Dil nga lundrimi kryesor
Prill 2014 | Raporti Statistikor, 2013

Raporti Statistikor, 2013

Prill 2014 Konferenca e Përgjithshme

Për informimin e anëtarëve të Kishës, Presidenca e Parë ka nxjerrë raportin statistikor që vijon, lidhur me rritjen dhe gjendjen e Kishës deri më 31 dhjetor 2013.

Njësi të Kishës

Kunje

3.050

Misione

405

Distrikte

571

Lagje dhe Degë

29.253

Anëtarësia e Kishës

Anëtarësia e Përgjithshme

15.082.028

Fëmijë të Rinj të Regjistruar

115.486

Të Kthyer të Pagëzuar

282.945

Misionarë

Misionarë Kohëplotë

83.035

Misionarë në Shërbim të Kishës

24.032

Tempuj

Tempuj të Përkushtuar gjatë vitit 2013 (Tempulli i Tegusigalpës në Honduras)

1

Tempuj në Funksionim në Fund të Vitit

141