67. SZAKASZ

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1831 novemberében (History of the Church, 1:224–225). Az alkalom egy különleges konferencia volt, ahol fontolóra vették és megtervezték azoknak a kinyilatkoztatásoknak a megjelentetését, amelyeket a próféta közvetítésében már megkaptak az Úrtól (lásd az 1. szakasz fejlécét). Eldöntötték, hogy Oliver Cowdery és John Whitmer elviszi a kinyilatkoztatások kéziratait Independence-be, ahol W. W. Phelps kiadja azokat, Book of Commandments (Parancsolatok könyve) címmel. A testvérek közül sokan tettek ünnepélyes tanúbizonyságot arról, hogy a kiadásra összeállított kinyilatkoztatások valóban igazak, mert arról tanúbizonyságot tett a reájuk kitöltött Szentlélek. A próféta feljegyzi, hogy miután megkapták az első szakaszként ismert kinyilatkoztatást, voltak negatív megjegyzések a kinyilatkoztatásokban használt nyelvezetet illetően. Ezen kinyilatkoztatás következett.

1–3, Az Úr meghallja elderei imáit és őrködik felettük; 4–9, Kihívás a legbölcsebb személyhez, hogy alkosson egyenlőt akár a legkisebb kinyilatkoztatásával; 10–14, A hűséges eldereket megeleveníti majd a Lélek, és látni fogják Isten arcát.

  FIGYELJETEK és hallgassatok ide, Ó ti, egyházam aelderei, akik összegyűltetek, akiknek meghallgattam imáit, és akiknek ismerem a szívét, és akiknek kívánságai felhatoltak elém.

  Íme, lássátok, arajtatok tartom a szemem, és kezemben vannak az egek és a föld, és az örökkévalóság kincsei enyémek, hogy odaadjam.

  Megpróbáltátok elhinni, hogy meg fogjátok kapni a nektek felajánlott áldást; de íme, bizony mondom nektek, hogy afélelmek voltak szívetekben, és bizony ez az oka annak, hogy nem kaptátok meg.

  És most én, az Úr, abizonyságot adok nektek ezen parancsolatok igaz voltáról, amelyek előttetek hevernek.

  Ifj. Joseph Smith szolgámon tartottátok szemeiteket – anyelvezetét ismertétek, és hiányosságait is ismertétek; és szívetekben tudásra törekedtetek, hogy az ő nyelvezetét felülmúlva fejezhessétek ki magatokat; ezt is tudjátok.

  Nos, keressétek ki a Parancsolatok könyvéből azt, amelyik legkisebb közöttük, és jelöljétek ki azt, aki alegbölcsebb közöttetek;

  Vagyis ha van valaki közöttetek, aki alkot ehhez hasonlót, akkor igazoltak vagytok abban a beszédben, hogy nem tudjátok, vajon igazak-e;

  Ha azonban nem tudtok ahhoz hasonlót alkotni, akkor kárhoztatás alatt vagytok, amennyiben nem atesztek bizonyságot arról, hogy igazak.

  Mert tudjátok, hogy nincs bennük hamislelkűség, és ami aigazlelkű, az fentről érkezik, a bvilágosságok Atyjától.

  10  Továbbá, bizony mondom nektek, hogy ez a ti kiváltságotok, és ígéretet adok nektek, akiket elrendeltek erre a szolgálatra, hogy amennyiben levetitek magatokról a aféltékenységeket és a bfélelmeket, és cmegalázkodtok énelőttem, mert nem vagytok eléggé alázatosak, elszakad a dfátyol, és ti elátni fogtok engem, és tudjátok majd, hogy vagyok – nem testi, se nem természetes elmétekkel, hanem a lelkivel.

  11  Mert aegyetlen ember sem látta soha Istent testben, csak ha megelevenítette őt Isten Lelke.

  12  És egyetlen atermészetes ember sem képes megmaradni Isten jelenlétében, sem a testi elme szerinti.

  13  Most nem vagytok képesek megmaradni Isten jelenlétében, sem az angyalok szolgálattételében; tartsatok ki tehát a atürelmesen, míg btökéletesekké nem lesztek.

  14  Ne engedjétek elméteket visszafordulni; és amikor aérdemesek vagytok, a nekem megfelelő időben, látni és tudni fogjátok azt, ami ifj. Joseph Smith szolgám keze által rátok ruháztatott. Ámen.