Ko e Tohi Hono Tolu ʻa NīfaíKo e Tohi ʻa Nīfai ko e Foha ʻo Nīfai, ʻa ia ko e Foha ʻo Hilamaní

Vahe 9

ʻOku fakahā ʻe he leʻo ʻo Kalaisí mei he fakapoʻulí, hono fakaʻauha ʻo e kakai tokolahi mo e ngaahi kolo lalahi koeʻuhi ko ʻenau ngaahi fai angahalá—ʻOkú ne toe fakahā foki ko e ʻEikí ia, peá ne fakahā mo hono fakahoko ʻo e fono ʻa Mōsesé, pea fakaafeʻi ʻa e kakaí ke nau haʻu kiate ia ʻo moʻui. Taʻu T.S. 34 nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻi ai ha aleʻo naʻe ongona ʻe he kakai kotoa ʻo e māmaní, ʻi he funga ʻo e fonuá ni hono kotoa, ʻoku kalanga:

2 Malaʻia, malaʻia, malaʻia ki he kakaí ni; amalaʻia ki he kakai ʻo e māmaní hono kotoa kae ʻoua kuo nau fakatomala; he ʻoku bkata ʻa e tēvoló, pea ʻoku fiefia ʻa ʻene kau ʻāngeló, koeʻuhi ko e mate ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine hoihoifua ʻo hoku kakaí; pea kuo tupu ʻi heʻenau angahalá mo e ngaahi anga-fakalieliá ʻa ʻenau maté!

3 Vakai, ko e fuʻu kolo lahi ko Seilahemalá kuó u tutu ʻaki ʻa e afi, pea mo hono kakai ʻo iá.

4 Pea vakai, ko e fuʻu kolo lahi ko Molonaí kuó u fakangalo hifo ʻi he ngaahi loloto ʻo e tahí, pea fakamelemo mo hono kakaí.

5 Pea vakai, ko e fuʻu kolo lahi ko Molonaihaá kuó u ʻufiʻufi ʻaki ʻa e kelekelé, pea mo hono kakai ʻo iá, ke fufuuʻi ʻenau ngaahi angahalá mo ʻenau ngaahi anga-fakalieliá mei hoku matá, koeʻuhi ke ʻoua naʻá ku tauteaʻi ʻa kinautolu koeʻuhi ko e kau palōfita mo e kau māʻoniʻoni ʻa ia kuo nau tāmateʻí.

6 Pea vakai, ko e kolo ko Kilikalí kuó u ngaohi ke ngalo hifo, pea mo hono kakai ʻo iá ke tanu hifo ʻi he ngaahi loloto ʻo e kelekelé;

7 ʻIo, pea mo e kolo ko ʻOnaihaá mo hono kakai ʻo iá, mo e kolo ko Moikumí mo hono kakai ʻo iá, mo e kolo ko Selūsalemá mo hono kakai ʻo iá; pea kuó u pule ke ʻoho mai ʻa e ngaahi avaí ki he ngaahi potu ne nau ʻi aí, ke fufuuʻi ʻenau ngaahi fai angahalá mo e ngaahi anga-fakalieliá mei hoku matá, koeʻuhi ke ʻoua naʻá ku tauteaʻi ʻa kinautolu koeʻuhi ko e kau palōfita mo e kau māʻoniʻoni ʻa ia kuo nau tāmateʻí.

8 Pea vakai, ko e kolo ko Katianetaí, mo e kolo ko Katiomaná mo e kolo ko Sēkopé, mo e kolo ko Kimikimó, kuó u fakangalo hifo ʻa e ngaahi koló ni kotoa, peá u ngaohi ʻa e ngaahi amoʻunga mo e ngaahi teleʻa ʻi he potu naʻa nau ʻi aí; pea kuó u tanu honau kakaí ʻi he ngaahi loloto ʻo e kelekelé, ke fufuuʻi ʻenau fai angahalá mo e ngaahi anga-fakalieliá mei hoku matá, koeʻuhi ke ʻoua naʻá ku tauteaʻi ʻa kinautolu koeʻuhi ko e kau palōfita mo e kau māʻoniʻoni ʻa ia kuo nau tāmateʻí.

9 Pea vakai, ko e fuʻu kolo lahi ko ia ko Sēkopekatí, ʻa ia naʻe nofoʻi ʻe he kakai ʻo e tuʻi ko Sēkopé, kuó u pule ke tutu ia ʻaki ʻa e afi koeʻuhi ko ʻenau ngaahi fai angahalá mo ʻenau fai halá, ʻa ia naʻe lahi hake ʻi he fai angahala ʻa e māmaní kotoa, koeʻuhi ko ʻenau ngaahi fakapō afufuú mo e ngaahi kautahá; he ko kinautolu naʻa nau maumauʻi ʻa e melino ʻa hoku kakaí mo e puleʻanga ʻo e fonuá; ko ia naʻá ku pule ai ke tutu ʻa kinautolu, ke bfakaʻauha ʻa kinautolu mei hoku matá, koeʻuhi ke ʻoua naʻá ku tauteaʻi ʻa kinautolu koeʻuhi ko e kau palōfita mo e kau māʻoniʻoni ʻa ia kuo nau tāmateʻí.

10 Pea vakai, ko e kolo ko Leimaná, mo e kolo ko Sesé, mo e kolo ko Katí, mo e kolo ko Kisikumení, kuó u pule ke tutu ʻaki ʻa e afi, mo honau kakaí, koeʻuhi ko ʻenau fai angahala ʻi hono kapusi ki tuʻa ʻa e kau palōfitá, mo tolomakaʻi ʻa kinautolu ʻa ia naʻá ku fekau atu ke nau malanga kiate kinautolu ʻi heʻenau angahalá mo ʻenau ngaahi anga-fakalieliá.

11 Pea koeʻuhi ko ʻenau kapusi ʻa kinautolu kotoa ki tuʻá, ʻo aʻu ki he ʻikai toe ʻiate kinautolu ha taha ʻoku māʻoniʻoni, ko ia naʻá ku fekau hifo ʻa e aafi ʻo fakaʻauha ʻa kinautolu, koeʻuhi ke fufuuʻi ʻenau fai angahalá mo e ngaahi anga-fakalieliá mei hoku matá, koeʻuhi ke ʻoua naʻa tangi kiate au ʻa e toto ʻo e kau palōfitá mo e kau māʻoniʻoni kuó u fekauʻi atu kiate kinautolú bmei he kelekelé ʻo talatalaakiʻi ʻa kinautolu.

12 Pea kuo alahi ha ngaahi fakaʻauha lalahi kuó u pule ke hoko ki he fonuá ni, pea ki he kakaí ni, koeʻuhi ko ʻenau fai angahalá mo ʻenau ngaahi anga-fakalieliá.

13 ʻA kimoutolu kotoa pē kuo afakahaofi koeʻuhi kuo mou māʻoniʻoni lahi hake ʻiate kinautolú, he ʻikai koā te mou tafoki mai ʻeni kiate au, pea fakatomala mei hoʻomou ngaahi angahalá, ʻo liliu, koeʻuhi ke u bfakamoʻui ʻa kimoutolu?

14 ʻIo, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau te mou ahaʻu kiate au te mou maʻu ʻa e moʻui btaʻengatá. Vakai, ʻoku mafao atu hoku cnima ʻo e ʻaloʻofá kiate kimoutolu, pea ko ia ia ʻe haʻú, te u maʻu ia; pea ʻoku monūʻia ʻa kinautolu ʻa ia ʻoku haʻu kiate aú.

15 Vakai, ko au ko Sīsū Kalaisi ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá. Naʻá ku afakatupu ʻa e ngaahi langí mo e māmaní, pea mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ʻi aí. Naʻá ku nofo mo e Tamaí talu mei he kamataʻangá. ʻOku bou ʻi he Tamaí, pea ʻoku ʻiate au ʻa e Tamaí; pea kuo fakaongoongoleleiʻi ʻiate au ʻe he Tamaí ʻa hono huafá.

16 Naʻá ku haʻu ki hoku kakaí, ka naʻe ʻikai atali au ʻe hoku kakaí. Pea ko e ngaahi folofola ʻoku kau ki heʻeku haʻú kuo fakahoko ia.

17 Pea ko kinautolu kotoa pē naʻa nau tali aú, kuó u atuku kiate kinautolu ke nau hoko ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá; pea ʻe pehē foki ʻeku foaki ʻa e totonu kiate kinautolu kotoa pē ʻa ia ʻe tui ki hoku hingoá, he vakai, ʻoku fou ʻiate au ʻa e bhuhuʻí, pea ʻoku ʻiate au hono fakahoko ʻo e cfono ʻa Mōsesé.

18 Ko au ko e amaama pea mo e moʻui ʻo e māmaní. Ko au ko e bʻĀlifá mo e ʻŌmeká, ko e kamataʻangá mo e ngataʻangá.

19 Pea ʻe aʻikai te mou toe feilaulau ʻaki kiate au ha toto kuo lilingi; ʻio, ʻe fakangata hoʻomou ngaahi feilaulaú mo hoʻomou ngaahi feilaulau tutú, koeʻuhi ʻe ʻikai te u tali haʻamou ngaahi feilaulau pe ngaahi feilaulau tutu ʻe taha.

20 Pea te mou ʻoatu kiate au ʻa e afeilaulau ko e loto-mafesifesi mo e laumālie fakatomala. Pea ko ia ia ʻe haʻu kiate au mo e loto-mafesifesi mo e laumālie fakatomalá, te u bpapitaiso ia ʻaki ʻa e afi mo e Laumālie Māʻoniʻoni, ʻo hangē ko e kau Leimaná, koeʻuhi ko ʻenau tui kiate au ʻi he taimi naʻe fakaului ai ʻa kinautolú, naʻe papitaiso ʻaki ʻa e afi mo e Laumālie Māʻoniʻoni, ka naʻe ʻikai te nau ʻiloʻi ia.

21 Vakai, kuó u haʻu ki he māmaní ke ʻomi ʻa e huhuʻí ki he māmaní ke fakamoʻui ʻa e māmaní mei he angahalá.

22 Ko ia, ko ia ia ʻe afakatomala pea haʻu kiate au ʻo hangē ko ha btamasiʻi siʻí, te u tali ia, he ʻoku ʻo e faʻahinga peheé ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá. Vakai, koeʻuhi ko e faʻahinga peheé kuó u ctuku hifo ʻa ʻeku moʻuí; pea kuó u toe toʻo hake ia; ko ia mou fakatomala, pea haʻu kiate au ʻa kimoutolu ʻa e ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, pea moʻui.