ພິມ
ແບ່ງປັນ

ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສາມໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ

ບົດ​ທີ 14

ພຣະ​ເຢຊູ​ບັນຊາ​ວ່າ: ຢ່າ​ກ່າວ​ໂທດ​ຜູ້​ອື່ນ; ໃຫ້​ທູນ​ຂໍ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ລະວັງ​ສາດ​ສະ​ດາ​ປອມ—ພຣະ​ອົງ​ສັນຍາວ່າ ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ—ປຽບທຽບ​ກັບ ມັດ​ທາຍ 7. ປະມານ ຄ.ສ. 34.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຮັບ​ສັ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຫັນ​ໄປ​ທາງ​ຝູງ​ຊົນ​ອີກ, ແລະ ໄດ້​ເປີດ​ປາກ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ ຢ່າ​ກ່າວ​ໂທດ​ຜູ້​ອື່ນ, ເພື່ອ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ກ່າວ​ໂທດ​ຄືນ.

2 ເພາະ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເອົາ​ມາ​ກ່າວ​ໂທດ​ຜູ້​ອື່ນ, ເຈົ້າກໍ​ຈະ​ຖື​ກກ່າວ​ໂທດ​ໃນ​ສິ່ງ​ນັ້ນ; ແລະ ເຈົ້າຕວງ​ຜູ້​ອື່ນ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຜອງ​ອັນ​ໃດ, ເຈົ້າກໍ​ຈະ​ຖືກ​ຕວງ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຜອງ​ອັນ​ນັ້ນຄື​ກັນ.

3 ແລະ ເປັນ​ຫຍັງ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຫລຽວ​ເຫັນ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຂອງ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ໄມ້​ທັງ​ທ່ອນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ເຈົ້າບໍ່​ຮູ້ສຶກ?

4 ຫລື ເຈົ້າຈະ​ເວົ້າກັບ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ວ່າ: ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ເຂ່ຍ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ອອກ​ຈາກ​ຕາ​ເຈົ້າ​ເທາະ—​ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ໄມ້​ທັງທ່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຂອງ​ເຈົ້າ?

5 ເຈົ້າຄົນ​ໜ້າ​ຊື່​ໃຈ​ຄົດ, ຈົ່ງ​ເອົາ​ໄມ້​ທັງ​ທ່ອນ​ອອກ​ຈາກ​ຕາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ກ່ອນ; ແລ້ວ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄັກ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ເຂ່ຍ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ອອກ​ຈາກ​ຕາ​ຂອງ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

6 ຢ່າ​ເອົາ​ຂອງ​ທີ່​ປະ​ເສີດ​ໃຫ້​ໝາ, ຢ່າ​ໂຍນ​ໄຂ່​ມຸກ​ໃສ່​ຕໍ່ໜ້າ​ໝູ, ຢ້ານ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ຢຽບ​ຍ່ຳ​ເສຍ ແລະ ຈະ​ຕ່າ​ວຄືນ​ມາ​ຂົບ​ເຈົ້ານຳ​ອີກ.

7 ຈົ່ງ​ໝັ່ນ​ຂໍ, ແລ້ວ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ຮັບ; ຈົ່ງ​ໝັ່ນ​ຊອກ, ແລ້ວ​ເຈົ້າຈະ​ພົບ; ຈົ່ງ​ໝັ່ນ​ເຄາະ, ແລ້ວຈະ​ມີ​ຜູ້​ໄຂ​ປະຕູ​ໃຫ້.

8 ເພາະ​ວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໝັ່ນ​ຂໍ, ຈະ​ໄດ້​ຮັບ; ແລະ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໝັ່ນ​ຊອກ, ຈະ​ພົບ; ແລະ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໝັ່ນ​ເຄາະ, ຈະ​ມີ​ຜູ້​ໄຂ​ໃຫ້.

9 ຫລື ມີ​ຜູ້​ໃດ​ແດ່​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າທີ່ ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ​ຂໍ​ເຂົ້າປັ້ນໜຶ່ງ, ພໍ່​ຈະ​ເອົາ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃຫ້​ບໍ?

10 ຫລື ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ​ຂໍ​ປາ, ພໍ່​ຈະ​ເອົາ​ງູ​ໃຫ້​ບໍ?

11 ເຫດ​ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຜູ້​ເປັນ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ກໍ​ຍັງ​ຮູ້ຈັກ​ເອົາ​ຂອງ​ດີ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ, ແລ້ວ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຈົ້າຜູ້​ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫວັນ​ຈະ​ປະທານ​ຂອງ​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທີ່​ທູນ​ຂໍ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນອີກ​ຈັກ​ເທົ່າ?

12 ສະນັ້ນ, ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ບໍ່​ວ່າ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ປາ​ຖະໜາ​ໃຫ້​ຜູ້​ອື່ນ​ເຮັດ​ກັບ​ເຈົ້າ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ເຮັດ​ກັບ​ເຂົາ​ທຸກ​ປະການ​ເໝືອນ​ກັນ, ເພາະມັນ​ເປັນ​ກົດ ແລະ ເປັນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ສອນ​ຂອງ​ສາດສະດາ​ທັງຫລາຍ.

13 ຈົ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ທາງ​ປະຕູ​ຄັບ; ເພາະວ່າ​ປະຕູ​ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທາງ​ກໍ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ຈະນຳ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ພິນາດ, ແລະ ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທາງນັ້ນ.

14 ເພາະວ່າ​ປະຕູທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຊີວິດ​ກໍ​ຄັບ, ແລະ ທາງ​ກໍ​ແຄບ, ແລະ ບໍ່​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ພົບ​ທາງ​ນີ້.

15 ຈົ່ງ​ລະວັງ​ສາດສະດາ​ປອມ, ຜູ້​ທີ່​ປອມ​ຕົວ​ຄື​ແກະ​ມາ​ຫາ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ພາຍ​ໃນ​ເຂົາ​ເປັນ​ໝາ​ໄນ​ຕົວ​ຮ້າຍ.

16 ເຈົ້າຈະ​ຮູ້ຈັກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ໝາກຜົນ​ຂອງ​ເຂົາ. ຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ເກັບ​ໝາກ​ອະ​ງຸ່ນຈາກ​ເຄືອໜາມ​ບໍ, ຫລື ເກັບ​ໝາກ​ເດື່ອ​ຈາກ​ຕົ້ນໜາມ​ບໍ?

17 ດັ່ງນັ້ນ ຕົ້ນ​ໄມ້​ດີ​ທຸກ​ຕົ້ນຍ່ອມ​ເກີດ​ໝາກຜົນ​ດີ; ແຕ່​ຕົ້ນ​ໄມ້​ບໍ່​ດີ​ຍ່ອມ​ເກີດ​ໝາກຜົນ​ບໍ່​ດີ.

18 ຕົ້ນດີ​ຈະ​ເກີດ​ໝາກຜົນ​ບໍ່​ດີ​ບໍ່​ໄດ້, ຫລື ຕົ້ນ​ໄມ້​ບໍ່​ດີ​ຈະ​ເກີດ​ໝາກຜົນ​ດີ​ບໍ່​ໄດ້.

19 ຕົ້ນ​ໄມ້​ທຸກ​ຕົ້ນທີ່​ບໍ່​ເກີດ​ໝາກຜົນ​ດີ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ໂຄ່ນລົງ, ແລະ ຖືກ​ໂຍນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອງ​ໄຟ​ເສຍ.

20 ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈະ​ຮູ້ຈັກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ໝາກ​ຜົນ​ຂອງ​ເຂົາ.

21 ບໍ່​ແມ່ນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ກ່າວ​ກັບ​ເຮົາ​ວ່າ, ພຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ພຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ແລ້ວ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ລາຊາ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ໄດ້; ມີ​ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ກະທຳ​ຕາມ​ນ້ຳພຣະ​ໄທ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຮົາ​ຜູ້​ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫວັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໄດ້.

22 ຫລາຍ​ຄົນ​ຈະ​ກ່າວ​ກັບ​ເຮົາ​ໃນ​ມື້ນັ້ນວ່າ: ພຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ພຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ບໍ່​ໄດ້​ທຳນາຍ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ, ແລະ ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ຜີ​ອອກ​ໄປ, ແລະ ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກະທຳ​ສິ່ງ​ແປກ​ປະຫລາດ​ຫລາຍຢ່າງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ?

23 ແລະ ເມື່ອນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ຮູ້ຈັກ​ພວກ​ເຈົ້າ; ພວກ​ເຈົ້າຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເອີຍ, ຈົ່ງ​ຜ່າ​ຍ​ໜີ​ໄປ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ເຮົາ​ເສຍ.

24 ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ປະຕິບັດ​ຕາມ, ຜູ້ນັ້ນກໍ​ປຽບ​ເໝືອນ​ຄົນ​ສະ​ຫລາດ​ຜູ້​ປຸກ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃສ່​ເທິງ​ດານ​ຫີນ—

25 ແລະ ຝົນ​ຖັ່ງ​ເທ​ລົງ​ມາ, ແລະ ນ້ຳກໍ​ນອງ, ແລະ ລົມ​ກໍ​ພັດ​, ແລະ ປະ​ທະ​ເຮືອນນັ້ນ; ແລະ ມັນບໍ່​ພັງ, ເພາະວ່າ​ມັນຖືກ​ສ້າງ​ໃສ່ເທິງດານ​ຫີນ.

26 ແຕ່​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຂອງ​ເຮົາ ແລ້ວ​ບໍ່ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກໍ​ປຽບ​ເໝືອນ​ຄົນ​ໂງ່, ຜູ້​ປຸກ​ເຮືອນຂອງ​ຕົນ​ໃສ່​ເທິງ​ດິນ​ຊາຍ—

27 ແລະ ຝົນ​ຖັ່ງ​ເທ​ລົງ​ມາ, ແລະ ນ້ຳກໍ​ນອງ, ແລະ ລົມ​ກໍ​ພັດ, ແລະ ປະ​ທະ​ເຮືອນ​ນັ້ນ; ແລະ ມັນ​ພັງ, ແລະ ການ​ພັງ​ນັ້ນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ.