Õpetus ja Lepingud

58. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Jacksoni maakonnas Siionis 1. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 190–195). Esimesel hingamispäeval pärast prohveti ja tema kaaslaste saabumist Jacksoni maakonda Missouri osariigis peeti jumalateenistus ning ristimise kaudu võeti vastu kaks liiget. Selle nädala jooksul saabusid mõned Colesville’i pühad Thompsoni kogudusest ja teisedki (vaata osa 54). Paljud tahtsid selles uues kogunemiskohas innukalt teada saada Issanda tahet nende suhtes.

1–5 Need, kes peavad viletsuses vastu, kroonitakse auga. 6–12 Pühadel tuleb valmistuda Talle pulmadeks ja Issanda õhtusöömaajaks. 13–18 Piiskopid on Iisraelis kohtumõistjad. 19–23 Pühadel tuleb kuuletuda maa seadustele. 24–29 Inimesed peaksid kasutama oma valikuvabadust heade asjade tegemiseks. 30–33 Issand käsib ja tühistab. 34–43 Et meelt parandada, tuleb inimestel oma patud tunnistada ja hüljata. 44–58 Pühadel tuleb osta oma pärisosa ja koguneda Missourisse. 59–65 Evangeeliumi tuleb jutlustada kõigele loodule.

1 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku vanemad, ja avage oma kõrv minu sõnale ning saage minu käest teada, mida ma tahan teie käest, ja samuti minu tahet aselle maa suhtes, kuhu ma teid saatnud olen.

2 Sest tõesti, ma ütlen teile: Õnnistatud on see, kes apeab kinni minu käskudest, olgu elus või bsurmas; ja see, kes on cviletsuses dustav, selle tasu on suurem taevariigis.

3 Te ei või praegu, oma loomulike silmadega, näha oma aJumala kavatsusi nende asjade suhtes, mis tulevad edaspidi, ega seda bauhiilgust, mis rohkele viletsusele järgneb.

4 Sest pärast rohket aviletsust tulevad bõnnistused. Mispärast, tuleb päev, mil teid ckroonitakse suure dauhiilgusega; see tund ei ole veel tulnud, kuid on peagi käes.

5 Pidage seda meeles, mida ma teile ette räägin, et te võiksite apanna selle oma südamesse ja võtaksite vastu selle, mis järgneb.

6 Vaata, tõesti, ma ütlen teile: Ma olen teid saatnud sellel põhjusel, et te oleksite kuulekad ja et teie südamed oleksid ette avalmistatud jagama btunnistust asjadest, mis tulevad;

7 ja samuti, et teil võiks olla au rajada alus ja tunnistada sellest maast, millel saab seisma Jumala aSiion;

8 ja samuti, et võiks valmistada rasvaste roogadega võõruspeo avaestele; jah, rasvaste roogadega võõruspeo hästi bselitatud veinidega, et maa võiks teada, et prohvetite suud ei räägi tühja.

9 Jah, Issanda koja õhtusöömaaja, hästi valmistatud, kuhu kutsutakse kõik rahvad.

10 Esmalt rikkad ja õpetatud, targad ja suursugused;

11 ja pärast seda tuleb minu võimu päev; siis tulevad vaesed, jalutud ja pimedad ja kurdid Talle apulma ning saavad osa Issanda bõhtusöömaajast, mis on valmistatud tulevase suure päeva puhuks.

12 Vaata, mina, Issand, olen seda rääkinud.

13 Ja et atunnistus võiks minna välja Siionist, jah, Jumala pärandlinna suust –

14 jah, sellel põhjusel olen ma teid siia saatnud ja olen valinud oma teenija aEdward Partridge’i ning olen määranud talle tema ülesande sellel maal.

15 Aga kui ta ei paranda meelt oma pattudest, milleks on uskmatus ja südame pimedus – vaadaku ta ette, et ta ei alangeks.

16 Vaata, tema ülesanne on talle antud, ja seda ei anta uuesti.

17 Ja kel iganes on see ülesanne, see on määratud olema Iisraelis akohtumõistjaks, nagu oli muistsetel päevadel, jagama Jumala pärandmaid tema blastele,

18 ja mõistma kohut tema rahvale õiglaste tunnistuse järgi ja oma nõuandjate abiga vastavalt kuningriigi seadustele, mis on antud Jumala aprohvetite kaudu.

19 Sest tõesti, ma ütlen teile: Sellel maal tuleb kinni pidada minu seadusest.

20 Ärgu ükski inimene mõelgu ennast valitsejaks, vaid Jumal juhtigu seda, kes kohut mõistab, vastavalt tema enda tahtele ja nõule, ehk teiste sõnadega seda, kes annab nõu või istub kohtujärjel.

21 Ärgu ükski inimene rikkugu maa aseaduseid, sest sellel, kes peab kinni Jumala seadustest, ei ole tarvis rikkuda maa seaduseid.

22 Mispärast, olge alamad nendele vägedele, mis on, kuni valitseb atema, kellel on õigus valitseda, ja ta alistab kõik vaenlased oma jalge alla.

23 Vaata, aseadused, mis te minu käest olete saanud, on kiriku seadused, ja selles valguses tuleb teil neid pidada. Vaata, siin on tarkus.

24 Ja nüüd, nagu ma rääkisin oma teenija Edward Partridge’i kohta, see maa on elukohamaaks temale ja ka nendele, kelle ta on määranud endale nõuandjateks; ja samuti elukohamaaks sellele, kelle ma olen määranud pidama minu avaraaita;

25 mispärast, nad toogu oma pered sellele maale, nii nagu nad omavahel ja minuga nõu peavad.

26 Sest vaata, ei ole õige, kui ma käsin kõigis asjus; sest see, keda kõiges sunnitakse, see on alaisk ja pole tark teenija, mispärast, ta ei saa tasu.

27 Tõesti, ma ütlen: Inimesed peaksid olema aõhinaga kinni heades aadetes ja tegema palju asju omaenda vabast tahtest ning saatma korda rohkesti õigsust;

28 sest neis on vägi, milles nad on avabad tegutsema. Ja kuivõrd inimesed teevad head, ei kaota nad mingil juhul oma tasu.

29 Kuid see, kes ei tee midagi enne, kui teda kästakse, ja võtab käsugi vastu kahtleva südamega ning täidab seda laisalt, see on aneetud.

30 Kes ma olen, kes ma ategin inimese, ütleb Issand, et pean süütuks seda, kes ei kuuletu minu käskudele?

31 Kes ma olen, ütleb Issand, et oleksin alubanud ja ei ole täitnud?

32 Ma käsin ja inimesed ei kuuletu; ma atühistan ja nad ei saa õnnistust.

33 Siis nad ütlevad oma südames: See ei ole Issanda töö, sest tema lubadused ei ole täitunud. Kuid häda sellistele, sest nende tasu luurab aall ja ei tule ülalt.

34 Ja nüüd ma annan teile edasised juhised selle maa suhtes.

35 Minus on tarkus, et mu teenija Martin Harris oleks kirikule eeskujuks, apannes oma rahad kiriku piiskopi ette.

36 Ja samuti on see seaduseks igale inimesele, kes tuleb sellele maale saama endale pärisosa; ja ta tehku oma rahadega nii, nagu seadus juhib.

37 Ja samuti on tarkus see, et Independence’is ostetaks maad varaaida jaoks ja samuti atrükikoja jaoks.

38 Ja teised juhised minu teenija Martin Harrise kohta antakse talle Vaimu kaudu, et ta võiks saada oma pärisosa, nii nagu ta heaks arvab;

39 ja ta parandagu meelt oma pattudest, sest ta otsib maailma akiitust.

40 Ja samuti pidagu mu teenija aWilliam W. Phelps ametit, millesse ma tema määranud olen, ja saagu oma pärisosa sellel maal;

41 ja ka temal on vaja meelt parandada, sest mina, Issand, ei ole temaga väga rahul, sest ta püüab olla parem kui teised ja ta ei ole minu ees piisavalt tasane.

42 Vaata, see, kes on aparandanud meelt oma pattudest, sellele on bandeks antud ja mina, Issand, cei pea neid enam meeles.

43 Sellest te võite teada, kas inimene parandab meelt oma pattudest – vaata, ta atunnistab need üles ja bhülgab need.

44 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen minu kiriku ülejäänud vanemate kohta: Aeg ei ole veel tulnud, veel paljude aastate jooksul, et nad saaksid oma pärisosa sellel maal, välja arvatud juhul, kui nad ihaldavad seda läbi usu palve, kui ainult Issand neile nõnda määrab.

45 Sest, vaata, neil tuleb aajada inimesed kokku kõigist maa äärtest.

46 Mispärast, kogunege kokku; ja need, kes ei ole määratud jääma sellele maale, jutlustagu evangeeliumi ümbruskaudsetel aladel; ja pärast seda nad naasku oma kodudesse.

47 Jutlustagu nad teel olles ja atunnistagu tõest kõigis paigus ning hüüdku rikastele, kõrgetele ja madalatele ning vaestele, et nad parandaksid meelt.

48 Ja nad ehitagu üles akirikuid, kuivõrd maa elanikud meelt parandavad.

49 Ja kiriku häälega määratagu Ohios olevale kirikule esindaja saama rahasid maade ostmiseks aSiionis.

50 Ja ma annan oma teenijale Sidney Rigdonile käsu, et ta akirjutagu üles Siioni maa kirjeldus ja Jumala tahte sõnastus, nii nagu see talle Vaimu kaudu teada antakse;

51 ja kiri ning annetusleht, et esitada see kõikidele kirikutele rahade saamiseks, et anda need piiskopi kätte – tema enda või esindaja kätte – nagu ta heaks arvab või nagu ta juhatab, et osta maid pärisosaks Jumala lastele.

52 Sest, vaata, tõesti, ma ütlen teile: Issand tahab, et jüngrid ja inimlapsed avaksid oma südame, nimelt, et osta kogu see maaosa nii ruttu, kui aeg seda lubab.

53 Vaata, siin on tarkus. Tehku nad seda, sest vastasel juhul nad ei saa mingit apärisosa muidu, kui ainult verevalamise läbi.

54 Ja veel, kuivõrd on omandatud maad, saadetagu sellele maale kõiksuguseid töömehi vaeva nägema Jumala pühade heaks.

55 Tehtagu kõike seda vastavalt korrale; ja piiskop või kiriku esindaja andku aeg-ajalt teada maade saamise võimalustest.

56 Ja kogunemise tööd ärgu tehtagu kiirustades ega põgenedes, vaid seda tehtagu nii, nagu kiriku vanemad konverentsidel soovitavad, vastavalt teadmisele, mida nad aeg-ajalt saavad.

57 Ja minu teenija Sidney Rigdon pühitsegu ja pühendagu see maa ja atempli krunt Issandale.

58 Ja kutsutagu kokku konverentsikoosolek; ja pärast seda naasku minu teenijad Sidney Rigdon ja Joseph Smith noorem ja samuti Oliver Cowdery koos nendega lõpule viima ülejäänud tööd, mis ma neile nende omal maal määranud olen, ja ülejäänu tehtagu nii, nagu konverentsidel amääratakse.

59 Ja ärgu keegi naasku sellelt maalt muidu, kui atunnistades teel olles sellest, mida ta teab ja täiesti veendunult usub.

60 Võetagu see, mis anti Ziba Petersonile, temalt ära; ja ta olgu kui liige kirikus ja nähku vaeva omaenda kätega, koos vendadega, kuni teda on kõigi tema pattude pärast piisavalt anuheldud, sest et ta ei tunnista neid ja ta mõtleb neid peita.

61 Ja ülejäänud selle kiriku vanemad, kes siia maale tulevad, kellest mõned on äärmiselt õnnistatud, isegi ülirohkesti, pidagu samuti sellel maal konverents.

62 Ja juhatagu minu teenija Edward Partridge seda konverentsi, mida nad peavad.

63 Ja ka nemad naasku, jutlustades teel evangeeliumi, tunnistades asjadest, mis neile on ilmutatud.

64 Sest tõesti, hääl peab sellest paigast minema välja kogu maailma, ja maa kaugeimate äärteni – evangeelium peab saama ajutlustatud kõigele loodule koos btunnustähtedega, mis järgnevad neile, kes usuvad.

65 Ja vaata, siis atuleb Inimese Poeg. Aamen.