra amin’ny Hery sy Fahefan’Andriamanitra Nataon’i David M. McConkie
Mamikitra Mafy Hatrany Nataon’ny Loholona Kevin S. Hamilton
Mitrakà Nataon’ny Loholona Adrián Ochoa
Manakaiky Bebe Kokoa an’Andriamanitra Nataon’ny Loholona Terence M. Vinson
Fanapahan-kevitra ho an’ny Mandrakizay Nataon’ny Loholona Russell M. Nelson
Mandra-pihaonantsika Indray Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Ny Hery sy Fifaliana ary Fitiavana avy amin’ny Fitandremana ny Fanekempihavanana Nataon’i Linda K. Burton
Misy antony lehibe hifaliantsika Nataon’i Carole M. Stephens
Takio ireo Fitahian’ny Fanekempihavananao Nataon’i Linda S. Reeves
Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Manampahefana Ambony ato amin’ Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany
Fiadidian’ny Vondrona Fanampiny Maneran-tany
Fanoroam-pejin’ireo Tantara nandritra ny Fihaonambe
Nambara nandritra ny Fihaonamben’ny Fiangonana ny Fitomboan’ny isan’ny Mpikambana sy ny Misiônera
Pejy Hifaneraserana amin’ny Daholobe Namboarina ho an’ireo Mpitarika ao amin’ny Fiangonana Nosoratan’i Eric Murdock
Vaovao mikasika ny Tempoly
Tsatòka Natsangana tany Rome sy Paris
Ny Fampianarana ho an’izao Androntsika izao
Randall L. Ridd