Seksyon 29

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa atubangan sa unom ka mga anciano, sa Fayette, New York, Septyembre 1830 (History of the Church, 1:111–115). Kini nga pagpadayag gihatag pipila ka adlaw sa wala pa ang komperensya sugod sa 26 sa Septyembre 1830.

1–8, Si Kristo mopundok sa iyang pinili; 9–11, Ang iyang pag-anhi mao ang mosugod sa Kaliboan; 12–13, Ang Napulog Duha mohukom sa tibuok Israel; 14–21, Mga timailhan, mga midagsang nga sakit, ug mga kagul-anan mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi; 22–28, Ang katapusan nga pagkabanhaw ug katapusan nga paghukom mosunod sa Kaliboan; 29–35, Ang tanan nga mga butang espirituhanon ngadto sa Ginoo; 36–39, Ang yawa ug ang iyang mga panon gihinginlan gikan sa langit aron sa pagtintal sa tawo; 40–45, Ang Pagkapukan ug Pag-ula modala og kaluwasan; 46–50, Mga gagmay nga mga bata natubos pinaagi sa Pag-ula.

  PAMINAW ngadto sa tingog ni Jesukristo, nga inyong Manunubos, ang Halangdon nga Ako Mao, kansang bukton sa kalooy nagtubos sa inyong mga sala;

  Kinsa mopundok sa iyang mga katawhan sama sa usa ka himongaan nga mopundok sa iyang mga piso sa ilawom sa iyang mga pako, gani kutob sa mopatalinghug sa akong tingog ug mopaubos sa ilang mga kaugalingon diha sa akong atubangan, ug motawag kanako diha sa gamhanan nga pag-ampo.

  Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga niini nga higayon ang inyong mga sala gipasaylo diha kaninyo, busa kamo makadawat niini nga mga butang; apan hinumdumi ang dili na pagpakasala, kay tingali unya og ang mga katalagman moabut nganha kaninyo.

  Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo nga kamo pinili gikan sa kalibutan aron sa pagpahayag sa akong ebanghelyo uban sa tingog nga mahimayaon, sama sa tingog sa trumpeta.

  Ipataas ang inyong mga kasingkasing ug pagmaya, kay Ako anaa sa inyong taliwala, ug Ako ang inyong manlalaban ngadto sa Amahan; ug kini mao ang iyang maayo nga kabubut-on sa paghatag kaninyo sa gingharian.

  Ug, ingon nga nahisulat–Bisan unsa ang inyong pangayoon pinaagi sa hugot nga pagtuo, samtang nagkahiusa sa pag-ampo sumala sa akong pagsugo, kamo makadawat.

  Ug kamo gitawag sa pagpahinabo sa pagpundok sa akong pinili; kay ang akong pinili maminaw sa akong tingog ug dili magpatig-a sa ilang mga kasingkasing;

  Busa ang sugo miabut gikan sa Amahan nga sila pagapundukon ngadto sa usa ka dapit sa ibabaw niini nga yuta, aron pag-andam sa ilang mga kasingkasing ug makapangandam sa tanan nga mga butang batok sa adlaw kon ang kalisdanan ug kagul-anan ipadala diha sa mga dautan.

  Kay ang takna duol na ug ang adlaw hapit na moabut nga ang yuta mahinog na; ug ang tanan nga mapagarbuhon ug sila nga nagbuhat og dautan mahimo nga sama sa dagami; ug Ako mosunog kanila, miingon ang Ginoo sa mga Panon, nga ang pagkadautan mawala na sa ibabaw sa yuta.

  10 Kay ang takna duol na, ug kana nga gikapamulong na sa akong mga apostoles kinahanglan gayud nga matuman; kay ingon nga sila namulong busa kini mahinabo;

  11 Kay Ako mopadayag sa akong kaugalingon gikan sa langit uban sa gahum ug dako nga himaya, uban sa tanan nga mga panon niini, ug mopuyo diha sa pagkamatarung uban sa mga tawo diha sa yuta sa kaliboan ka mga tuig, ug ang mga dautan dili makabarug.

  12 Ug usab, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, ug kini gipahayag pinaagi sa usa ka hugot nga mando, pinaagi sa kabubut-on sa Amahan, nga ang akong mga apostoles, ang Napulog Duha nga uban kanako sa akong pagpangalagad sa Jerusalem, mobarug sa akong tuo nga kamot diha sa adlaw sa akong pag-anhi diha sa usa ka dako nga gilis sa kalayo, gisul-uban sa kupo sa pagkamatarung, uban sa mga korona diha sa ibabaw sa ilang mga ulo, diha sa himaya gani sama kanako, sa paghukom sa tibuok balay ni Israel, gani kutob sa nahigugma kanako ug naghupot sa akong mga sugo, ug wala nay lain.

  13 Kay usa ka trumpeta ang motingog og dugay ug kusog, gani sa ibabaw sa Bukid sa Sinai, ug ang tanan nga mga yuta mauyog, ug sila mobangon—oo, gani ang mga patay nga namatay tungod kanako, sa pagdawat sa korona sa pagkamatarung, ug pagasul-uban, gani sama kanako, aron mauban kanako, nga unta kita magkahiusa.

  14 Apan, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga sa dili pa moabut kini nga mahinungdanon nga adlaw ang adlaw mahimo nga mangitngit, ug ang bulan mahimo nga dugo, ug ang mga bitoon mahulog gikan sa langit, ug adunay labaw nga mahinungdanon nga timailhan sa itaas sa langit ug sa ubos sa yuta;

  15 Ug adunay mga dangoyngoy ug pag-agulo diha sa mga panon sa mga tawo;

  16 Ug adunay unos sa dagko nga yelo nga ipadala aron sa paglaglag sa mga tanom sa yuta.

  17 Ug mahinabo, tungod sa pagkadautan sa kalibutan, nga Ako manimalos diha sa mga dautan, kay sila dili maghinulsol; kay ang kopa sa akong kapungot napuno na; kay tan-awa, ang akong dugo dili makalimpyo kanila kon sila dili maminaw kanako.

  18 Busa, Ako ang Ginoong Dios mopadala og mga langaw diha sa ibabaw sa yuta, nga mao ang mopatigbabaw sa tanan nga mga lumulupyo niini, ug mokaon sa ilang mga unod, ug mohimo sa mga ulod sa pagdagsang diha kanila;

  19 Ug ang ilang mga dila mapugngan nga sila dili na makasulti batok kanako; ug ang ilang mga unod mangahulog gikan sa ilang mga bukog, ug ang ilang mga mata gikan sa ilang nahimutangan;

  20 Ug mahinabo nga ang mga hayop sa kalasangan ug ang mga mananap sa kahanginan mokaon kanila.

  21 Ug ang gamhanan ug salawayon nga simbahan, nga mao ang nagbaligya sa iyang dungog sa tibuok yuta, ilabay ngadto sa nagdilaab nga kalayo, sumala sa gipamulong sa ba-ba ni Ezequiel ang propeta, kinsa namulong niini nga mga butang, nga wala pa mahinabo apan sa pagkatinuod mahinabo gayud, samtang Ako buhi, kay ang pagkasalawayon dili maghari.

  22 Ug usab, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo nga kon ang libo ka mga tuig matapos na, ug ang mga tawo mosugod na usab paglimud sa ilang Ginoo, niana Ako moluwas sa yuta apan sa mubo nga panahon;

  23 Ug ang katapusan moabut, ug ang langit ug ang yuta pagaugdawon ug mahanaw, ug adunay bag-o nga langit ug bag-o nga yuta.

  24 Kay ang tanan nga daan nga mga butang mahanaw, ug ang tanan nga mga butang mahimo nga bag-o, bisan ang langit ug ang yuta, ug ang tanan nga kahingpitan niini, mga tawo ug mga hayop, ug mga langgam sa kahanginan, ug mga isda sa kadagatan;

  25 Ug walay usa ka buhok, ni mota, nga mawala, kay kini ang binuhat sa akong kamot.

  26 Apan, tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, sa dili pa mahanaw ang yuta, si Miguel, akong arkanghel, mopatingog sa iyang trumpeta, ug unya ang tanan nga mga patay mobangon, kay ang ilang mga lubnganan maabli, ug sila mobangon—oo, gani ang tanan.

  27 Ug ang matarung pagapundukon sa akong tuo nga kamot ngadto sa kinabuhi nga dayon; ug ang mga dautan sa akong wala nga kamot nga Ako maulaw sa pag-angkon diha sa atubangan sa akong Amahan;

  28 Busa Ako moingon ngadto kanila—Biya gikan kanako, kamo nga gitunglo, ngadto sa walay katapusan nga kalayo, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel.

  29 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, wala sukad sa bisan unsa nga higayon nga Ako nakapahayag gikan sa akong kaugalingon nga ba-ba nga sila mobalik, kon asa Ako sila dili makaadto, kay sila walay gahum.

  30 Apan hinumdumi nga ang akong tanan nga mga paghukom wala ihatag ngadto sa mga tawo; ug sa ingon nga ang akong mga pulong migula gikan sa akong ba-ba gani diha niana sila matuman, nga ang una mao ang maulahi, ug nga ang maulahi mao ang mag-una sa tanan nga mga butang bisan unsa nga Ako milalang pinaagi sa pulong sa akong gahum, nga mao ang gahum sa akong Espiritu.

  31 Kay pinaagi sa gahum sa akong Espiritu Ako milalang kanila; oo, ang tanan nga mga butang nga espirituhanon ug temporal—

  32 Ang una espirituhanon, ug ang ikaduha temporal, nga mao ang sinugdanan sa akong buhat; ug usab, una ang temporal ug ang ikaduha espirituhanon, diin mao ang katapusan sa akong buluhaton—

  33 Namulong nganha kaninyo nga kamo sa yano nga paagi makasabut; apan ngari sa akong kaugalingon ang akong mga buhat walay katapusan, ni sinugdanan; apan kini gihatag nganha kaninyo nga kamo makasabut, tungod kay kamo nangutana niini kanako ug nagkauyon.

  34 34 Busa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo nga ang tanan nga mga butang ngari kanako mga espirituhanon, ug wala mahinabo sa bisan unsa nga panahon nga Ako mihatag nganha kaninyo og balaod nga temporal; ni bisan kinsa nga tawo, ni sa mga katawhan, ni si Adan, nga inyong amahan, kinsa Ako milalang.

  35 Tan-awa, Ako mihatag ngadto kaniya nga siya kinahanglan nga molihok alang sa iyang kaugalingon; ug Ako mihatag ngadto kaniya og sugo, apan walay temporal nga sugo nga Ako mihatag ngadto kaniya, kay ang akong mga sugo mga espirituhanon; sila dili kinaiyanhon ni temporal, ni kalibutanon ni mahilayon.

  36 Ug nahinabo nga si Adan, samtang gitintal sa yawa—kay, tan-awa, ang yawa diha na sa wala pa si Adan, kay siya misukol batok kanako, nag-ingon, Ihatag kanako ang imong dungog, diin mao ang akong gahum; ug usab ang ikatulo nga bahin sa mga panon sa langit siya mipabiya gikan kanako pinaagi sa ilang kabubut-on.

  37 Ug sila gihulog ngadto sa ubos, ug sa ingon nahimo nga yawa ug iyang mga anghel;

  38 Ug, tan-awa, adunay dapit nga giandam alang kanila gikan sa sinugdanan, diin nga dapit mao ang impyerno.

  39 Ug kinahanglan gayud nga ang yawa motintal sa mga katawhan, o sila dili mahimo nga molihok alang sa ilang mga kaugalingon; kay kon sila dili makatilaw og kapaitan sila dili masayud sa katam-is—

  40 Busa, ug nahinabo nga ang yawa mitintal kang Adan, ug siya miambit sa bunga nga gidili ug nakalapas sa sugo, diin siya nahimo nga ulipon ngadto sa kabubut-on sa yawa, tungod kay siya mitugyan ngadto sa pagtintal.

  41 Busa, Ako, ang Ginoong Dios, misugo nga siya kinahanglan hinginlan gikan sa Tanaman sa Eden, gikan sa akong atubangan, tungod sa iyang kalapasan, diin siya nahimo nga patay sa espirituhanon nga paagi, nga mao ang una nga kamatayon, gani kanang sama nga kamatayon diin mao ang ulahi nga kamatayon, nga mao ang espirituhanon, nga pagalitukon nganha sa dautan sa panahon nga Ako moingon: Biya, kamo nga mga gitunglo.

  42 Apan, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga Ako, ang Ginoong Dios, mihatag ngadto kang Adan ug ngadto sa iyang binhi, nga sila dili mamatay ngadto sa temporal nga kamatayon, hangtud Ako, ang Ginoong Dios, mopadala sa mga anghel aron pagpadayag ngadto kanila sa paghinulsol ug katubsanan, pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa ngalan sa akong Bugtong Anak.

  43 Ug sa ingon Ako, ang Ginoong Dios, nagtudlo ngadto sa tawo sa mga adlaw sa iyang pagsulay—nga pinaagi sa iyang kinaiyanhon nga kamatayon siya unta mabanhaw ngadto sa pagka-imortal ngadto sa kinabuhi nga dayon, gani kutob sa motuo;

  44 Ug sila nga dili motuo padulong sa walay katapusan nga panghimaraut; kay sila dili matubos gikan sa ilang espirituhanon nga pagkapukan, tungod kay sila wala maghinulsol;

  45 Kay sila nahigugma sa kangitngit kay sa kahayag, ug ang ilang mga binuhatan mga dautan, ug sila nakadawat sa ilang mga suhol gikan niadto kinsa sila mipili sa pagsunod.

  46 Apan tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, nga ang gagmay nga mga bata natubos gikan sa sinugdanan sa kalibutan pinaagi sa akong Bugtong Anak;

  47 Busa, sila dili makasala, kay ang gahum wala ihatag ngadto kang Satanas sa pagtintal sa gagmay nga mga bata, hangtud nga sila magsugod nga mahimo nga adunay tulubagon sa akong atubangan;

  48 Kay kini gihatag ngadto kanila gani sa akong kabubut-on, sumala sa akong kaugalingon nga kahimuot, nga ang mahinungdanon nga mga butang mahimo nga gikinahanglan diha sa kamot sa ilang mga amahan.

  49 Ug, usab, Ako moingon nganha kaninyo, nga kinsa kadto nga adunay kahibalo, wala ba Ako magsugo sa paghinulsol

  50 Ug siya nga walay pagsabut, kini magpabilin ngari kanako sa pagbuhat sumala sa nahisulat. Ug karon Ako dili na magpahayag nganha kaninyo niini nga panahon. Amen.