Ko e Tohi ʻa Molonaí

Vahe 4

Ko hono fakamatalaʻi ʻa e founga ʻo e tāpuakiʻi ʻe he kaumātuʻá mo e kau taulaʻeikí ʻa e mā ʻo e sākalamēnití. Taʻu T.S. 401–421 nai.

1 Ko e afounga ʻo e hanga ʻe heʻenau bkaumātuʻá mo e kau taulaʻeikí ʻo tāpuakiʻi ʻa e sino mo e taʻataʻa ʻo Kalaisí ki he siasí; pea naʻa nau ctāpuakiʻi ia ʻo fakatatau ki he ngaahi fekau ʻa Kalaisí; ko ia ʻoku mau ʻilo ʻoku totonu ʻa e foungá; pea naʻe tāpuakiʻi ia ʻe he kaumātuʻá pe taulaʻeikí—

2 Pea naʻa nau tūʻulutui hifo fakataha mo e siasí, ʻo lotu ki he Tamaí ʻi he huafa ʻo Kalaisí, ʻo pehē:

3 ʻE ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió ʻi he huafa ʻo ho ʻAlo ko Sīsū Kalaisí, ke tāpuakiʻi mo fakatapui ʻa e amaá ni ki he ngaahi laumālie ʻo kinautolu kotoa pē ʻe ʻilo aí; ke nau ʻilo ʻi he bfakamanatu ki he sino ʻo ho ʻAló, ʻo fakamoʻoniʻi ai ki hoʻo ʻafió, ʻe ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, ʻoku nau loto-fiemālie ke toʻo kiate kinautolu ʻa e chuafa ʻo ho ʻAló, pea manatu maʻu ai pē kiate ia, mo tauhi ʻene ngaahi fekau ʻa ia kuó ne tuku kiate kinautolú, koeʻuhí ke ʻiate kinautolu maʻu ai pē ʻa hono dLaumālié. ʻĒmeni.