Õpetus ja Lepingud

98. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 6. augustil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 403–406). See ilmutus tuli Missouri pühade tagakiusamise tõttu. On loomulik, et Missouri pühad, kes olid kannatanud füüsiliselt ning kaotanud samuti oma vara, tundsid soovi tasuda samaga ja kätte maksta. Seepärast andis Issand selle ilmutuse. Kuigi prohveti kõrvu Kirtlandisse (tuhat nelisada viiskümmend kilomeetrit eemal) oli kahtlemata jõudnud mõningaid teateid Missouri probleemidest, sai olukorra tõsidus talle sel päeval teatavaks saada üksnes ilmutuse kaudu.

1–3 Pühade kannatused saavad neile kasuks. 4–8 Pühadel tuleb toetada maa põhiseadust. 9–10 Maistesse ametitesse tuleb toetada ausaid, tarku ja häid inimesi. 11–15 Need, kes jätavad oma elu Issanda aate nimel, saavad igavese elu. 16–18 Taunige sõda ja kuulutage rahu. 19–22 Kirtlandi pühasid noomitakse ja neil kästakse meelt parandada. 23–32 Issand ilmutab oma seadused, mis määratlevad tema rahva peale langenud tagakiusamist ja kannatusi. 33–38 Sõda on õigustatud ainult sel juhul, kui Issand seda käsib. 39–48 Pühadel tuleb andestada oma vaenlastele, kes, juhul kui nad meelt parandavad, pääsevad samuti Issanda kättemaksust.

1 Tõesti, ma ütlen teile, minu sõbrad: Ärge akartke, olgu teie süda lohutatud; jah, ikka rõõmustage ja andke btänu kõiges,

2 aoodates kannatlikult Issandat, sest teie palved on jõudnud Issand Sebaoti kõrvu ja on üles tähendatud selle pitseri ja tunnistusega – Issand on vandunud ja otsustanud, et need täidetakse.

3 Seepärast, ta annab teile selle lubaduse muutmatu lepinguga, et need saavad täidetud; ning kõik kokku, millega teid on avaevatud, sünnib teie heaks ja minu nime hiilguseks, ütleb Issand.

4 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile maa seaduste kohta: Minu tahe on, et minu rahvas jälgib, et ta teeb kõike, mida ma tal käsin.

5 Ja see maa aseadus, mis on bpõhiseadus, mis toetab seda vabaduse põhimõtet õiguste ja eesõiguste säilitamisega, kuulub kogu inimkonnale ja on minu silmis õige.

6 Seepärast, mina, Issand, tunnistan teid ja teie vendi minu kirikus õigeks selle seaduse toetamisel, mis on maa põhiseadus;

7 ja mis puutub inimese seadusesse, mis iganes on rohkem või vähem kui see, tuleb kurjast.

8 Mina, Issand Jumal, teen teid avabaks, seepärast te olete tõesti vabad; ja ka seadus teeb teid vabaks.

9 Ometi, kui valitsevad apahelised, siis rahvas ägab.

10 Mispärast, tuleb usinasti otsida aausaid inimesi ja tarku inimesi ning teil tuleb jälgida, et te toetate häid inimesi ja tarku inimesi; ent mis iganes on vähem kui need, tuleb kurjast.

11 Ja ma annan teile käsu, et te hülgaksite kõik kurjuse ja hoiaksite kõige hea poole, et teil tuleb elada igast asõnast, mis lähtub Jumala suust.

12 Sest ta aannab ustavatele rea rea peale, õpetuse õpetuse peale; ja ma katsun teid läbi ja bpanen teid nõnda proovile.

13 Ja kes ajätab oma elu minu aate nimel, minu nime tõttu, leiab selle taas, tõepoolest igavese elu.

14 Seepärast, ärge akartke oma vaenlasi, sest ma olen oma südames otsustanud, ütleb Issand, et ma bpanen teid proovile kõiges, et kas te püsite minu lepingus kuni csurmani välja, et teid võidaks leida olevat väärilised.

15 Sest kui te ei püsi minu lepingus, ei ole te mind väärt.

16 Seepärast, ataunige bsõda ja kuulutage crahu ning püüdke usinasti dpöörata laste südameid nende isade poole ja isade südameid laste poole;

17 ja taas, ajuutide südameid prohvetite poole ja prohvetite omi juutide poole, et ma ei peaks tulema ja lööma kogu maad needusega ja kogu liha minu ees ei hävitataks.

18 Teie süda ärgu olgu murelik; sest minu Isa majas on apalju eluasemeid ja ma olen valmistanud teie jaoks koha; ja kus oleme minu Isa ja mina, seal saate olema teiegi.

19 Vaata, mina, Issand, ei ole eriti rahul paljudega, kes on kirikus Kirtlandis;

20 sest nad ei hülga oma patte ja oma pahelisi teid, oma südame uhkust ja oma saamahimu ja kõiki oma vastikuid asju, ja ei järgi tarkuse ja igavese elu sõnu, mis ma neile andnud olen.

21 Tõesti, ma ütlen teile, et mina, Issand, anuhtlen neid ja teen, mida iganes ma tahan, kui nad ei paranda meelt ja ei järgi kõike, mida ma neile öelnud olen.

22 Ja taas ma ütlen teile: Kui te jälgite, et te ateete kõike, mida ma teil käsin, pööran mina, Issand, teie pealt kõrvale kogu raevu ja meelepaha ja põrgu bväravad ei saa teist võitu.

23 Nüüd, ma räägin teile teie perede kohta: Kui inimesed alöövad teid või teie peret ühe korra ja te talute seda kannatlikult ning ei sõima neid ega otsi kättemaksu, saab teile tasutud;

24 aga kui te ei talu seda kannatlikult, siis loetakse see teile amääratud õiglaseks karistuseks.

25 Ja taas, kui sinu vaenlane lööb sind teist korda ja sa ei sõima oma vaenlast ja talud seda kannatlikult, on sinu tasu sajakordne.

26 Ja taas, kui ta lööb sind kolmandat korda ja sa talud seda akannatlikult, kasvab sinu tasu neljakordseks;

27 ja need kolm tunnistust seisavad sinu vaenlase vastu, kui ta ei paranda meelt, ja neid ei kustutata.

28 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile: Kui see vaenlane pääseb minu kättemaksust, nii et teda ei tooda minu ees peetavale kohtumõistmisele, siis tuleb teil vaadata, et te ahoiatate teda minu nimel, et ta ei tuleks enam teie ega teie pere, koguni teie lastelaste vastu kuni kolmanda või neljanda põlveni.

29 Ja siis, kui ta tuleb sinu või sinu laste või sinu kolmanda või neljanda põlve lastelaste vastu, annan ma sinu vaenlase sinu kätte;

30 ja kui sa siis säästad teda, tasutakse sulle sinu õigemeelsuse eest; ja samuti sinu lastele ja sinu lastelastele kuni kolmanda ja neljanda põlveni.

31 Ometi, sinu vaenlane on sinu käes; ja kui sa tasud temale vastavalt tema tegudele, pole sul süüd; kui ta on püüdnud võtta sinu elu ja sinu elu on olnud tema pärast ohus, on sinu vaenlane sinu käes ja sul pole süüd.

32 Vaata, see on seadus, mille ma andsin oma teenijale Nefile ja sinu aisadele Joosepile ja Jaakobile ja Iisakile ja Aabrahamile ning kõigile minu muistsetele prohvetitele ja apostlitele.

33 Ja taas, see on aseadus, mille ma andsin oma muistsetele – et nad ei läheks välja võitlema ühegi rahvuse, hõimu, keele või rahva vastu, välja arvatud juhul, kui mina, Issand, neid käsin.

34 Ja kui mõni rahvus, keel või rahvas kuulutab neile sõja, tuleb neil kõigepealt sellele rahvale, rahvusele või keelele tõsta üles arahulipp.

35 Ja kui need rahvad ei võta rahupakkumist vastu ja ei tee seda ka teisel ega kolmandal korral, tuleb neil tuua need tunnistused Issanda ette;

36 siis mina, Issand, annan neile käsu ja tunnistan nende sõttamineku selle rahvuse, keele või rahva vastu õigeks.

37 Ja mina, Issand, avõitlen nende lahingud ja nende laste lahingud ja nende lastelaste lahingud, kuni nad on kätte tasunud kõikidele oma vaenlastele kolmanda ja neljanda põlveni.

38 Vaata, see on tegevuskavaks kõikidele inimestele, ütleb Issand, teie Jumal, et te oleksite minu ees õiged.

39 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, et kui pärast seda, kui sinu vaenlane on tulnud sinu vastu esimest korda, ta parandab meelt ja tuleb sinu juurde, paludes sinu andestust, tuleb sul talle andestada ja sa ei tohi seda enam pidada tunnistusena sinu vaenlase vastu –

40 ja nii edasi teise ja kolmanda korrani; ja nii tihti, kui su vaenlane parandab meelt eksimusest, millega ta on sinu vastu eksinud, tuleb sul talle aandestada kuni seitsekümmend korda seitse korda.

41 Ja kui ta eksib sinu vastu ja ei paranda meelt esimesel korral, tuleb sul siiski talle andestada.

42 Ja kui ta eksib sinu vastu teisel korral ja ei paranda meelt, tuleb sul siiski talle andestada.

43 Ja kui ta eksib sinu vastu kolmandat korda ja ei paranda meelt, tuleb sul samuti talle andestada.

44 Aga kui ta eksib sinu vastu neljandat korda, ei pea sa talle andestama, vaid need tunnistused tuleb tuua Issanda ette; ja neid ei kustutata enne, kui ta parandab meelt ja tasub sinule neljakordselt kõige eest, millega ta on sinu vastu eksinud.

45 Ja kui ta seda teeb, tuleb sul talle andestada kogu oma südamest; ja kui ta seda ei tee, atasun mina, Issand, sinu vaenlasele sinu eest kätte sajakordselt,

46 ja tema lastele ja tema lastelastele – kõigile, kes mind vihkavad, akolmanda ja neljanda põlveni.

47 Aga kui lapsed parandavad meelt, või lapselapsed, ja apöörduvad Issanda, oma Jumala poole kogu oma südamest ja kõigest väest, meelest ja jõust ning teevad neljakordselt heaks kõik oma eksimused, millega nad on eksinud või millega nende isad on eksinud või nende isade isad, siis pööratakse sinu meelepaha kõrvale;

48 ja akättemaks ei tule enam nende peale, ütleb Issand, sinu Jumal, ja nende eksimusi ei tooda kunagi enam Issanda ette tunnistuseks nende vastu. Aamen.