Õpetus ja Lepingud

29. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu kuue vanema juuresolekul New Yorgi osariigis Fayette’is 1830. aasta septembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 111–115). See ilmutus anti mõned päevad enne konverentsi, mis algas 26. septembril 1830.

1–8 Kristus kogub kokku oma äravalitud. 9–11 Tema tulek juhatab sisse tuhandeaastase rahuriigi. 12–13 Kaksteist mõistavad kohut kogu Iisraeli üle. 14–21 Teisele tulemisele eelnevad märgid, nuhtlused ja hävitused. 22–28 Tuhandeaastasele rahuriigile järgneb viimane ülestõusmine ja lõplik kohtumõistmine. 29–35 Kõik asjad on Issandale vaimsed. 36–39 Kurat ja tema väed visati taevast välja inimest ahvatlema. 40–45 Langemine ja lepitus toovad pääste. 46–50 Väikesed lapsed lunastatakse lepituse kaudu.

1 Kuulake Jeesuse Kristuse, teie Lunastaja, Suure aMina Olen häält, kelle bhalastuse käsivars on clepitanud teie patud,

2 kes akogub kokku oma rahva, just nagu kana kogub oma tibud oma tiibade alla, just nii paljud, kes võtavad kuulda minu häält ja balandavad ennast minu ees ja hüüavad minu poole vägevas palves.

3 Vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et praegusel ajal on teie patud teile aandeks antud, seepärast te saate need asjad; kuid pidage meeles enam rohkem mitte patustada, et te ei satuks ohtu.

4 Tõesti, ma ütlen teile, et teie olete valitud välja maailmast kuulutama minu evangeeliumi rõõmuhäälel, nagu apasunahäälega.

5 Ülendage oma süda ja olge rõõmsad, sest mina olen teie akeskel ja olen teie beestkostja Isa ees, ja tema hea tahe on anda teile ckuningriik.

6 Ja nagu on kirjutatud: Mida iganes te apalute busus, olles cühinenud palves vastavalt minu käsule, seda te saate.

7 Ja te olete kutsutud täide viima minu aäravalitute bkokkukogumist, sest minu äravalitud ckuulevad minu häält ja ei tee oma dsüdant kõvaks;

8 mispärast, Isalt on lähtunud määrus, et nad akogutakse ühte paika selle maa palge peal bvalmistama ette oma südant ja olema kõikides asjades ettevalmistunud päevaks, mil paheliste peale saadetakse cviletsus ja hävitus.

9 Sest tund on ligi ja päev peagi käes, mil maa on küps; ja kõik auhked ja need, kes tegutsevad paheliselt, on nagu bõlekõrred; ja ma cpõletan nad ära, ütleb Vägede Issand, et maa peal ei oleks pahelisust;

10 sest tund on ligi, ja see, mida arääkisid minu apostlid, peab saama täidetud; sest nii nagu nemad rääkisid, nii sünnib;

11 sest ma ilmutan ennast taevast väes ja suure auhiilgusega koos kõigi selle avägedega ja elan bõigemeelsuses koos inimestega maa peal ctuhat aastat, ja pahelised ei jää püsima.

12 Ja taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ja see on läinud välja kindla määrusena, Isa tahtel, et minu aapostlid, Kaksteist, kes olid minuga koos minu teenimistööl Jeruusalemmas, seisavad päeval, mil ma tulen btulesambas, minu paremal käel, riietatuna õigemeelsuse rüüsse, peas kroon, cauhiilguses just nagu minagi olen, et dmõista kohut kogu Iisraeli koja üle, nimelt nii paljude, kes on mind armastanud ja kinni pidanud minu käskudest, ja mitte kellegi teise üle.

13 Sest apasun hüüab pikalt ja valjult just nagu Siinai mäel ja terve maa rappub ja nad btulevad esile – jah, nimelt csurnud, kes on surnud minus, et saada õigemeelsuse dkroon ja saada riietatud, ejust nagu mina olen, et olla koos minuga, et me võiksime olla üks.

14 Aga, vaata, ma ütlen teile, et enne, kui saabub see suur apäev, pimendatakse bpäike ja kuu muudetakse vereks, ja tähed langevad taevast, ja saab olema suuremaid cmärke ülal taevas ja all maa peal;

15 ja inimhulkade seas on nutt ja akaeblemine;

16 ja saadetakse välja suur arahetorm hävitama maa saaki.

17 Ja sünnib, maailma pahelisuse tõttu, et ma amaksan bpahelistele kätte, sest nad ei paranda meelt, sest minu meelepaha karikas on täis, sest vaata, minu cveri ei puhasta neid, kui nad ei taha mind kuulata.

18 Mispärast, mina, Issand Jumal, saadan maa palgele kärbsed, kes lähevad selle elanikele kallale ja söövad nende liha ja täidavad nad vakladega;

19 ja nende keeled suletakse, nii et nad ei saa minu vastu arääkida, ja nende liha kukub ära nende luudelt ja nende silmad silmakoobastest;

20 ja sünnib, et metsa aloomad ja taevalinnud õgivad nad ära.

21 Ja see suur ja ajäle kirik, kes on kogu maa bhoor, heidetakse maha chävitava tulega vastavalt sellele, nagu on räägitud prohvet Hesekieli suuga, kes rääkis neist asjust, mis ei ole sündinud, kuid dpeavad kindlasti, nagu mina elan, sündima, sest jäledused ei või valitseda.

22 Ja taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kui atuhat aastat on möödunud ja inimene hakkab jälle salgama oma Jumalat, siis säästan ma maad vaid büürikese aja;

23 ja tuleb alõpp, ja taevas ja maa hävitatakse ja need bkaovad, ja saab olema uus taevas ja cuus maa.

24 Sest kõik vanad asjad akaovad ja kõik asjad saavad uueks, isegi taevas ja maa ja kogu nende täius, nii inimesed kui loomad, taevalinnud ja merekalad;

25 ja mitte ükski ajuuksekarv ega tolmukübemeke ei lähe kaduma, sest see kõik on minu kätetöö.

26 Aga vaata, tõesti, ma ütlen teile: Enne kui maa kaob, puhub aMiikael, minu bpeaingel, oma cpasunat, ja siis därkavad üles kõik surnud, sest nende hauad avatakse ja nad eastuvad esile – jah, nad kõik.

27 Ja aõigemeelsed kogutakse kokku minu bparemale käele igaveseks eluks, ja pahelisi minu vasakul käel häbenen ma Isa ees tunnistada enda omadeks;

28 mispärast, ma ütlen neile: aMinge ära minu juurest, te neetud, igavikulisse btulle, mis on valmistatud ckuradi ja tema inglite jaoks.

29 Ja nüüd, vaata, ma ütlen teile: Mitte kunagi pole ma oma suuga öelnud, et nad tulevad tagasi, sest sinna, akus mina olen, nad ei saa tulla, sest neil ei ole väge.

30 Aga pidage meeles, et inimestele ei ole antud teada kõiki minu kohtuotsuseid; ja nii nagu sõnad on väljunud minu suust, just nii lähevad need täide, et aesimene saab viimaseks ja viimane esimeseks kõigis asjades, mida iganes ma olen loonud oma väe sõnaga, mis on minu Vaimu vägi.

31 Sest ma alõin nad oma Vaimu väega; jah, kõik asjad, nii bvaimsed kui ajalikud –

32 esmalt avaimsed, teiseks ajalikud, mis on minu tööde algus; ja taas, esmalt ajalikud ja teiseks vaimsed, mis on minu töödest viimane –

33 ma räägin teile, et te võiksite loomupäraselt mõista; kuid minu enda jaoks pole mu töödel alõppu ega algust; aga see on antud teile, et te võiksite mõista, sest te olete seda minult küsinud ja olete kokku leppinud.

34 Mispärast, tõesti, ma ütlen teile, et minule on kõik asjad vaimsed, ja mitte ühelgi ajal pole ma andnud teile seadust, mis oleks ajalik, ei ühelegi inimesele ega inimlapsele, ega Aadamale, teie isale, kelle ma lõin.

35 Vaata, ma andsin temale ategutsemisvabaduse, ja ma andsin temale käsu, aga mitte ajalikku käsku ei andnud ma talle, sest minu bkäsud on vaimsed; need ei ole loomupärased ega ajalikud, ega lihalikud ega iharad.

36 Ja sündis, et Aadam, olles kuradist kiusatusse viidud – sest vaata, akurat oli enne Aadamat, sest ta bhakkas mulle vastu, öeldes: Anna mulle oma cau, mis on minu dvägi; ja samuti ekolmandiku taeva fvägedest pööras ta minu juurest ära, kuna neil oli gvalikuvabadus;

37 ja nad tõugati alla, ja nõnda tekkisid akurat ja tema binglid;

38 ja vaata, algusest peale on olemas nende jaoks valmistatud paik, milline paik on apõrgu.

39 Ja peab olema, et kurat aahvatleb inimlapsi, või neil ei saaks olla tegutsemisvabadust; sest kui nad ei tunneks kunagi bkibedat, ei võiks nad tunda magusat –

40 mispärast, sündis, et kurat viis Aadama kiusatusse, ja ta võttis keelatud avilja ja astus üle käsust, mille tõttu ta sai kuradi tahte balamaks, sest ta andis kiusatusele järele.

41 Mispärast, mina, Issand Jumal, lasin ta aEedeni aiast, oma palge eest, välja bvisata tema üleastumise tõttu, mille läbi temast sai cvaimselt surnu, mis on esimene surm, nimelt sama surm, mis on dviimane surm, mis on vaimne, mis kuulutatakse välja pahelistele, kui ma ütlen: Minge ära, te eneetud!

42 Aga vaata, ma ütlen teile, et mina, Issand Jumal, andsin Aadamale ja tema seemnele, et nad ei asure ajalikku surma enne, kui mina, Issand Jumal, saadan välja binglid kuulutama neile cmeeleparandust ja dlunastust usu läbi minu eAinusündinud Poja nimesse.

43 Ja nõnda määrasin mina, Issand Jumal, inimesele tema aprooviaja päevad, et oma loomuliku surma kaudu võiks ta saada btõstetud csurematusse ja digavesse ellu, nimelt nii paljud, kes usuvad;

44 ja need, kes ei usu, igavesse aneedusse, sest neid ei saa lunastada nende vaimsest langemisest, sest nad ei paranda meelt;

45 sest nad armastavad pigem pimedust kui valgust, ja nende ateod on kurjad, ja nad saavad oma bpalga sellelt, kellele nad otsustavad kuuletuda.

46 Aga vaata, ma ütlen teile: Maailma rajamisest peale on aväikesed lapsed blunastatud minu Ainusündinu kaudu;

47 mispärast, nad ei saa teha pattu, sest Saatanale ei ole antud võimu aahvatleda väikesi lapsi enne, kui nad saavad bvastutavateks minu ees;

48 sest neile on antud just nii, nagu mina tahan, vastavalt minu enda heaksarvamisele, et suuri asju võiks nõuda nende aisade käest.

49 Ja taas, ma ütlen teile, et kellel sellisel, kel on teadmine, pole ma käskinud meelt parandada?

50 Ja see, kellel pole aarusaamist, sellega jääb minu teha nii, nagu on kirjutatud. Ja nüüd praegu ei avalda ma teile rohkemat. Aamen.