Õpetus ja Lepingud

61. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri jõe kaldal McIlwaine’s Bendis 12. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 202–205). Tagasiteel Kirtlandisse olid prohvet ja kümme vanemat sõudnud kanuudega allavoolu mööda Missouri jõge. Teekonna kolmandal päeval kogeti paljusid ohte. Vanem William W. Phelps nägi päise päeva ajal nägemuses hävitajat, kes liikus vete peal suure võimuga.

1–12 Issand on määranud vete peale paljud hävitused. 13–22 Johannes needis veed ja nende peal liigub hävitaja. 23–29 Mõnedel on vägi käskida vett. 30–35 Vanematel tuleb reisida kahekaupa ja jutlustada evangeeliumi. 36–39 Neil tuleb end ette valmistada Inimese Poja tulekuks.

1 Vaadake, ja võtke kuulda selle häält, kellel on kõik avõim, kes on igavikulisusest igavikulisuseni, nimelt bAlfa ja Oomega, algus ja lõpp.

2 Vaata, tõesti, nõnda ütleb Issand teile, oo minu kiriku vanemad, kes olete kogunenud siia paika, kelle patud on nüüd teile andeks antud, sest mina, Issand, annan patud aandeks ja olen bhalastav nendele, kes ctunnistavad oma patud alandliku südamega;

3 kuid tõesti, ma ütlen teile, et ei ole tarvis, et kogu see minu vanemate seltskond liiguks kärmesti vete peal, samal ajal kui mõlema kalda elanikud uskmatuses hukkuvad.

4 Ometi, ma lasin sellel sündida, et te võiksite tunnistada – vaata, vete peal on palju ohte ja veelgi rohkem edaspidi;

5 sest mina, Issand, olen oma vihas määranud vete peale paljud hävitused; jah, ja eriti nende vete peale.

6 Ometi on kõik liha minu käes ja see, kes teie seast on ustav, ei hukku vete läbi.

7 Mispärast, on vajalik, et minu teenija Sidney Gilbert ja minu teenija aWilliam W. Phelps hakkaksid ruttu täitma oma ülesannet ja missiooni.

8 Ometi, ma ei tahtnud lasta teil laiali minna enne, kui teid oli anuheldud kõikide teie pattude eest, et te võiksite olla üks, et te ei hukkuks bpahelisuses;

9 aga nüüd, tõesti, ma ütlen: Mul on vaja, et te jagunete laiali. Seepärast võtku minu teenijad Sidney Gilbert ja William W. Phelps oma endine kaaskond ja nad asugu rutuga teele, et nad võiksid täita oma missiooni, ja usu kaudu nad võidavad;

10 ja kuivõrd nad on ustavad, neid säästetakse ja mina, Issand, olen nendega.

11 Ja ülejäänud võtku see, mis on vajalik riietuseks.

12 Võtku minu teenija Sidney Gilbert endaga kaasa see, mis ei ole vajalik, nagu te kokku lepite.

13 Ja nüüd, vaata, ma andsin teile akäsu nende asjade kohta teie bheaks; ja mina, Issand, arutan seda teiega nagu inimestega vanal ajal.

14 Vaata, mina, Issand, õnnistasin algul aveed; kuid viimsel ajal bneedsin ma veed oma teenija Johannese suu läbi,

15 mispärast, tulevad päevad, mil ükski liha ei ole vete peal kaitstud.

16 Ja tulevastel päevadel öeldakse, et keegi ei saa minna Siioni maale vett mööda kui ainult see, kes on oma südamelt puhas.

17 Ja nagu mina, Issand, algul aneedsin maa, just nii olen ma viimsel ajal selle õnnistanud, õigel ajal, minu pühadele kasutamiseks, et nad võiksid osa saada selle rammususest.

18 Ja nüüd ma annan teile käsu, et seda, mis ma ütlen ühele, ütlen ma kõikidele, et te peate hoiatama oma vendi nende vete eest, et nad tulles ei reisiks nende peal, et nende usk ei veaks neid alt ja neid ei püütaks püünispaeltesse.

19 Mina, Issand, olen määranud – ja hävitaja liigub nende peal – ja seda määrust ma ei tühista.

20 Mina, Issand, olin eile teie peale vihane, kuid täna on minu viha ära pöördunud.

21 Mispärast, las need, kelle kohta ma olen rääkinud, et nad asuksid rutuga teele – taas ma ütlen teile: Las nad asuvad teele rutuga.

22 Ja veidi aja pärast pole minu jaoks vahet, kui nad täidavad oma missiooni, kas nad lähevad vett või maad mööda; olgu see nii, nagu neile teatavaks tehakse vastavalt nende edaspidistele otsustele.

23 Ja nüüd, mis puutub minu teenijatesse Sidney Rigdonisse, Joseph Smith nooremasse ja Oliver Cowderysse: Ärgu nad tulgu jälle vete peal, välja arvatud vaid mööda kanalit, kui nad on teel oma koju; ehk teiste sõnadega – nad ärgu tulgu oma teekonnal vete peal, välja arvatud mööda kanalit.

24 Vaata, mina, Issand, olen oma pühadele määranud minemise viisi; ja vaata, see viis on see – et pärast seda, kui nad on lahkunud kanalist, mingu nad mööda maad, kuivõrd neil on kästud asuda teekonnale ja minna Siioni maale;

25 ja nad tehku nagu Iisraeli lapsed, apüstitades teel oma telgid.

26 Ja vaata, see käsk andke kõikidele oma vendadele.

27 Ometi, kellele on antud avägi käskida vett, sellele on antud Vaimu kaudu tunda kõiki tema teid;

28 mispärast, ta tehku nii, nagu elava Jumala Vaim teda käsib, olgu maa või vete peal, nagu edaspidi minu teha jääb.

29 Ja teile on antud liikumistee pühade jaoks ehk tee, mida mööda Issanda leeri pühadel tuleb minna.

30 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Minu teenijad Sidney Rigdon, Joseph Smith noorem ja Oliver Cowdery ärgu avagu oma suud paheliste kogudustes enne, kui nad on jõudnud Cincinnatisse;

31 ja tolles paigas tuleb neil tõsta oma hääl Jumala poole selle rahva vastu, jah, tema poole, kelle viha on süttinud nende pahelisuse vastu, rahva, kes on peaaegu aküps hävituseks.

32 Ja sealt nad mingu oma vendade kogudustesse, sest nende tööd vajatakse just nüüd palju rohkem nende seas kui paheliste inimeste koguduste seas.

33 Ja nüüd, mis puutub ülejäänutesse – nad reisigu ja akuulutagu sõna paheliste koguduste seas, kuivõrd seda antakse;

34 ja kuivõrd nad seda teevad, apuhastavad nad oma riided ja nad on minu ees ühegi plekita.

35 Ja nad mingu koos ehk akahekaupa, nagu nad heaks arvavad, ainult minu teenijat Reynolds Cahooni ja minu teenijat Samuel H. Smithi, kellest mul on hea meel, ärgu lahutatagu, kuni nad on oma koju tagasi jõudnud, ja seda mulle teadaoleval targal otstarbel.

36 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile, ja mida ma ütlen ühele, ütlen ma kõigile: Olge rõõmsad, aväikesed lapsed, sest mina olen teie bkeskel ja ma ei ole teid chüljanud;

37 ja kuivõrd te olete end minu ees alandanud, on akuningriigi õnnistused teie.

38 Vöötage oma niuded ja olge avalvsad ja olge arukad, oodates Inimese Poja tulekut, sest ta tuleb tunnil, mil te ei arva.

39 aPalvetage alati, et te ei satuks bkiusatusse, et te võiksite tema tulemise päeval jääda püsima, olgu elus või surmas. Just nii. Aamen.