Õpetus ja Lepingud

105. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Fishing Riveri jõe ääres 22. juunil 1834 (History of the Church, kd 2, lk-d 108–111). Missouri osariigis oli rahvajõukude vägivaldsus pühade vastu ägenenud ning mitmetes maakondades olid organiseeritud rühmitused teatanud oma kavatsusest rahvas hävitada. Prohvet oli tulnud Kirtlandist Siioni leeri nime all tuntud rühma eesotsas, kaasas riided ja toiduvarud. Ajal, kui see rühm oli laagris Fishing Riveri jõe kaldal, sai prohvet selle ilmutuse.

1–5 Siion ehitatakse üles kooskõlas selestilise seadusega. 6–13 Siioni lunastamisega viivitatakse üürikest aega. 14–19 Issand võitleb Siioni lahingud. 20–26 Pühadel tuleb olla targad ja kogunedes mitte hoobelda vägevate tegudega. 27–30 Tuleb osta maid Jacksoni maakonnas ja sellega piirnevates maakondades. 31–34 Vanematel tuleb Kirtlandis Issanda kojas saada templiand. 35–37 Pühad, kes on nii kutsutud kui valitud, pühitsetakse. 38–41 Pühadel tuleb tõsta maailmale rahulipp.

1 Tõesti, ma ütlen teile, kes te olete ennast kokku kogunud, et te võiksite teada saada minu tahet minu vaevatud rahva alunastamise kohta –

2 vaata, ma ütlen teile: Kui ei oleks olnud minu rahva aüleastumisi, rääkides kirikust ja mitte üksikisikutest, võiksid nad olla lunastatud juba nüüd.

3 Aga vaata, nad ei ole õppinud olema kuulekad asjadele, mida ma nende käest nõudsin, vaid on täis kõiksugust kurja ja ei aeralda oma omandist, nagu pühadele kohane, endi seas olevatele vaestele ja vaevatutele;

4 ja ei ole aühinenud vastavalt ühendusele, mida nõuab selestilise kuningriigi seadus;

5 ja aSiionit ei saa üles ehitada bmuidu, kui selestilise kuningriigi cseaduse põhimõtetel; vastasel juhul mina ei saa võtta teda vastu enese juurde.

6 Ja minu rahvast tuleb anuhelda, kuni nad õpivad bkuulekust; kui peab nii olema, siis selle kaudu, mida nad kannatavad.

7 Ma ei räägi neist, kes on määratud minu rahvast juhtima, kes on minu kiriku aesimesed vanemad, sest nad kõik ei ole selle süüdimõistmise all,

8 vaid ma räägin minu kirikutest mujal – on paljud, kes ütlevad: Kus on nende Jumal? Vaata, tema päästab nad raskel ajal, vastasel juhul me ei lähe Siionisse ja hoiame oma raha endale.

9 Seepärast, minu rahva aüleastumiste tagajärjel on minule otstarbekas, et minu vanemad ootaksid Siioni lunastamist veidi aega –

10 et nad ise võiksid olla ette valmistunud ja et minu rahvas võiks saada täiuslikumalt õpetatud ja saada kogemusi ning tunda täiuslikumalt oma akohustusi ja asju, mida ma nende käest nõuan.

11 Ja seda ei saa ellu viia enne, kui minu avanematele bantakse vägi kõrgest.

12 Sest vaata, ma olen valmistanud suure anni ja õnnistuse, et avalada see välja nende peale, kuivõrd nad on ustavad ja jätkavad minu ees alandlikkuses.

13 Seepärast on minule otstarbekas, et minu vanemad ootavad Siioni lunastamist veidi aega.

14 Sest vaata, ma ei nõua nende käest, et neil tuleb võidelda Siioni lahingud; sest nii nagu ma ütlesin eelnevas käsus, just nii ma viin täide – mina avõitlen teie lahingud.

15 Vaata, ma olen välja saatnud ahävitaja – hävitama ja laastama minu vaenlasi; ja ei lähe mööda palju aastaid, kui neist ei ole jäänud kedagi rüvetama minu pärisosa ja bpilkama minu nime maadel, mis ma olen cpühitsenud oma pühade kokkukogumiseks.

16 Vaata, ma olen käskinud oma teenijal Joseph Smith nooremal öelda minu koja ajõule, nimelt minu sõjameestele, minu noortele meestele ja keskealistele, et neil tuleb koguneda kokku minu rahva lunastamiseks ja maha kiskuda minu vaenlaste tornid ning laiali ajada nende bvahimehed;

17 aga minu koja jõud ei ole kuulda võtnud minu sõnu.

18 Ent kuivõrd on neid, kes on minu sõnu kuulda võtnud, olen ma valmistanud neile õnnistuse ja atemplianni, kui nad jätkavad ustavalt.

19 Ma olen kuulnud nende palveid ja ma võtan vastu nende ohvri; ja minule on otstarbekas, et nad tuuakse siiamaani nende ausu proovilepanekuks.

20 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile: Ma annan teile käsu, et nii paljud, kes on siia tulnud, kes saavad jääda ümberkaudsetele aladele, nad jäägu;

21 ja need, kes ei saa jääda, kellel on pered idas, need viibigu vähe aega, sedamööda, kuidas minu teenija Joseph Smith neile määrab,

22 sest ma annan temale selles asjas nõu; ja kõik, mis tema neile määrab, läheb täide.

23 Ja olgu kogu minu rahvas, kes elab ümberkaudsetel aladel, väga ustav ja palvemeelne ja minu ees alandlik ning ärgu ilmutagu asju, mis ma neile olen ilmutanud, kuni on minus olev tarkus, et need tuleb ilmutada.

24 Ärge rääkige kohtumõistmistest ega ahoobelge vägevate tegudega, vaid kogunege kokku ettevaatlikult, nii palju, kui võimalik, ühte piirkonda vastavalt inimeste tunnetele;

25 ja vaata, ma annan teile soosingut ja armu nende silmis, et te võiksite puhata arahus ja turvaliselt, öeldes neile inimestele: Mõistke meile kohut ja õiglust vastavalt seadusele ja korvake meile meile tehtud nurjatused.

26 Nüüd, vaata, ma ütlen teile, mu sõbrad: Sel teel võite te leida soosingut inimeste silmis, kuni Iisraeli asõjavägi saab väga suureks.

27 Ja ma pehmendan inimeste südameid, nagu ma pehmendasin avaarao oma, aeg-ajalt, kuni mu teenijal Joseph Smith nooremal ja minu vanematel, keda ma olen määranud, on aega kokku koguda minu koja jõud

28 ja saata atargad mehed täitma seda, mis ma olen käskinud kõikide maade bostmise kohta Jacksoni maakonnas, mida osta saab, ja sellega piirnevates maakondades.

29 Sest minu tahe on, et ostetaks need maad; ja pärast seda, kui need on ostetud, et minu pühad valdaksid neid vastavalt apühitsemise seadustele, mis ma olen andnud.

30 Ja pärast seda, kui need maad on ostetud, ei arva ma Iisraeli asõjavägedele süüks, kui nad võtavad oma valdusesse omaenda maad, mis nad on eelnevalt oma rahaga ostnud, ja kui nad kisuvad maha minu vaenlaste tornid, mis nendel võivad olla, ja ajavad laiali nende vahimehed ning btasuvad kätte minu vaenlastele nende kolmanda ja neljanda põlveni, kes mind vihkavad.

31 Aga esmalt saagu mu sõjavägi väga suureks, ja ta olgu minu ees apühitsetud, et ta võiks saada heledaks kui päike ja kirkaks kui bkuu ning et ta võitluslipud võiksid olla kohutavad kõigile rahvastele;

32 et selle maailma kuningriigid oleksid sunnitud möönma, et Siioni kuningriik on tõepoolest meie Jumala ja tema Kristuse akuningriik; seepärast, ballutagem endid tema seadustele.

33 Tõesti, ma ütlen teile: Minule on otstarbekas, et minu kiriku esimesed vanemad saavad oma atemplianni kõrgest minu kojas, mille ma olen käskinud ehitada enda nimele Kirtlandi maal.

34 Ja teostatagu ning täidetagu need käsud, mis ma olen andnud Siioni ja tema aseaduse kohta pärast tema lunastamist.

35 On olnud akutsumise päev, aga kätte on jõudnud valimise päev; ja valitagu need, kes on bväärilised.

36 Ja need, kes on avalitud, ilmutatakse minu teenijale Vaimu häälega; ja nad bpühitsetakse;

37 ja kuivõrd nad järgivad anõuandeid, mida nad saavad, saavad nad paljude päevade pärast väe saata täide kõik Siionisse puutuvad asjad.

38 Ja taas ma ütlen teile: Taotlege rahu mitte ainult nende inimestega, kes on teid löönud, vaid samuti kõikide inimestega;

39 ja tõstke üles arahulipp ning kuulutage rahu maa äärteni;

40 ja tehke rahupakkumised neile, kes on teid löönud, vastavalt Vaimu häälele, mis teis on, ja akõik asjad kokku sünnivad teie heaks.

41 Seepärast, olge ustavad; ja vaata, ja ennäe, mina olen ateiega kuni lõpuni välja. Just nii. Aamen.