Õpetus ja Lepingud

67. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1831. aasta novembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 224–225). Toimus Kiriku erakorraline konverents ja kaaluti ning tehti otsuseid prohveti kaudu juba Issandalt saadud ilmutuste avaldamise küsimuses (vaata 1. osa päist). Otsustati, et Oliver Cowdery ja John Whitmer viivad ilmutuste käsikirjad Independence’isse, kus W. W. Phelps avaldab need pealkirja all Book of Commandments (Käskude Raamat). Paljud vennad tunnistasid pühalikult, et avaldamiseks kokkukogutud ilmutused on tõesti õiged, nagu tunnistas nende peale välja valatud Püha Vaim. Prohvet kirjutas üles, et pärast seda, kui saadi ilmutus, mida tuntakse 1. osana, oli mõningast negatiivset keskustelu, mis puudutas ilmutustes sisalduvat keelekasutust. Järgnes käesolev ilmutus.

1–3 Issand kuuleb palveid ja vaatab oma vanemate järele. 4–9 Ta esitab väljakutse targimale inimesele jäljendada vähimatki tema ilmutustest. 10–14 Ustavad vanemad tehakse elavaks Vaimus ja nad näevad Jumala palet.

1 Vaadake ja võtke kuulda, oo teie, minu kiriku avanemad, kes te olete kokku kogunenud, kelle palveid ma olen kuulnud ja kelle südameid ma tunnen ning kelle soovid on tõusnud minu ette.

2 Vaadake, ja ennäe, minu asilmad on teie peal, ning taevad ja maa on minu kätes, ja igaviku aarded on minu anda.

3 Te püüdsite uskuda, et te saate õnnistuse, mida teile pakuti; kuid vaata, tõesti, ma ütlen teile, et teie südames oli akartus ja tõesti, see on põhjuseks sellele, et te ei saanud.

4 Ja nüüd mina, Issand, annan teile atunnistuse nende käskude õigsusest, mis lebavad teie ees.

5 Teie silmad on olnud minu teenija Joseph Smith noorema peal; ja te teate tema akeelekasutust ja te teate tema puudusi; ja te olete otsinud oma südames teadmist, et te võiksite väljenduda tema keelekasutusest paremini, seda te teate samuti.

6 Otsige nüüd Käskude Raamatust välja, nimelt vähim nende seast, ja määrake see, kes on teie seas kõige atargem;

7 ehk kui teie seas on kedagi, kes teeb ühe sellesarnase, olete te õigustatud ütlema, et te ei tea, kas need on õiged;

8 aga kui te ei suuda teha ühtegi sellesarnast, olete te süüdimõistmise all, kui te ei atunnista, et need on õiged.

9 Sest te teate, et neis ei ole mingit õigemeelsusetust ja see, mis on aõigemeelne, tuleb alla ülalt, bvalguste Isalt.

10 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, et see on teie eriline võimalus, ja ma annan lubaduse teile, kes te olete pühitsetud sellesse teenimistöösse, et kuivõrd te vabastate end akadedusest ja bkartusest ning calandate ennast minu ees, sest et te ei ole piisavalt alandlikud, rebitakse deesriie ja te saate mind enägema ja teadma, et mina olen – mitte lihaliku ega loomupärase meelega, vaid vaimsega.

11 Sest ükski ainimene ei ole ealeski lihas näinud Jumalat, kui ta ei ole olnud elavaks tehtud Jumala Vaimus.

12 Samuti ei suuda ükski aloomupärane inimene välja kannatada Jumala juuresolekut, ja ka mitte lihaliku meelega.

13 Te ei suuda praegu välja kannatada Jumala juuresolekut ega inglite teenimist; mispärast, jätkake akannatlikkuses, kuni te saate btäiuslikuks.

14 Ärge laske oma meelel pöörduda tagasi; ja kui te olete aväärilised, saate te minu poolt parajaks arvatud ajal nägema ja teadma seda, mis kinnitati teie peale minu teenija Joseph Smith noorema käte läbi. Aamen.