Ko e Tohi ʻa Sēkopé ko e Tokoua ʻo Nīfaí

Ko e ngaahi lea ʻo ʻene malanga ki hono kāingá. ʻOkú ne lavaʻi ha fakakikihi mo ha tangata ʻa ia naʻe feinga ke taʻofi ʻa e ngaahi tokāteline ʻa Kalaisí. Ko ha ngaahi lea ʻe niʻihi ʻoku kau ki he hisitōlia ʻo e kakai ʻo Nīfaí.

Vahe 1

ʻOku feinga ʻa Sēkope mo Siosefa ke fakalotoʻi ʻa e kakaí ke nau tui kia Kalaisi mo tauhi ʻene ngaahi fekaú—ʻOku pekia ʻa Nīfai—ʻOku mafola ʻa e fai angahalá ʻi he kau Nīfaí. Taʻu 544–421 K.M. nai.

1 He vakai, naʻe hoko ʻo pehē kuo ʻosi atu ʻa e taʻu ʻe nimangofulu mā nima mei he taimi naʻe ʻalu ai ʻa Līhai mei Selūsalemá; ko ia, naʻe fai ʻe Nīfai kiate au, aSēkope, ha bfekau ʻo kau ki he ngaahi peleti ciiki, ʻa ia kuo tohi ai ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení.

2 Pea naʻá ne tuku kiate au, Sēkope, ha fekau ke u tohi ki he ngaahi peletí ni ha niʻihi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku ou pehē ʻoku mahuʻinga tahá; pea ke ʻoua naʻá ku ala ki ai, ka ko ha fakamatala nounou pē, ʻo kau ki he hisitōlia ʻo e kakaí ni, ʻa ia ʻoku ui ko e kakai ʻo Nīfaí.

3 He naʻá ne pehē ʻoku totonu ke tohi ʻa e hisitōlia ʻo hono kakaí ʻi heʻene ngaahi peleti kehé, pea ʻoku totonu ke u tauhi fakatolonga ʻa e ngaahi peletí ni, pea tukufakaholo ia ʻi hoku hakó, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

4 Pea kapau naʻe ʻi ai ha malanga ʻoku toputapu, pe ha fakahā ʻoku mahuʻinga lahi, pe ha kikite, ʻoku totonu ke u tohi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku amahuʻinga tahá ʻi he ngaahi peletí ni, pea tohi ki ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē te u ala tohi ʻo kau ki aí, koeʻuhi ko Kalaisi, pea koeʻuhi ke ʻaonga ki homau kakaí.

5 Pea ko e meʻa ʻi he tuí mo e fuʻu loto-tokanga lahí, kuo fakahā moʻoni mai kiate kimautolu ʻo kau ki homau kakaí, ʻa e ngaahi meʻa ʻe ahoko kiate kinautolú.

6 Pea naʻa mau maʻu foki ha ngaahi fakahā lahi, pea mo e laumālie ʻo e kikite lahi; ko ia, naʻa mau ʻilo ai kia aKalaisi mo hono puleʻanga, ʻa ia ʻe hoko maí.

7 Ko ia naʻa mau ngāue faivelenga ʻi he lotolotonga ʻo homau kakaí ke mau lava ʻo fakalotoʻi ʻa kinautolu ke nau ahaʻu kia Kalaisi, ʻo maʻu ʻa e angalelei ʻa e ʻOtuá, koeʻuhí ke nau lava ʻo hū ki hono bmālōlōʻangá, koeʻuhí ke ʻoua naʻa ʻi ai ha ʻuhinga te ne fuakava ai ʻi hono houhaú ʻe ʻikai te nau c ki ai, ʻo hangē ko ia naʻe hoko ʻi he dfakatupu-houhau ʻi he ngaahi ʻaho ʻo e ʻahiʻahí lolotonga ʻa e ʻi he feituʻu emaomaonganoá ʻa e fānau ʻo ʻIsilelí.

8 Ko ia, ʻoku mau fakaʻamu ki he ʻOtuá naʻa mau lava ʻo fakalotoʻi ʻa e kakai fulipē ke ʻoua naʻa nau aangatuʻu ki he ʻOtuá, ke bfakatupu ʻene houhaú, kae tui ʻa e kakai fulipē kia Kalaisi, ʻo fakakaukau lahi ki heʻene pekiá, pea fua hono ckolosí pea kātakiʻi ʻa e manuki ʻa māmaní; ko ia, ko au, Sēkope, ʻoku ou tali ke u fakahoko ʻa e fekau ʻa hoku tokoua ko Nīfaí.

9 Ko ʻeni naʻe fakaʻau ʻo motuʻa ʻa Nīfai, pea naʻá ne ʻiloʻi kuo pau ke vave ʻa ʻene amate; ko ia, naʻá ne bpani ai ha tangata ke hoko ko ha tuʻi mo ha pule ki hono kakaí he taimi ko iá, ʻo fakatatau ki he pule ʻa e ngaahi ctuʻí.

10 Ko e meʻa ʻi he ʻofa lahi ʻaupito ʻa e kakaí kia Nīfai, koeʻuhi kuó ne hoko ko ha maluʻi lahi ʻo kinautolu, ʻi heʻene ngāue ʻaki ʻa e aheletā ʻa Lēpaní ke maluʻi ʻa kinautolu, pea kuó ne ngāue ʻi hono ngaahi ʻahó kotoa koeʻuhi ko ʻenau leleí—

11 Ko ia, naʻe loto ai ʻa e kakaí ke nau manatuʻi maʻu pē hono hingoá. Pea ʻilonga ia ʻe pule ʻo fetongi iá, naʻe ui ʻe he kakaí ko Nīfai hono ua, ko Nīfai hono tolu, ʻo fai pehē atu, ʻo fakatatau ki he pule ʻa e ngaahi tuʻí; pea ko ia naʻe pehē hono ui kinautolu ʻe he kakaí, ʻo tatau ai pē pe ko hai honau hingoá.

12 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe pekia ʻa Nīfai.

13 Ko ʻeni ko e kakai ʻa ia naʻe ʻikai ko e kau aLeimaná ko e kau bNīfai ʻa kinautolu; ka neongo iá, naʻe ui ʻa kinautolu ko e kau Nīfai, ko e kau Sēkope, ko e kau Siosefa, ko e kau cSōlami, ko e kau Leimana, ko e kau Lēmiuela mo e kau ʻIsimeli.

14 Ka ko au, Sēkope, ʻe ʻikai te u fakafaikehekeheʻi ʻa kinautolu ʻaki ʻa e ngaahi hingoa ko ʻení ʻamui, kā te u aui ʻa kinautolu ko e kau Leimana ʻoku feinga ke fakaʻauha ʻa e kakai ʻo Nīfaí, pea ko kinautolu ʻoku feʻofoʻofani mo Nīfaí te u ui ko e kau bNīfai, pe ko e ckakai ʻo Nīfai, ʻo fakatatau ki he pule ʻa e ngaahi tuʻí.

15 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ko e kakai ʻo Nīfaí, lolotonga ʻa e pule ʻa e tuʻi hono uá, naʻe fakaʻau ʻo fefeka ʻa honau lotó, pea nau fiefia ʻi hono fai ʻo e ngaahi meʻa fakalielia, ʻo hangē ko Tēvita ʻi muʻá ʻo holi ke maʻu ha ngaahi auaifi mo e ngaahi sinifu tokolahi, kae ʻumaʻā foki mo Solomone, ko hono fohá.

16 ʻIo, naʻe kamata foki ke nau kumi ki he koula mo e siliva lahi, pea kamata ke fielahi ʻi he loto-hīkisiá.

17 Ko ia ko au, Sēkope, naʻá ku fai kiate kinautolu ʻa e ngaahi leá ni ʻi heʻeku akonakiʻi ʻa kinautolu ʻi he atemipalé, kā kuó u tomuʻa maʻu ʻeku bfekau mei he ʻEikí.

18 Ka ko au, Sēkope, mo hoku tokoua ko Siosefá, kuo afakatapui ʻa kimaua ko e ongo taulaʻeiki mo e ongo akonaki ki he kakaí ni, ʻi he nima ʻo Nīfaí.

19 Pea naʻá ma tauhi faivelenga ʻa homa alakangá ki he ʻEikí, ʻo ma tali ʻa e bfatongiá, ʻo toʻo ʻa e ngaahi angahala ʻa e kakaí ki homa ʻulú ʻo kapau naʻe ʻikai te ma akoʻi kiate kinautolu ʻa e folofola ʻa e ʻOtuá ʻi he faivelenga kakato; ko ia, ʻi heʻema ngāue ʻaki homa tūkuingatá ʻe ʻikai hoko ki homa ngaahi kofú ʻa honau ctotó; pea ka ʻikai ʻe hoko ki homa ngaahi kofú ʻa honau totó; pea ʻe ʻikai te ma taʻehalaia ʻi he ʻaho fakaʻosí.