ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ຮີ​ລາມັນ

ບົດ​ທີ 15

ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າລົງ​ໂທດ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຮັກ​ພວກ​ເຂົາ—ຊາວ​ເລ​ມັນທີ່​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ມີ​ສັດທາ​ອັນ​ໝັ້ນຄົງ ແລະ ແນ່ວ​ແນ່—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ເມດ​ຕາ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ. ປະມານ 6 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ປະກາດ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານບໍ່​ກັບ​ໃຈ ແລ້ວບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ປະ​ຖິ້ມ​ໃຫ້​ຮົກ​ຮ້າງ.

2 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານບໍ່​ກັບ​ໃຈ ເຫດ​ຮ້າຍ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ນັ້ນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້ຍິງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ທຸກ​ໃນ​ມື້​ທີ່​ນາງ​ຍັງ​ເປັນ​ແມ່ລູກອ່ອນ​ຢູ່; ເພາະວ່າ​ພວກ​ທ່ານຈະ​ພະຍາຍາມ​ໜີ​ໄປ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ພັກ​ພາ​ອາ​ໄສ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ວິບັດ​ແກ່​ນາງ​ຜູ້​ທີ່​ຖືພາ ເພາະ​ນາງ​ຈະ​ໜັກ​ທ້ອງ ແລະ ໜີ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້; ດັ່ງນັ້ນ, ນາງ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຖືກ​ຢຽບ​ຍ່ຳ ແລະ ຖືກ​ປະ​ຖິ້ມ​ໃຫ້​ຕາຍ​ໄປ.

3 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ວິ​ບັດແກ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ຜູ້​ມີ​ຊື່ວ່າ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາບໍ່​ກັບ​ໃຈ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ການ​ແປກ​ປະຫລາດ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້ ຊຶ່ງຈະສະ​ແດງ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເລືອກ​ໄວ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ອົງ​ຮັກ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ ແລະ ພຣະ​ອົງໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກະທຳ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຮັກ​ພວກ​ເຂົາ.

4 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ອົງ​ກຽດ​ຊັງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ກະທຳ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຢູ່​ຕະຫລອດ​ເວລາ, ແລະ ມັນ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄວາມ​ລອດ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ ໂດຍ​ທາງ​ການ​ສິດສອນ​ຂອງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ; ແລະ ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ນີ້ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ວັນ​ເວລາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຍືດຍາວ​ອອກ​ໄປ.

5 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ກະທຳ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຄວນ​ກະທຳ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເດີນ​ໄປ​ຢ່າງຮອບ​ຄອບ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ ແລະ ຮັກສາ​ກົດ ແລະ ຮັກສາ​ການ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຕາມ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ.

6 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ກຳລັງ​ກະທຳ​ຢ່າງ​ນີ້, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງ​ພະຍາຍາມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ​ອັນ​ບໍ່​ຮູ້​ອິດ​ເມື່ອຍ​ທີ່​ຈະ​ນຳພາ​ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ມາສູ່​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຈິງ; ດັ່ງນັ້ນ ທຸກໆ​ມື້​ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄົນ​ມາ​ເພີ່ມ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

7 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ແລ້ວ, ເພາະ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ມາ​ແລ້ວ, ວ່າ​ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ມາສູ່​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຈິງ, ແລະ ໃຫ້​ຮູ້​ເລື່ອງ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ອັນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຖືກ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ມາ​ເຊື່ອ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ອັນ​ສັກສິດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໃຫ້​ມາ​ເຊື່ອ​ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ ຊຶ່ງມີ​ຂຽນ​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ມາສູ່​ການ​ກັບ​ໃຈ, ຊຶ່ງສັດທາ ແລະ ການ​ກັບ​ໃຈນັ້ນ​ໄດ້​ນຳ​ການປ່ຽນ​ແປງ​ມາສູ່ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—

8 ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ທ່ານຈຶ່ງ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ວ່າ, ຫລາຍຕໍ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ຈຸດ​ນີ້ຍ່ອມ​ໝັ້ນຄົງ ແລະ ແນ່ວ​ແນ່​ຢູ່​ໃນ​ສັດທາ, ແລະ ຢູ່​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນອິດ​ສະລະ.

9 ແລະ ພວກ​ທ່ານກໍ​ຮູ້​ອີກວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຝັງ​ອາວຸດ​ແຫ່ງ​ສົງຄາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມັນ​ຂຶ້ນມາ​ເພາະ​ຢ້ານ​ວ່າໃນ​ທາງ​ໃດ​ທາງ​ໜຶ່ງ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຮັດ​ບາບ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ບາບ—​ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຍອມ​ຕົວ​ໃຫ້​ສັດຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢຽບ​ຍ່ຳ ແລະ ຂ້າ​ຖິ້ມ, ແລະ ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ຍົກ​ດາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຕໍ່ສູ້​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ເພາະ​ສັດທາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ.

10 ແລະ ບັດ​ນີ້, ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ແນວ​ແນ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຖື, ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເວລາ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ແສງ​ສະຫວ່າງ​ມາ​ແລ້ວ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ປະທານ​ພອນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ວັນ​ເວລາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຍືດຍາວ​ອອກ​ໄປ, ທັງໆ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຄີຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ​ມາ​ກ່ອນ—

11 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ​ສູ່​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກໍ​ຍັງ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ວັນ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຍືດຍາວ​ອອກ​ໄປ, ຈົນ​ເຖິງ​ເວລາທີ່ກ່າວ​ໄວ້​ໂດຍບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ໂດຍ​ສາດສະດາ​ຊີ​ນັດ ແລະ ສາດສະດາ​ຄົນ​ອື່ນໆອີກ​ຫລາຍ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ພີ່ນ້ອງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາສູ່​ຄວາມຮູ້​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຈິງອີກ—

12 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານວ່າ ຄຳ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຜູ້​ເປັນ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ; ແລະ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ແລະ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກຂັບ​ໄລ່​ໄປມາ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ແລະ ຈະ​ຖືກ​ຕາມ​ລ້າ, ແລະ ຈະ​ຖືກ​ທຸບ​ຕີ, ແລະ ຈະ​ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ, ແລະ ບໍ່ມີ​ບ່ອນ​ພັກ​ພາ​ອາ​ໄສ​ກໍ​ຕາມ, ແຕ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຍັງ​ຈະເມດ​ຕາ​ພວ​ກເຂົາ​ຢູ່.

13 ແລະ ຈະ​ເປັນ​ເຊັ່ນນີ້​ຕາມ​ຄຳ​ທຳ​ນາຍ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມາສູ່​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ແທ້​ຈິງ, ຊຶ່ງ​ເປັນຄວາມ​ຮູ້​ເຖິງພຣະຜູ້​ໄຖ່ ແລະ ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຖືກ​ນັບ​ເຂົ້າຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຝູງ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະອົງ.

14 ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານວ່າ, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ດີ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ພວກ​ທ່ານ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ.

15 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ວຽກ​ງານ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ຜູ້ທີ່​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື ເພາະ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ມາ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ແລ້ວ.

16 ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາຈົນ​ໝົດ​ສິ້ນ, ແຕ່​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ອີກ ໃນ​ວັນ​ແຫ່​ງຄວາມ​ສະຫລຽວ​ສະຫລາດຂອງ​ເຮົາ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ.

17 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ, ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ: ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ ແລະ ບໍ່​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ເຮົາ​ແລ້ວ, ເຮົາ​ຈະ​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ໝົດ​ສິ້ນ​ໄປ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ, ເພາະ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ທັງໆ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ກະທຳ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ສັນ​ໃດ, ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ໄປສັນນັ້ນ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ.