Õpetus ja Lepingud

68. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1831. aasta novembrikuus Orson Hyde’i, Luke S. Johnsoni, Lyman E. Johnsoni ja William E. McLellini palvel (History of the Church, kd 1, lk-d 227–229). Kuigi see ilmutus anti vastuseks anumisele, et tehtaks teatavaks Issanda meel nimetatud vanemate suhtes, puudutab enamik selle sisust tervet Kirikut.

1–5 Vanemate sõnad, kui nad on kantud Pühast Vaimust, on pühakiri. 6–12 Vanematel tuleb jutlustada ja ristida ning tõelistele uskujatele järgnevad tunnustähed. 13–24 Aaroni poegade seas esmasündinu võib teenida juhtiva piiskopina (s.o hoida piiskopina juhatamise võtmeid) Esimese Presidentkonna juhatuse all. 25–28 Vanematel kästakse õpetada evangeeliumi oma lastele. 29–35 Pühadel tuleb pidada hingamispäeva, töötada usinasti ja palvetada.

1 Minu teenija Orson Hyde kutsuti oma ametissepühitsemisega kuulutama igavikulist evangeeliumi elava Jumala aVaimuga rahvalt rahvale ja maalt maale, paheliste kogudustes, nende palvekodades, arutledes ja selgitades neile kõiki pühakirju.

2 Ja vaata, ja ennäe, see olgu eeskujuks kõigile neile, kes on pühitsetud sellesse preesterlusse, kelle missiooniks on määratud minna välja –

3 ja neile olgu eeskujuks see, et neil tuleb arääkida siis, kui nad on liigutatud Pühast Vaimust.

4 Ja mida iganes nad räägivad kantuina aPühast Vaimust on pühakiri, on Issanda tahe, on Issanda meel, on Issanda sõna, on Issanda hääl ja on Jumala bvägi päästeks.

5 Vaata, see on Issanda lubadus teile, oo te minu teenijad.

6 Mispärast, olge rõõmsad ja ärge akartke, sest mina, Issand, olen teiega ja seisan teie kõrval; ja tunnistage minust, nimelt Jeesusest Kristusest, et mina olen elava Jumala poeg, et ma olin, et ma olen ja et ma olen tulemas.

7 See on Issanda sõna sinule, minu teenija aOrson Hyde, ja samuti minu teenijale Luke Johnsonile ja minu teenijale Lyman Johnsonile ja minu teenijale William E. McLellinile ning kõigile minu kiriku ustavatele vanematele:

8 aMinge kogu maailma, bjutlustage evangeeliumi igale cloodule, tegutsedes dvolitusega, mille ma teile olen andnud, eristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

9 Ja asee, kes usub ja ristitakse, see saab bpäästetud, ning see, kes ei usu, saab olema cneetud.

10 Ja seda, kes usub, õnnistatakse atunnustähtedega, mis järgnevad, just nagu on kirjutatud.

11 Ja teile antakse teada aegade atunnustähed ja Inimese Poja tulemise tunnustähed;

12 ja nii paljusid, kelle kohta Isa tunnistab – teile antakse võim apitseerida nad igaveseks eluks. Aamen.

13 Ja nüüd, asjadest lisaks lepingutele ja käskudele, need on need:

14 Edaspidi, Issanda poolt parajaks arvatud ajal, tuleb kirikule ametisse asetada teisi apiiskoppe teenima, just nii nagu esimenegi;

15 mispärast, nad peavad olema aülempreestrid, kes on väärilised, ja nad tuleb määrata Melkisedeki preesterluse bEsimese Presidentkonna poolt, välja arvatud juhul, kui nad on cAaroni otsesed järglased.

16 Ja kui nad on aAaroni otsesed järglased, on neil seaduslik õigus piiskopiametile, kui nad on Aaroni poegade seas esmasündinud,

17 sest esmasündinul on õigus juhatada seda preesterlust ning selle avõtmed ehk volitus.

18 Kellelgi pole seaduslikku õigust sellele ametile, hoidmaks selle preesterluse võtmeid, kui ta ei ole Aaroni aotsene järglane ja esmasündinu.

19 Aga kuna Melkisedeki preesterluse aülempreestril on volitus tegutseda kõigis vähemates ametites, võib ta tegutseda bpiiskopi ametis, juhul kui ei suudeta leida Aaroni otsest järglast, tingimusel, et ta kutsutakse ja asetatakse ametisse ja pühitsetakse sellesse võimu Melkisedeki preesterluse Esimese Presidentkonna käte all.

20 Ja ka Aaroni otsene järglane tuleb ametisse määrata selle Presidentkonna poolt ja ta peab leitama olevat vääriline ning peab olema avõitud ja bpühitsetud ametisse selle Presidentkonna käte all, vastasel juhul ei ole neil seaduslikku volitust tegutseda oma preesterluse ametis.

21 Aga määruse põhjal, mis puudutab nende õigust preesterlusele, mis kandub edasi isalt pojale, võivad nad nõuda enda võidmist, kui nad vaid suudavad tõestada oma põlvnemisliini või kui see saadakse teada ilmutuse kaudu Issandalt ülalnimetatud Presidentkonna käte all.

22 Ja taas, ühegi piiskopi või ülempreestri üle, kes asetatakse sellesse teenimistöösse, ei tohi pidada kohut või mõista neid süüdi üheski seaduserikkumises muidu, kui kiriku aEsimese Presidentkonna ees;

23 ja kuivõrd ta leitakse selle Presidentkonna ees süüdi olevat tunnistuse põhjal, mida ei saa seada kahtluse alla, tuleb ta süüdi mõista;

24 ja kui ta parandab meelt, tuleb talle aandestada vastavalt kiriku lepingutele ja käskudele.

25 Ja taas, kuivõrd avanematel on lapsi Siionis või mõnes selle bvaias, mis on organiseeritud, kes ei cõpeta neid mõistma õpetust meeleparandusest, usust elava Jumala Pojasse Kristusesse ja ristimisest ning käte pealepanemise kaudu antavast Püha Vaimu annist, kui nad on dkaheksa aasta vanused, on epatt vanemate pea peal.

26 Sest see olgu seaduseks aSiioni elanikele ehk kõigis selle organiseeritud vaiades.

27 Ja nende lapsed tuleb aristida nende pattude bandekssaamiseks, kui nad on ckaheksa aasta vanused, ja nende peale pandagu käed.

28 Ja neil tuleb õpetada oma lapsi ka apalvetama ja kõndima Issanda ees laitmatult.

29 Ja Siioni elanikel tuleb samuti pidada ahingamispäeva, et see oleks püha.

30 Ja samuti pidagu Siioni elanikud kõiges ustavuses meeles oma tööd, kuivõrd nad on määratud vaeva nägema; sest laisklejat peetakse Issanda ees meeles.

31 Nüüd, mina, Issand, ei ole väga rahul Siioni elanikega, sest nende seas on alaisklejaid; ja ka nende lapsed kasvavad üles bpahelisuses; samuti ei cotsi nad tõsiselt igaviku aardeid, vaid nende silmad on täis ahnust.

32 Neid asju ei tohiks olla ja need tuleb nende seast kõrvaldada; mispärast, kandku minu teenija Oliver Cowdery need ütlemised Siioni maale.

33 Ja ma annan neile käsu, – et seda, kes ei tee oma apalveid Issanda ees, kui on palve aeg, bpeetagu meeles minu rahva kohtumõistja ees.

34 Need aütlemised on tõesed ja usaldusväärsed; mispärast, ärge astuge neist üle ega bvõtke nendest midagi ära.

35 Vaadake, mina olen aAlfa ja Oomega, ja ma btulen äkitselt. Aamen.