Pangilawlawag a Pakauna

Ti Doktrina ken Katulagan ti nakatipunan dagiti nailangitan a paltiing ken dagiti pammaregta a palawag a para iti pannakaipasdek ken annuroten ti pagarian ti Dios iti daga kadagiti maudi nga aldaw. Nupay kaaduanna kadagiti benneg ti maiturong kadagiti kameng ti Ti Simbaan ni Jesucristo dagiti Santo iti Ud-udina nga Aldaw, agpaay dagiti mensahe, ballaag, ken panangigunamgunam iti pagimbagan ti sangkataw-an, ken naglaon iti awis kadagiti amin a tao iti sadino man a dumngeg iti timek ti Apo a ni Jesucristo, nga agsasao kadakuada a para iti naindagaan a kasapulanda ken ti agnanayon a pannakaisalakanda.

Kaaduanna kadagiti paltiing iti daytoy a listaan ti naawat babaen ni Joseph Smith, Jr., ti immuna a propeta ken presidente ti Ti Simbaan ni Jesucristo dagiti Santo iti Ud-udina nga Aldaw. Naited dagiti dadduma babaen dagiti simmaruno a Nagpangulo (kitaen ti paulo dagiti Benneg 135, 136, ken 138, ken dagiti Opisial a Palawag 1 ken 2).

Maysa ti libro a Doktrina ken Katulagan kadagiti kangrunaan a pagbasaan ti Simbaan a kaduana ti Biblia, ti Libro ni Mormon, ken ti Perlas a Kapatgan. Nupay kasta, naisalsalumina ti Doktrina ken Katulagan gapu ta saan a patarus dagiti nagkauna a kasuratan, ngem nagtaud iti kabaruanan ken inted ti Dios babaen dagiti pinilina a propeta a para iti pannakaisubli ti nasantuan nga aramidna ken ti pannakabangon ti pagarian ti Dios iti daga kadagitoy nga aldaw. Mangngeg kadagiti paltiing ti nalamuyot ngem natibker a timek ti Apo a Jesucristo, nga agsasao iti dispensasion ti pannakatungpal dagiti panawen; ken ti aramid a nairugi ditoy ket panagsagsagana iti maikadua a yaayna, iti pannakatungpal ken panagtutunos dagiti balikas kadagiti amin a nasantuan a propeta manipud pay idi nangrugi ti lubong.

Naipasngay ni Joseph Smith, Jr., idi Disiembre 23, 1805, idiay Sharon, probinsia ti Windsor, Vermont. Idi ubing pay, immakar ti kaamaanna iti Manchester, iti lumaud a Nueva York. Iti daydi a panagyanna iti Manchester iti panagtutubo iti 1820, idi agtawen iti sangapulo-ket-uppat, ti immuna a nakapadasanna nga agparmata, a nangsarungkaran kenkuana a mismo ti Dios, ti Agnanayon nga Ama, ken ti Anakna a ni Jesucristo. Naibaga kenkuana iti daytoy a parmata a ti pudno a Simbaan ni Jesucristo a nabangon kadagidi panawen ti Baro a Tulag, ken nangannong iti pakabuklan ti ebanghelio, awanen iti daga. Simmaruno dagiti sabali pay a nadiosan a panangibunannag a nangisuruan kenkuana dagiti adu nga anghel; naipakita kenkuana nga adda naisangsangayan a trabaho a paaramid ti Dios iti daga, ken babaen kenkuana maisubli ti Simbaan ni Jesucristo iti daga.

Iti panaglabas ti panawen, nabaelan ni Joseph Smith babaen ti nadiosan a pannarabay nga ipatarus ken ipablaak ti Libro ni Mormon. Kabayatanna naordenanda ken ni Oliver Cowdery iti Kinasaserdote nga Aaron babaen ni Juan a Mammuniag idi Mayo 1829 (kitaen ti DkK 13), ket saan a nagbayag kalpasanna naordenanda met iti Kinasaserdote a Melchizedek kadagidi nagkauna nga Apostol a da Pedro, Santiago, ken Juan (kitaen ti DkK 27:12). Simmaruno dagiti sabali a panagorden a nangitalkan kadakuada da Moises, propeta Elias, Elias, ken adu pay a nagkauna a propeta kadagiti pagrebbengan ti kinasaserdote (kitaen ti DkK 110; 128:18, 21). Dagitoy a panagorden, kinapudnona, ti pannakaisubli ti nadiosan a panagturay ti tao iti daga. Idi Abril 6, 1830, babaen ti nailangitan a panangiturong, binukel ni Propeta Joseph Smith ti Simbaan, ket kasta manen ti pannakaipagna ti Simbaan ni Jesucristo a kas teddek kadagiti tao, nga addaan iti turay a mangisuro iti ebanghelio ken mangipatungpal kadagiti ordinansa ti pannakaisalakan. (Kitaen ti Perlas a Kapatgan, Joseph Smith—Pakasaritaan 1:1–75; DkK 20.)

Naawat dagitoy sagrado a paltiing a sungbat ti kararag, kadagiti panawen a pannakasapul, ket dimteng iti kasasaad ti pudno a biag a pakainaigan dagiti pudno a tao. Dinawat ti Propeta ken dagiti kaduana ti nadiosan a pannarabay, ket dagitoy a paltiing ti mamaneknek a naawatda. Makita kadagiti paltiing ti pannakaisubli ken pannakaipalgak ti ebanghelio ni Jesucristo ken ti panangpasungad iti dispensasion ti pannakatungpal dagiti panawen. Ti panagpadaya ti Simbaan manipud iti Nueva York ken Pennsylvania, nga agturong iti Ohio, iti Missouri, iti Illinois, sa nagangayanna iti Dakkel a Lungog iti lumaud nga America, ken dagiti namainglan nga isasaranget dagiti Santo iti panangpadasda a mangbangon iti Zion iti daga kadagiti kabaruanan a panawen, naipakita met kadagitoy a paltiing.

Sumagmamano kadagiti umun-una a benneg ti nangiraman kadagiti banag a maipanggep iti pannakaipatarus ken pannakaipablaak ti Libro ni Mormon (kitaen dagiti benneg a 3, 5, 10, 17, ken 19). Adda dagiti naud-udi a benneg a nagrimatan ti aramid ni Propeta Joseph Smith iti naregta a panangipatarusna iti Biblia, nga adu kabayatanna ti naawat a naindaklan a nadoktrinaan a benneg (kitaen, kas pagarigan, dagiti benneg a 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91, ken 132, a kadagitoy adda natarus a pannakainaigna iti patarus ti Biblia).

Kadagiti paltiing naaramid dagiti doktrina ti ebanghelio nga addaan iti palawag maipanggep kadagiti kangrunaan a banag a kas iti kasasaad ti Kinadios, ti nagtaudan ti tao, ti kinapudno ni Satanas, ti panggep ti pannakatay, ti pateg ti kinamanagtungpal, ti pannakasapul ti panagbabawi, dagiti aramid ti Nasantuan nga Espiritu, dagiti ordinansa ken panagakem maipanggep iti pannakaisalakan, ti pagtungpalan ti daga, ti masakbayan a kasasaad ti tao kalpasan ti Panagungar ken ti Panangukom, ti kinaagnanayon ti kasasaad nga agassawa, ken ti agnanayon a saaden ti kaamaan. Kasta met a maipakita ti in-inut a pannakaipalgak ti pakabuklan ti pannakaiturong ti Simbaan iti panagakem dagiti obispo, ti Umuna a Panguluen, ti Konseho dagiti Sangapulo-ket-dua, ken dagiti Pitopulo, ken ti pannakaipasdek ti sabsabali pay a mangiturong nga opisina ken korum. Kamaudiananna, ti naited a pammaneknek ken ni Jesucristo—ti kinadiosna, ti kinatan-okna, ti kinaan-anayna, ti ayatna, ken ti bilegna a mannubbot—ti mangted pateg iti daytoy a libro iti kaamaan ti tao ken adayo a napatpateg ngem iti kinabaknang iti intero a lubong.

Sumagmamano kadagiti paltiing ti naipablaak iti Zion (Independence), Missouri, idi 1833, iti paulo nga A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ. Maipanggep iti daytoy a pablaak nangted dagiti elder ti Simbaan iti napasnek a pammaneknek a nangted ti Apo iti sinurat iti kaungganda a pudno dagitoy a paltiing. Iti panangitultuloy ti Apo a makisarita kadagiti katulonganna, naipablaak ti naikadakkel a listaan dua a tawen kalpasanna iti Kirtland, Ohio, iti paulo a Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints. Iti daytoy a pablaak idi 1835, nainayon ti naisurat a pammaneknek dagiti Sangapulo-ket-dua nga Apostol a kas sumaganad:

Pammaneknek Dagiti Sangapulo-Ket-Dua nga Apostol iti Kinapudno ti Libro ti Doktrina ken Katulagan

Ti Pammaneknek dagiti Saksi iti Libro Dagiti Bilin ti Apo, dagiti bilin nga intedna iti Simbaanna babaen ni Joseph Smith, Jun., a natudingan babaen ti timek ti Simbaan para iti daytoy a panggep:

Dakami, ngarud, mariknami a siaayatkami a mangted iti pammaneknek iti amin a lubong ti sangkataw-an, iti tunggal parsua iti rabaw ti daga, a nangted ti Apo iti sinurat iti kaungganmi, babaen ti Espiritu Santo a naibukbok kadakami, a naited dagitoy a bilin babaen ti pammaregta ti Dios, ken mapangnamnamaan ti amin a tao ken talaga a pudno.

Itedmi daytoy a pammaneknek iti lubong, a ti Apo ti katulonganmi; ken babaen ti parabur ti Dios nga Ama, ken ti Anakna, ni Jesucristo, a napalubosankami a maikkan iti daytoy a gundaway a mangted iti daytoy a pammaneknek iti lubong, a pakaragsakanmi unay, a kanayon nga ikarkararagmi iti Apo a maisagut koma dagiti annak ti tattao iti daytoy.

Dagitoy ti nagan dagiti Sangapulo-ket-dua:

Thomas B. Marsh

David W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

Wm. E. McLellin

Parley P. Pratt

Luke S. Johnson

William Smith

Orson Pratt

John F. Boynton

Lyman E. Johnson

Kadagiti simmaruno nga edision ti Doktrina ken Katulagan, nairaman dagiti nainayon a paltiing wenno dadduma pay a banag a naisurat, kas iti pannakaawatda, ken kas iti panangawat dagiti matalek a gimong wenno taripnong ti Simbaan.

Manipud iti 1835 nga edision, nainayon metten ti pito nga agsasaruno a nadiosan nga adalen; napauluanda iti Lectures on Faith. Naisagana dagitoy a maaramat iti Pagadalan Dagiti Propeta iti Kirtland, Ohio, manipud idi 1834 agingga idi 1835. Nupay pakaisagutan para iti doktrina ken panangiwanwan, naikkaten dagitoy nga adalen iti Doktrina ken Katulagan manipud idi 1921 nga edision gapu ta saanda a naited wenno naidatag a kas paltiing iti intero a Simbaan.

Nalawag nga adda biddut a naaramid kadagiti napalabas nga edision a naipablaak iti Ingles, kangrunaanna dagiti paset ti pakasaritaan kadagiti paulo ti benneg. Iti kasta, linaon daytoy nga edision dagiti panangatur kadagiti petsa ken nagan ti luglugar ken kasta met dagiti bassit a panangatur no kasapulan. Naaramid dagitoy a panangbalbaliw tapno mayalubog dagiti inaramat kadagiti naisurat a pakasaritaan a dokumento. Sabali pay a naisangsangayan a pagsayaatan daytoy kaudian nga edision iramanna dagiti pangpasayaat kadagiti pagbasaran, dagiti paulo ti benneg, ken ti pakayababaan dagiti mapagsasaritaan, nairanta amin dagitoy a tumulong kadagiti agbasbasa a mangawat ken agragsak iti mensahe ti Apo kas naited iti Doktrina ken Katulagan.

Naglaon dagiti pakauna kadagiti benneg ti Doktrina ken Katulagan dagiti pagibasaran iti History of the Church. Pito a libro ti pakasaritaan ti paspasamak iti Ti Simbaan ni Jesucristo dagiti Santo iti Ud-udina nga Aldaw manipud idi 1820 agingga idi 1848 ti History of the Church. Gapu ta saan pay a naipatarus dagitoy a libro ken sidadaanda laeng iti Ingles, maibatay kadagiti libro ti Ingles iti daytoy a pakasaritaan dagiti naagapad a pagadawan iti History of the Church kadagiti pakauna ti benneg iti daytoy nga edision ti Doktrina ken Katulagan.