Jolla on kunniallinen nimi ja asema
  Footnotes

  Jolla on kunniallinen nimi ja asema

  Liiton tuli on palava jokaisen tämän kirkon uskollisen jäsenen sydämessä, joka palvelee ja jolla on kunniallinen nimi ja asema Herran pyhässä huoneessa.

  Elder David A. Bednar

  Pian sen jälkeen kun minut oli vuonna 1987 kutsuttu palvelemaan vaarnanjohtajana, puhuin erään hyvän ystävän kanssa, joka oli hiljattain vapautettu erään toisen vaarnan johtajan tehtävästä. Keskustelumme aikana kysyin häneltä, mitä hän haluaisi opettaa minulle siitä, kuinka tulla tehokkaaksi vaarnanjohtajaksi. Hänen vastauksensa kysymykseeni vaikutti syvällisesti senjälkeiseen palvelemiseeni.

  Ystäväni kertoi, että pian vapauttamisensa jälkeen hänet oli kutsuttu palvelemaan temppelityöntekijänä. Sitten hän sanoi: ”Kunpa olisin ollut temppelityöntekijä ennen kuin olin vaarnanjohtaja. Jos olisin palvellut temppelissä ennen kuin minut kutsuttiin palvelemaan vaarnanjohtajana, olisin ollut hyvin erilainen vaarnanjohtaja.”

  Hänen vastauksensa herätti kiinnostukseni, ja pyysin häntä selittämään tarkemmin. Hän vastasi: ”Uskon, että olin hyvä vaarnanjohtaja. Ohjelmat vaarnassamme pyörivät hyvin, ja tilastomme olivat yli keskiarvon. Palveleminen temppelissä on kuitenkin laajentanut näkemystäni. Jos minut tänä päivänä kutsuttaisiin palvelemaan vaarnanjohtajana, keskittyisin ensisijaisesti tähdentämään kelvollisuutta saada temppeliliitot ja pitää ne kunniassa. Pyrkisin saamaan temppeliin valmistautumisen kaiken toimintamme keskipisteeksi. Pyrkisin paremmin ohjaamaan pyhiä Herran huoneeseen.”

  Tuo lyhyt keskustelu ystäväni kanssa auttoi minua vaarnanjohtajana opettamaan ja todistamaan hellittämättä temppelitoimitusten, temppeliliittojen ja temppelipalvelun iankaikkisesta merkityksestä. Vaarnan johtokuntamme syvimpänä toiveena oli se, että vaarnan jokainen jäsen saisi temppelin siunaukset, olisi kelvollinen saamaan temppelisuosituksen ja käyttäisi sitä usein.

  Tämän päivän puheeni keskittyy temppelin siunauksiin, ja rukoilen, että Pyhä Henki valaisee mielemme, valtaa sydämemme ja todistaa totuudesta meille jokaiselle.

  Kokoamisen jumalallinen tarkoitus

  Profeetta Joseph Smith julisti, että Jumalan kansan kokoamisen jumalallisena tarkoituksena on kaikkina aikakausina ollut rakentaa temppeleitä, jotta Hänen lapsensa voivat vastaanottaa korkeimmat toimitukset ja siten saada iankaikkisen elämän (ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith [Melkisedekin pappeuden ja Apuyhdistyksen oppikurssi], 2007, s. 434–437). Tätä välttämätöntä yhteyttä kokoamisen periaatteen ja temppelien rakentamisen välillä tähdennetään Mormonin kirjassa:

  ”Katso, vainio oli kypsynyt, ja siunattuja olette te, sillä te panitte sirpin työhön ja korjasitte kaikin voimin, niin, kaiken päivää te teitte työtä; ja katsokaa lyhteidenne määrää! Ja ne kootaan aittoihin, jotta ne eivät joudu hukkaan.” (Alma 26:5.)

  Tämän vertauksen lyhteet kuvaavat vasta kastettuja kirkon jäseniä. Aitat ovat pyhiä temppeleitä. Vanhin Neal A. Maxwell on selittänyt: ”Kun me kastamme, meidän katseemme tulisi selvästikin kohdistua kastealtaan yli kohti pyhää temppeliä. Suuri aitta, jonne nämä lyhteet tulee koota, on pyhä temppeli.” (Julkaisussa John L. Hart, ”Make Calling Focus of Your Mission”, Church News, 17. syyskuuta 1994, s. 4.) Tämä opetus selventää ja tähdentää pyhien temppelitoimitusten ja temppeliliittojen merkitystä – jotta lyhteet eivät joutuisi hukkaan.

  ”Niin, niitä ei myrsky piekse maahan viimeisenä päivänä, eivätkä pyörretuulet niitä tuiverra, vaan kun myrsky tulee, ne ovat yhteen koottuina paikassaan, niin ettei myrsky niihin yllä; eivätkä ne kulkeudu rajujen tuulien mukana, minne vain vihollinen tahtoo ne viedä” (Alma 26:6).

  Vanhin Dallin H. Oaks on selittänyt, että kun me uudistamme kasteenliittomme nauttimalla sakramentin vertauskuvat, ”me emme todista, että otamme Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme. [Sen sijaan] me todistamme, että olemme halukkaita tekemään niin (ks. OL 20:77). Se tosiasia, että me todistamme vain olevamme halukkaita, viittaa siihen, että täytyy tapahtua jotakin muutakin, ennen kuin me todella otamme tuon pyhän nimen päällemme [lopullisessa ja] kaikkein tärkeimmässä mielessä.” (Ks. ”Mitä merkitsee, että otamme Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme”, Valkeus, 1985, konferenssiraportti 155. vuosikonferenssista, s. 74–75.) Kasteenliitto selvästikin valmistaa yhteen tai useampaan tulevaan tapahtumaan ja suuntaa odottaen katseen kohti temppeliä.

  Nykypäivän ilmoituksissa Herra viittaa temppeleihin huoneina, jotka on rakennettu Hänen nimelleen (ks. OL 105:33; ks. myös OL 109:2–5; 124:39). Kirtlandin temppelin vihkirukouksessa profeetta Joseph Smith anoi Isältä, ”että sinun palvelijasi lähtisivät maailmaan tästä huoneesta varustettuina sinun voimallasi ja että sinun nimesi olisi heidän päällänsä” (OL 109:22). Hän pyysi myös siunausta Herran kansalle, ”jonka päälle sinun nimesi pannaan tässä huoneessa” (jae 26). Ja kun Herra ilmestyi Kirtlandin temppelissä ja hyväksyi sen huoneekseen, Hän julisti: ”Sillä katso, minä olen hyväksynyt tämän huoneen, ja minun nimeni on oleva täällä; ja minä ilmoitan itseni kansalleni armollisesti tässä huoneessa” (OL 110:7).

  Nämä pyhien kirjoitusten kohdat auttavat meitä ymmärtämään, että Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme ottamisen prosessi, joka alkaa kasteen vesissä, jatkuu ja laajenee Herran huoneessa. Kun seisomme kasteen vesissä, katseemme kohdistuu temppeliin. Kun nautimme sakramentin, katseemme kohdistuu temppeliin. Me lupaamme aina muistaa Vapahtajan ja pitää Hänen käskynsä, mikä valmistaa meitä osallistumaan temppelin pyhiin toimituksiin ja vastaanottamaan korkeimmat siunaukset, jotka voimme saada Herran Jeesuksen Kristuksen nimen kautta ja valtuudella. Siten me otamme pyhän temppelin toimituksissa Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme täydemmin ja täydellisemmin.

  ”Ja tämä suurempi [eli Melkisedekin] pappeus hallitsee evankeliumia ja pitää hallussaan valtakunnan salaisuuksien avainta, nimittäin Jumalan tuntemisen avainta.

  Sen tähden sen toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima.

  Ja ilman sen toimituksia ja pappeuden valtuutta jumalisuuden voima ei ilmene ihmisille lihassa.” (OL 84:19–21.)

  Millään jumalattomalla liitolla ei ole voimaa voittaa sinun kansaasi

  Me elämme suurta temppelien rakentamisen aikaa maailmassa. Ja vastustaja on toki tietoinen yhä kasvavasta määrästä temppeleitä, joita on nykyään joka puolella maailmaa. Kuten aina, näiden pyhien rakennusten rakentamista ja vihkimistä säestävät vastustus kirkon vihollisten taholta sekä ajattelematon arvostelu joidenkuiden kirkon jäsenten keskuudessa.

  Tämänkaltainen vihamielisyys ei ole uutta. Vuonna 1861, kun Suolajärven temppeliä oltiin rakentamassa, Brigham Young rohkaisi pyhiä: ”Jos haluatte, että tämä temppeli rakennetaan, ryhtykää työhön ja tehkää kaikki voitavanne. – – Jotkut sanovat: ’En tee sitä mielelläni, sillä aina kun olemme alkaneet rakentaa temppeliä, helvetin kellot ovat alkaneet soida.’ Minä haluan kuulla niiden soivan jälleen. Kaikki helvetin joukot lähtevät liikkeelle. – – Mutta mitä luulette sen saavan aikaan? Olette kaiken aikaa nähneet, mitä se on saanut aikaan.” (Deseret News, 10. huhtikuuta 1861, s. 41.)

  Meitä uskollisia pyhiä vastoinkäymiset ovat vahvistaneet, ja me saamme osaksemme Herran lempeitä armotekoja. Olemme kulkeneet eteenpäin Herran lupauksen turvin: ”Minä en salli [vihollisteni] hävittää työtäni; niin, minä näytän heille, että minun viisauteni on suurempi kuin Perkeleen viekkaus” (OL 10:43).

  Monien vuosien ajan sisar Bednar ja minä saimme vieraiksemme uskollisia miehiä ja naisia, jotka puhuivat Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuuksissa. Monet näistä puhujista olivat täysinpalvelleita tai vapautettuja seitsemänkymmenen koorumin jäseniä, jotka johtavana auktoriteettina palvelemisensa jälkeen olivat palvelleet temppelinjohtajina. Kun puhuimme näiden järkkymättömien johtajien kanssa, esitin aina tämän kysymyksen: ”Mitä sellaista olet oppinut temppelinjohtajana, minkä olisit toivonut ymmärtäneesi paremmin ollessasi johtava auktoriteetti?”

  Kun kuuntelin heidän vastauksiaan, huomasin erään johdonmukaisen ajatuksen, jonka esittäisin lyhyesti seuraavalla tavalla: ”Olen alkanut paremmin ymmärtää, millaista suojaa temppeliliittomme tarjoavat ja mitä merkitsee antaa hyväksyttävä temppelipalvelun uhri. Niiden jäsenten, jotka käyvät kirkossa, maksavat kymmenykset ja aika ajoin ryntäävät temppeliin mennäkseen yhteen istuntoon, ja niiden jäsenten, jotka uskollisesti ja johdonmukaisesti palvelevat temppelissä – heidän välillään on eroa.”

  Vieraidemme vastausten samankaltaisuus teki minuun suuren vaikutuksen. Kukin vastaus kysymykseeni keskittyi Herran huoneessa saatavien toimitusten ja liittojen suojaa antavaan voimaan. Heidän vastauksensa olivat tarkasti rinnastettavissa lupauksiin, jotka sisältyivät Kirtlandin temppelissä vuonna 1836 lausuttuun vihkirukoukseen:

  ”Me pyydämme sinua, pyhä Isä, vahvistamaan kansaa, joka palvelee ja jolla on kunniallinen nimi ja asema tässä sinun huoneessasi, kaikkien sukupolvien ajan ja iankaikkisesti,

  ettei mikään sitä vastaan taottu ase tehoa, että se, joka sille kuoppaa kaivaa, itse siihen lankeaa,

  ettei millään jumalattomalla liitolla ole voimaa nousta ja voittaa sinun kansaasi, jonka päälle sinun nimesi pannaan tässä huoneessa;

  ja jos jokin kansa nousee tätä kansaa vastaan, että sinun vihasi syttyisi sitä vastaan;

  ja jos se lyö tätä kansaa, että sinä lyöt sitä, että sinä kamppailet kansasi puolesta kuten teit taistelun aikana, niin että se voitaisiin pelastaa kaikkien vihollistensa käsistä” (OL 109:24–28).

  Tarkastelkaa näitä jakeita ottaen samalla huomioon vastustajan raivo tänä päivänä ja se, mitä olemme puhuneet halukkuudestamme ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimi, sekä sen varjeluksen siunaus, joka luvataan niille, joilla on kunniallinen nimi ja asema pyhässä temppelissä. Mikä merkittävää, nämä liittojen tuomat siunaukset ovat kaikille sukupolville ja koko iankaikkisuutta varten. Pyydän teitä yhä uudelleen tutkimaan ja rukoillen pohtimaan näiden pyhien kirjoitusten kohtien merkitystä omassa elämässänne ja omalle perheellenne.

  Meidän ei pitäisi yllättyä Saatanan yrityksistä estää ja häväistä temppelipalvelua ja temppelityötä. Perkele halveksii Herran huoneen puhtautta ja voimaa. Ja suoja, joka meille jokaiselle on tarjolla temppelitoimituksissa ja temppeliliitoissa sekä niiden kautta, on suurena esteenä Lusiferin jumalattomille suunnitelmille.

  Liiton tuli

  Lähtö Nauvoosta syyskuussa 1846 aiheutti käsittämättömiä vaikeuksia uskollisille myöhempien aikojen pyhille. Monet etsivät suojaa leiriytymällä Mississippijoen varrelle. Kun Brigham Young sai Winter Quartersissa sanan näiden pakolaisten oloista, hän lähetti heti kirjeen joen yli Council Pointiin kehottaen veljiä auttamaan – muistuttaen heitä Nauvoon temppelissä tehdystä liitosta. Hän neuvoi: ”Nyt on työnteon aika. Herran huoneessa tekemänne liiton tuli palakoon sydämessänne kuin sammumaton liekki.” (Julkaisussa Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 28. syyskuuta 1846, s. 5; ks. myös M. Russell Ballardin lainaamana julkaisussa ”Kuin sammumaton liekki”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 102.) Muutamassa päivässä vankkureita oli matkalla itään päin pelastamaan kamppailevia pyhiä.

  Mikä antoi niille varhaisille pyhille sellaista voimaa? Heidän sydämessään paloi temppeliliiton tuli. Heille antoi voimaa heidän sitoumuksensa palvella sekä kunniallinen nimi ja asema Herran huoneessa.

  Nykyisin ja vielä tulevaisuudessakin me kohtaamme Herran työssä suuria haasteita. Mutta kuten pioneerit, joille Herra valmisti maan kaukana lännessä, samoin mekin käymme rohkein mielin astumaan, sillä tiedämme, ettei hylkää Herra milloinkaan (ks. ”Pelvotta käykää”, MAP-lauluja, 17). Nykyään temppeleitä on joka puolella maailmaa tarjoten pyhiä paikkoja, joissa saada toimituksia ja liittoja sekä mielenylennystä, ja pyhiä turvapaikkoja myrskyltä.

  Pyyntö ja kiitos

  Herra on julistanut: ”Sen tähden minun on koottava yhteen kansani – –, jotta vehnä voi olla turvassa aitoissa saadakseen omaksi iankaikkisen elämän ja tullakseen kruunatuksi selestisellä kirkkaudella” (OL 101:65).

  Ääneni kuuluvilla on monia nuoria naisia, nuoria miehiä ja lapsia. Pyydän teitä olemaan kelvollisia, olemaan järkkymättömiä ja odottamaan suurella innolla sitä päivää, jolloin saatte temppelin toimitukset ja siunaukset.

  Ääneni kuuluvilla on henkilöitä, joiden olisi pitänyt saada Herran huoneen toimitukset mutta jotka eivät ole vielä niitä saaneet. Olipa syy mikä tahansa, kestipä kuinka kauan tahansa, pyydän teitä aloittamaan hengellisen valmistautumisen, jotta voitte saada ne siunaukset, jotka voi saada vain pyhässä temppelissä. Pyydän teitä heittämään elämästänne pois asiat, jotka ovat esteenä. Pyydän teitä tavoittelemaan asioita, joilla on iankaikkista merkitystä.

  Ääneni kuuluvilla on henkilöitä, jotka ovat saaneet temppelitoimitukset mutta jotka syystä tai toisesta eivät ole pitkään aikaan palanneet Herran huoneeseen. Pyydän – tehkää parannus, valmistautukaa ja tehkää kaikki, mikä on tarpeen, jotta voitte jälleen palvella temppelissä ja täydellisemmin muistaa pyhät liittonne ja pitää ne kunniassa.

  Ääneni kuuluvilla on monia henkilöitä, joilla on voimassa oleva temppelisuositus ja jotka pyrkivät käyttämään sitä kelvollisena. Kiitän teitä uskollisuudestanne ja omistautumisestanne.

  Todistan vakaasti, että liiton tuli on palava jokaisen tämän kirkon uskollisen jäsenen sydämessä, joka palvelee ja jolla on kunniallinen nimi ja asema Herran pyhässä huoneessa. Jeesus Kristus on meidän Lunastajamme ja Vapahtajamme. Hän elää ja ohjaa kirkkonsa asioita voidelluille palvelijoilleen antamansa ilmoituksen kautta. Todistan näistä asioista Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.